Frågor och svar om kör- och vilotider för förare

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om kör- och vilotider för dig som är förare.

Om du kör godstransporter över 3 500 kg eller bussar med plats för mer än 9 sittplatser, omfattas du av reglerna om kör- och vilotider. De bestämmer hur länge du får köra, när du ska ta rast och hur länge du måste vila. Av reglerna framgår också hur du ska registrera och använda färdskrivare, förarkort och diagramblad.

Du kan också vara undantagen från reglerna. 

Undantag från kör- och vilotider.

Du omfattas av vägarbetstidslagen även om du utför en nationellt undantagen transport från reglerna om kör- och vilotider. Vägarbetstidslagen reglerar allt arbete från arbetets början till slut, till exempel körning, lastning och lossning, rengöring och underhåll, hjälpa passagerare av och på fordonet. Även den tid du inte fritt disponerar – om du till exempel behöver befinna dig på arbetsstället beredd att utföra arbete – räknas in i arbetstiden.

Information om vägarbetstid

Du får köra 4 timmar och 30 minuter. Sedan ska du ta en rast.

Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka.

Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver den ordinarie arbetstiden får 200 övertids- eller mertidstimmar tas ut under ett kalenderår. Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en period på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

Information om vägarbetstid

Senast efter sammanlagt 4 timmar och 30 minuters körning ska du ta en rast på minst 45 minuter. Du kan också dela upp din rast. Då måste den första delen av rasten ligga inom de 4 timmar och 30 minuter av körningen och den måste vara minst 15 minuter. Den andra delen ska vara minst 30 minuter och inledas senast efter 4 timmar och 30 minuters sammanlagd körning. När du börjar köra igen efter en godkänd rast eller vila startar en ny körperiod, som får vara längst 4 timmar och 30 minuter.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Om du börjat din arbetsdag med att till exempel lasta gods i 2 timmar och sedan börjar köra, får du inte köra mer än 4 timmar i följd utan en rast på minst 15 minuter. Detta eftersom du inte får arbeta mer än 6 timmar i följd utan rast. Du kan använda dig av möjligheten till en delad rast enligt kör- och vilotidsreglerna. Glöm inte att göra den manuella inmatningen av annat arbete i färdskrivaren för den tid du arbetade innan du började köra.

Information om vägarbetstid

 

En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar. Den ska rymmas inom 24 timmar från det att arbetsdagen börjar.

Alternativt kan den normala dygnsvilan delas i två perioder. Den första perioden måste vara minst 3 timmar, och den kan du placera fritt under arbetspasset. Den sista perioden ska vara minst 9 timmar som avslutning på arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag och inom 24 timmar. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till som minst 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.

En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar och en reducerad veckovila måste vara minst 24 sammanhängande timmar. Under två kalenderveckor ska du ta minst två normala veckovilor eller en normal och en reducerad veckovila. Det får inte gå mer än sex 24-timmarsperioder från slutet av en veckovila till början på nästa veckovila.

En reducerad veckovila ska kompenseras genom att minskningen tas ut som en sammanhängande vila, i samband med en viloperiod på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.

En normal veckovila eller en veckovila som överstiger 45 timmar får inte tas i fordonet. Om du ska ta den vilan på en annan plats än ditt hem, ska transportföretaget stå för kostnaden för inkvarteringen.

En reducerad veckovila får tas i fordonet, förutsatt att du inte kompenserar en annan veckovila tillsammans med den så att den sammanlagda vilotiden blir över 45 timmar.

Du får avbryta en normal dygnsvila på 11 timmar eller delad dygnsvila på 3+9 timmar, eller en reducerad veckovila, högst två gånger i samband med transport med färja eller tåg och under förutsättning att du har tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats. Du får också avbryta en normal veckovila vid högst två tillfällen, förutsatt att färje- eller tågresan är planerad att pågå i minst 8 timmar och att du har tillgång till en sovhytt. Avbrotten får inte överstiga en timme sammanlagt och läget för färja/tåg ska vara aktiverat i färdskrivaren. Färja/tåg-läget ska anges på den viloperiod som du är på färjan eller tåget.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Om du avbryter din vila för att köra på och av till exempel en färja inom tidsperioden för natt, så begränsas din arbetstid. Det är något att tänka på när arbetstiden ska planeras.

Information om vägarbetstid

Om du kör privat eller i en hobbyverksamhet, så är den transporten icke-kommersiell. För att du ska vara undantagen från kör- och vilotiderna och kravet på att använda färdskrivare när du kör icke-kommersiellt får fordonet eller fordonskombinationen inte väga mer än 7,5 ton. Om det är ett fordon för persontransport, får det inte ha mer än 17 sittplatser. Det finns även undantag från kravet om fordonet är 30 år eller äldre och då får fordonet också väga mer än 7,5 ton.

