Tekniska godkännanden och undantag

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan och att fatta beslut. 

Avgiften för handläggning av ansökningar om godkännande baseras på handläggarens använda tid. Det innebär att ett fullständigt underlag för Transportstyrelsens godkännandeprövning medför att handläggningstiden och därmed även kostnaden kan hållas nere. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Produkt/tjänst Avgift
Ärendehandläggning enligt järnvägstekniklagen relaterad till godkännande av fasta installationer och järnvägsfordon  Löpande timtaxa
1 200 kr
Ärendehandläggning enligt (EU) 2018/545 relaterad till godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon  Löpande timtaxa
1 200 kr
Ärendehandläggning enligt lagen om nationella järnvägssystem relaterad till ansökan om godkännande av fordon och järnvägsinfrastruktur Löpande timtaxa
1 200 kr
Ärendehandläggning enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg relaterad till ansökan om godkännande av fordon och spåranläggningar Löpande timtaxa
1 200 kr
Ärendehandläggning relaterad till ansökan om undantag från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet Löpande timtaxa
1 200 kr

Museiorganisationer

De sammanlagda avgifterna för en museiorganisation får uppgå till högst 5 000 kr per godkännandeärende. För att bli befriad från avgifter krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen om att bli betraktad som museiorganisation.

Produkt/tjänst Avgift
Ärendehandläggning för ansökan från museiorganisation

Löpande timtaxa 500 kr

Blankett för ansökan om att få betraktas som museiorganisation i avgiftshänseende.

Ta del av mer information om museiorganisationer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!