Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26, innehåller bestämmelser om systematiskt sjösäkerhetsarbete för rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006. Även fartyg som inte har krav på dokument respektive certifikat om godkänd säkerhetsorganisation enligt fartygssäkerhetslagen kan omfattas av krav på systematiskt sjösäkerhetsarbete enligt föreskriften. Föreskriften omfattar följande svenska fartyg:

  • Samtliga passagerarfartyg som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat eller omfattas av EU-passagerarfartygsdirektivet, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg).
  • Övriga svenska fartyg med en längd av minst 5 meter som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat eller omfattas av EU-direktivet om harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg över 24 meter (Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver).

Båtar som inte om omfattas av krav på registrering enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. är undantagna från kraven på systematiskt sjösäkerhetsarbete. Föreskriften omfattar även de flesta fritidsfartyg över 24 meter, men dessa fartyg har varken krav på systematiskt sjösäkerhetsarbete enligt TSFS 2017:26 eller krav på dokument/certifikat om godkänd säkerhetsorganisation enligt fartygssäkerhetslagen. Föreskriften gäller inte för örlogsfartyg eller fartyg i inlandssjöfart. Fartyg som omfattas av TSFS 2017:26 samt även förordning (EG) nr 336/2006 gäller inte bestämmelser om systematiskt sjösäkerhetsarbete i föreskriften, utan dessa fartyg ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 336/2006.