En transport som inte har någon koppling till en näringsverksamhet är icke-kommersiell. Transporten ska med andra ord ske privat eller inom ramen för en hobbyverksamhet.

Det finns olika undantag från reglerna, både gemensamma undantag inom EU och nationella undantag som gäller i Sverige.

Undantag från kör- och vilotider.

I snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till deponiställe. Körning till och från silo och sandupplag till det ställe där sandningen börjar respektive slutar är undantagen från reglerna.

Däremot är inte transporter från sandtag till påfyllning av silo och sandupplag undantagna.

Linjens längd räknas mellan första och sista hållplats. För en ringlinje räknas hela sträckan från utgångspunkten och tillbaka till utgångspunkten. Om samma linjenummer har varierande körsträcka för olika turer, räknas linjelängden för den längsta körsträckan som linjens längd. Byte av förare eller längre uppehåll räknas inte som att ny linje påbörjas.

Undantagen transport som sker med ett fordon som har en färdskrivare ska anses vara annat arbete. Men eftersom färdskrivaren registrerar körning automatiskt går det inte att välja den aktiviteten i färdskrivaren. Därför är det viktigt att du vid en företagskontroll kan visa vilka transporter som är undantagna från reglerna.

Om du väljer att använda diagramblad, går det att visa att det rör sig om undantagen transport genom att skriva det på baksidan av diagrambladet. Använder du förarkort kan du använda "out of scope"-funktionen i den digitala färdskrivaren. Vid en eventuell kontroll kommer det att krävas ytterligare information för att visa att det rör sig om en undantagen transport, vilket undantag som är aktuellt med mera.

Om du väljer att inte registrera undantagen körning på diagramblad eller förarkort, kommer körningen att registreras av färdskrivaren ändå. Vid en eventuell kontroll kommer det att finnas ett uppehåll i registreringen mellan två diagramblad eller registrerad körning utan förarkort i den digitala färdskrivaren. Båda företeelserna är i sig grund för överträdelser och då är det viktigt att det går att visa att det rört sig om en undantagen transport.

Läs mer om Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Om du som förare utför undantagen transport under samma arbetsdag som du utför en transport som omfattas av reglerna, ska du redovisa all din arbetstid. Tänk också på att all tillgänglighet och alla raster ska redovisas. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som förare antingen skriva det på baksidan av diagrambladet eller med inmatningsfunktionen i den digitala färdskrivaren nästa gång du använder förarkortet. Använder du förarkort under transporten kan du använda "out of scope"-funktionen i den digitala färdskrivaren. Vid en eventuell kontroll kommer det att krävas ytterligare information för att visa att det rör sig om en undantagen transport, vilket undantag som är aktuellt med mera.

Om ditt förarkort tappas bort, blir stulet eller slutar fungera ska du inom 7 dagar ansöka om ett nytt förarkort. Under tiden som du inväntar ditt nya kort har du möjlighet att köra utan förarkort i högst 15 kalenderdagar. Detta under förutsättning att du gör utskrifter från färdskrivaren för att dokumentera arbetsdagarna. Du ska göra en utskrift vid kördagens början och slut. Om du byter fordon under arbetsdagen, ska du göra en utskrift när du lämnar fordonet och en utskrift när du övertar nästa fordon. På varje utskrift ska du skriva ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och din namnteckning.

När du lämnat in din ansökan så är ditt förarkort ogiltigt för körning. Om du skulle få tillbaka eller hitta ditt förarkort så är det alltså inte tillåtet att använda det även om det fungerar i färdskrivaren.

 

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

 

Här kan du läsa mer om förarkort.

Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Om färdskrivaren inte fungerar, ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av det utskriftspapper som finns i färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Handlingen ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdagarna för att kunna visa upp vid en kontroll, och den ska sedan sparas av transportföretaget i minst 12 månader.

Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Om du upptäcker att klockan i färdskrivaren går fel, ska du meddela din arbetsgivare. Det är företagets ansvar att se till att färdskrivaren repareras så snart omständigheterna medger det.

Om du glömmer att ange slutland i samband med ett kortuttag, kan du vid nästa kortisättning mata in slutland. Du måste då göra en manuell inmatning sedan föregående kortuttag och välja att mata in land i början av den manuella inmatningen. Landet blir nu slutland för föregående dag. Du kan även göra en utskrift från färdskrivaren med en förklaring om att du glömt ange slutland och skriva vilket land det ska vara.

