Konvertering av FAA certifikat enligt BASA

Den här informationen riktar sig till dig som önskar konvertera ett FAA-certifikat för flygplan till ett Del-FCL-certifikat. Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare

Denna guide är till för att förenkla och hjälpa er att förstå när en konvertering kan genomföras enligt BASA-avtalet, bilaga 3. Guiden är baserad på en särskilt framtagen blankett som innehåller både ansökan och flygprov för utfärdande av PPL, SEP, MEP samt mörker- och/eller instrumentbehörighet baserat på motsvarande FAA-certifikat och behörighet(er) i enlighet med BASA-avtalet. Syftet är att förenkla konvertering av de certifikat och/eller behörigheter från FAA till EASA som är omnämnda i tabellen nedan.

FAA-certifikat Konverteras till DEL-FCL-certifikat
FAA PPL/CPL/ATPL EASA PPL(A)
SEL SEP(land)
MEL MEP(land)
IR IR(A) SE eller ME eller SE/ME
Night Flying Night Rating

Observera att en IR(A) baserad på BASA Annex 3 enbart kan utfärdas tillsammans med eller för ett PPL(A). Om en sökande önskar söka nyttja sitt IR(A) tillsammans med ett högre certifikat, exempelvis ett CPL, krävs i tillägg till erfarenhetskraven i Del-FCL en fullständig teoretisk examination i enlighet med FCL.025 och FCL.615 IR.
Notera att det inte är möjligt att konvertera enskilda behörigheter, enligt BASA avtalet Annex 3, till något högre certifikat än PPL(A).
Det finns inget som hindrar en innehavare av ett PPL(A) som är konverterat i enlighet med BASA avtalet Annex 3 att utbilda sig, i enlighet med Del-FCL, mot ett högre certifikat såsom ett CPL(A). En innehavare av ett EASA CPL(A) kan däremot inte konvertera behörigheter enligt BASA-avtalet utan måste då istället följa artikel 10 i den delegerade förordningen (EU) 2020/723.

Följande länkar leder er vidare till själva avtalet samt till detaljkraven (TIP-L technical implementation procedure – licensing) där ni finner fler detaljer och vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna konvertera enligt detta avtal.

EASA-FAA Technical Implementation Procedures -Licensing (TIP-L) | EASA (europa.eu)

EU - USA Bilateral Agreement | EASA (europa.eu)

Flödesschema för att säkerställa att den sökande omfattas av avtalet.

Bildtext: flödesschema för att säkerställa att den sökande omfattas av avtalet.

Beroende på din erfarenhet (flygtid) kan du behöva kompletterande utbildning (praktisk och/eller teoretisk) vid en utbildningsorganisation.

Ansökan och flygprovsblankett

Via följande blankett skall användas både som ansökningsformulär och flygprovsblankett. Nedan följer en vägledning för vissa delar i proceduren som kräver förtydligande utöver den beskrivning som finns sist i själva blanketten.

Blankett TSL7356 - BASA TIP-L Part FCL licence application form

Vägledning

Baserat på flödesschemat ovan fyller ni i sektion A.

Skärmdump över sektion A i blankett TSL7356.

Bildtext: sektion A i blankett TSL7356, skärmdump.

Exempel på sökande som omfattas av BASA-avtalet:

"Jag har ett FAA CPL-certifikat med SEL, MEL, IR och Night Flying, utfärdat innan 18 maj 2021 och har bott (är skriven) inom EU sedan före 18 maj 2021. Samtliga mina FAA-behörigheter (inklusive mitt FAA-medical) är giltiga vid tillfället för flygprov."

Exempel på sökande som omfattas av BASA-avtalet:

"Jag har ett FAA PPL-certifikat med SEL utfärdat för sex månader sedan. Samtliga mina FAA-behörigheter (inklusive mitt FAA-medical) är giltiga vid tillfället för flygprov."
Förklaring; Den sökande omfattas av avtalet då det amerikanska flygprovet genomfördes inom stipulerad tid (24 månader).

Exempel på sökande som inte omfattas av BASA-avtalet:

"Jag har ett FAA PPL-certifikat med SEL, MEL, IR och Night Flying, utfärdat innan 18 maj 2021 och har bor sedan 10 år i USA. Samtliga mina FAA-behörigheter (inklusive mitt FAA-medical) är giltiga vid tillfället för flygprov." Förklaring; Den sökande omfattas inte av avtalet då hen inte bodde inom EU innan den 18 maj 2021.

Exempel på sökande som inte omfattas av BASA-avtalet:

"Jag har ett FAA PPL-certifikat med SEL, MEL, IR och Night Flying, utfärdat innan 18 maj 2021 och har bott (är skriven) inom EU sedan före 18 maj 2021. Samtliga mina FAA-behörigheter (inklusive mitt FAA-medical) är giltiga. Jag har även ett EASA CPL och önskar nyttja BASA för att konvertera min ME och IR.”
Förklaring; Den sökande omfattas inte av avtalet då avtalet endast syftar till att konvertera till PPL(A). Att den sökande redan har ett EASA CPL gör att BASA-avtalet inte går att tillämpa för denna konvertering.

På sidan Konvertering av certifikat finns information som beskriver andra sätt att konvertera certifikat och behörigheter.

Under sektion C vill vi förtydliga följande:

Skärmdump över sektion C i blankett TSL7356.

Bildtext: sektion C i blankett TSL7356, skärmdump.

Frågan gäller om FAA certifikatet i grunden bygger på ett annat certifikat och är konverterat till FAA. Det lägsta FAA medical certificate som accepteras är Class 3, ett BasicMed är inte godkänt. Se instruktioner på sidan 15 i själva blanketten.

Under sektion U vill vi förtydliga nedanstående vilket blir en komplettering till det som är beskrivet på sidan 16 i själva blanketten under "Part 4" och U.

Skärmdump över sektion U i blankett TSL7356.

Bildtext: sektion C i blankett TSL7356, skärmdump.

För att nå den erfarenhet ("flight experience") som krävs så kan både skolning och genomförd IFR-flygning (PIC), efter utfärdad behörighet, räknas mot erfarenhetskravet. Denna erfarenhet kan man tillskansa(t) sig inom FAA, EASA eller en kombination av dessa.

Om en sökande inte når den erfarenhet som krävs, eller inte har möjlighet att tillskansa sig den inom FAA-systemet måste piloten genomföra den flygtid som saknas genom instrument-skolning vid ett EASA ATO.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring den här guiden är du välkommen att mejla dem till flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!