Fartygsregistret

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att ägaren ska registrera sitt fartyg är ett krav som gäller för samtliga skepp samt alla båtar med en största längd* av minst 15 meter och båtar som används yrkesmässigt.

*Med största längd avses den längd som fartygets skrov har där skrovet är som längst. I skrovet ingår alla integrerade delar av skrovet.

Enklare registrering av fartyg

Till följd av lagändringar har det införts nya regler som gör det enklare att
regist­rera fartyg i fartygsregistret. De nya reglerna började gälla den 1 februari 2018.

Läs mer om de nya reglerna

Överföring skepp till båt
Om du har ett fartyg där de befintliga inteckningarna tas bort (dödas) kommer fartyget att överföras till fartygsregistrets båtdel om fartyget har en största längd som är 24 meter eller mindre.

Här kan du läsa mer om vad överföringen innebär.

Medgivande att föra svensk flagg
Den 1 januari 2019 tog Transportstyrelsen över hanteringen från Sjöfartsverket avseende att besluta att vissa fartyg ska ses som svenska och vara berättigade att föra svensk flagg. 

Här kan du läsa mer om medgivande.

Höjda avgifter för registerhållning från den 1 januari 2020

Den 1 januari höjs avgifterna för registerhållning av skepp och båtar.

Registerhållningsavgift för skepp och båtar

Registerhållningsavgiften år 2020 för skepp eller båt kommer att vara 600 kronor. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som ägare i fartygsregistret den 1 januari 2020.

Registreringsåtgärder gällande båt och båtbyggnadsförskott

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Registrering av båt inkl. förvärvsanteckning och framtida avregistrering 10500
Förvärv av båt 4000
Registrering av avtal om båtbyggnadsförskott 6000


Registreringsåtgärder gällande skepp och skeppsbyggen

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Registrering av skepp inkl. förvärvsinskrivning och nationalitetscertifikat 28000
Registrering av skeppsbygge inkl. samtidig förvärvsinskrivning 22000 
Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri 8500 
Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel och utfärdande av nationalitetscertifikat 6000 
Avregistrering av skepp eller skeppsbygge  6000 
Inteckning, inkl. dödning av inteckning  6000
Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge  6000 
Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp eller skeppsbygge  6000 
Anteckning om innehav av pantbrev, inkl. avförande av anteckning om innehav av pantbrev  6000 
Åtgärd i annat fall i registerärende  6000 
Partrederiärende  6000 
För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd, bland annat innefattande avslags- och avskrivningsbeslut  6000 

Bevis om registreringsåtgärd

Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett 2800
Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge 2800
Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret 2800
Registerutdrag 1500

 Övriga avgifter

Avgift för direktåtkomst till fartygsregistret per år 5000
Dödande av förkommen handling, ansökningsavgift 6000
Dödande av förkommen handling, ansökningsavgift, för båtar som är registrerade som skepp 375

För att veta om ett fartyg är en båt eller ett skepp måste du ta reda på skrovets största längd. Om skrovets största längd överstiger 24 meter är fartyget ett skepp, annars är fartyget en båt.

Alla skepp måste vara registrerade i fartygsregistret. Kravet om registrering gäller även för alla båtar med en största längd av minst 15 meter samt båtar som används yrkesmässigt (till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske eller uthyrning till allmänheten).

Registrering av båtar

Fartyg som är upp till 24 meter långa kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel. Samtliga båtar som har en största längd av minst 15 meter ska registreras, oavsett vad de används till. Även mindre båtar som används yrkesmässigt till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, uthyrning till allmänheten eller till fiske ska registreras.

Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel inte registreras, om de inte används till fiske i havet. Även passagerarbåtar kortare än 5 meter som är gjorda för fler än 12 passagerare ska registreras.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av båt (mindre fartyg).

Registrering av skepp

Du som köper ett skepp måste registrera det i fartygsregistret. Du som köpare har ansvaret för registreringen oavsett om du köper det privat, via en mäklare eller båthandlare.
När ditt skepp är registrerat är det svenskt och du har skydd från krav från utomstående. Det försvårar också en illegal handel med fartyg och du kan belåna det på samma sätt som en fastighet (inteckna). Ett svenskt skepp som inte är registrerat får inte användas.
Vid registreringen ska ett antal handlingar skickas in till Transportstyrelsen. Om skeppet tidigare har haft utländsk ägare krävs ytterligare handlingar.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av skepp

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är.

Handläggningstiderna nedan gäller för kompletta ärenden.

Typ av ärendeHandläggningstid
Inskrivningsärenden i fartygsregistret (t ex skepp) Utreds samma dag
Båtärenden Upp till 4 veckor
Mortifikationsärenden Cirka två veckor

Transportstyrelsen har inskrivningsdag fram till kl. 12.00 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Handlingar som kommer efter kl. 12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Kontakt

Kontakta sjöfartsregistret om du har frågor, vi har telefontid klockan 10-12.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!