Om du kommer till ditt fordon och märker att reglaget varit inställt på exempelvis annat arbete under din rast eller vila, gör du en utskrift från färdskrivaren och fyller i rätt aktivitet.

Körningen till och från fordonet räknas som annat arbete, om fordonet inte står vid ditt hem eller din normala arbetsplats. Den arbetstiden påverkar när du ska ta din dygnsvila.

Det är transportföretaget som ansvarar för kopieringen. Uppgifterna från kortet kan kopieras på olika sätt, med fjärrkopiering eller kopieringsutrustning på företaget. Det är transportföretagets ansvar, även om du som förare har som uppgift att kopiera förarkortet.

Multibemanning är ett flerförarsystem, där två eller fler förare växelkör med varandra. Syftet är att en transport ska kunna fortgå oavbrutet.

Vid multibemanning får den första föraren köra som mest en timme innan förare två ansluter. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av körning vid multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.

Den längsta körtiden innan du måste ta en rast är 4,5 timmar. En förare har rätt att ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte utför någon annan arbetsuppgift.

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut. Vilan räknas inte som reducerad. Tänk på att vid avbrott i vilan för att köra på och av färja måste vilan vara en normal dygnsvila på 11 timmar eller en normal delad vila på 3 + 9 timmar.

Ja, för tiden mellan byte av förare måste förarna göra en manuell inmatning av den tid de inte varit i besittning av fordonet.

Som medförare registreras tillgänglighet automatiskt på förarkortet när det är i kortplats 2 och fordonet körs.

Om vikten på din husbil inte överstiger 3,5 ton behövs ingen färdskrivare. Husbilar som väger över 3,5 ton men där vikten inte överstiger 7,5 ton måste ha färdskrivare om de används vid kommersiell transport som inte är undantagen av annat skäl. En husbil med en totalvikt över 7,5 ton eller en husbil med tillkopplat släp som i kombination överskrider 7,5 ton ska alltid ha färdskrivare installerad. Detta gäller oavsett lastkapacitet, vilken kategori fordonet är registrerat som i vägtrafikregistret eller om husbilen är utrustad som tillfällig privat bostad.

Läs mer om olika typer av färdskrivare under Undantag från kör- och vilotider.

Om vikten på fordonet eller fordonskombinationen väger över 3,5 ton men inte överstiger 7,5 ton behöver du ha färdskrivare om du kör kommersiell transport som inte är undantagen av annat skäl. Om vikten på fordonet eller fordonskombinationen överstiger 7,5 ton behöver du ha färdskrivare.

 

Läs mer om under Undantag från kör- och vilotider.

Eftersom aktiviteterna på ett diagramblad ska registreras i lokal tid för fordonets registreringsland innebär det att klockan också ska ställas om till sommar- och vintertid. Det inträffar natten mot den sista söndagen i mars respektive oktober. Om en förare framför ett fordon med analog färdskrivare vid den tidpunkten ska föraren fortsätta registrera enligt den tid som gällde när diagrambladet sattes i färdskrivaren.

Frågor och svar om nya kör och vilotidsregler vid beställningstrafik från och med 22 maj 2024

Nej, de nya bestämmelserna gäller endast vid beställningstrafik (tillfällig trafik).

Nej, de nya reglerna gäller bara vissa bussförare.

Ja, du som förare ska medföra ett ifyllt färdblad som ska innehålla följande uppgifter:

  • Typ av trafik
  • Den huvudsakliga färdvägen
  • Berörda transportföretag

Färdbladet kan vara i pappersformat eller i elektronisk form.

Du ska vid en vägkontroll kunna visa upp färdblad för den pågående resan samt tidigare resor där de nya reglerna använts under de senaste 28 dagarna.

Du får ta två raster på minst 15 minuter och som tillsammans ska vara minst 45 minuter. Det innebär att du har en flexibilitet i hur långa dessa två raster kan vara. Du kan till exempel först ta en rast på 20 minuter och därefter en rast på 25 minuter.

Ja, vid resor som pågår under minst sex dagar får du skjuta upp inledningen av din dygnsvila om den sammanlagda körtiden den dagen är högst sju timmar. Inledningen av dygnsvilan får skjutas upp med högst en timme och du får göra det vid ett tillfälle under en sex-dagars resa. Om resan pågår under minst åtta dagar får du skjuta upp inledningen av dygnsvilan med en timme vid två olika tillfällen. Vid båda de tillfällena får den dagliga körtiden maximalt vara sju timmar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!