Fartygsregistret

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att ägaren ska registrera sitt fartyg är ett krav som gäller för samtliga skepp samt alla båtar med en största längd* av minst 15 meter och båtar med en största längd av minst 5 meter som används yrkesmässigt.

*Med största längd avses den längd som fartygets skrov har där skrovet är som längst. I skrovet ingår alla integrerade delar av skrovet.

Registerhållningsavgift för skepp och båtar

Varje år skickar Transportstyrelsen ut fakturor för registerhållningsavgift till ägaren av samtliga skepp och båtar som fanns registrerade i fartygsregistret den 1 januari det året.

Information om registerhållningsavgiften

Registrering av båtar

Fartyg som är upp till 24 meter långa kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel. Samtliga båtar som har en största längd av minst 15 meter ska registreras, oavsett vad de används till. Även mindre båtar som används yrkesmässigt till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, uthyrning till allmänheten eller till fiske ska registreras.

Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel inte registreras, om de inte används till fiske i havet. Även passagerarbåtar kortare än 5 meter som är gjorda för fler än 12 passagerare ska registreras.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av båt (mindre fartyg).

Registrering av skepp

Du som köper ett skepp (fartyg med en största längd överstigande 24 meter) måste registrera det i fartygsregistret. Du som köpare har ansvaret för registreringen oavsett om du köper det privat, via en mäklare eller båthandlare.
När ditt skepp är registrerat är det svenskt och du har skydd från krav från utomstående. Registreringen försvårar också en illegal handel med fartyg och du kan belåna det på samma sätt som en fastighet (inteckna). Ett svenskt skepp som inte är registrerat får inte användas till sjöfart.

Vid registreringen ska ett antal handlingar skickas in till Transportstyrelsen. Om skeppet tidigare har haft utländsk ägare krävs ytterligare handlingar.

Läs mer om vad som gäller för registrering av skepp

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är.

Handläggningstiderna nedan gäller för kompletta ärenden.

Typ av ärende Handläggningstid
Inskrivningsärenden i fartygsregistret (t ex skepp) Utreds samma dag
Båtärenden Cirka två veckor
Mortifikationsärenden Cirka två veckor

Transportstyrelsen har inskrivningsdag fram till kl. 12.00 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Handlingar som kommer efter kl. 12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Kontakt

Kontakta sjöfartsregistret om du har frågor, vi har telefontid klockan 10-12.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!