Att arbeta på ett fartyg som inte är svenskt

Om du vill arbeta på ett fartyg som inte är svenskt måste du ha giltiga behörigheter från den aktuella flaggstaten. De behörigheter Transportstyrelsen utfärdar gäller enbart i svenska fartyg.

Det finns ett utbrett missförstånd om att alla behörigheter som är utfärdade enligt STCW konventionen skulle vara gällande i alla länder men så är det inte.

Alla behörigheter som utfärdas är nationella vilket innebär att de bara gäller ombord i det egna landets fartyg. De behörigheter Transportstyrelsen utfärdar gäller således enbart i svenska fartyg.

En behörighet från den aktuella flaggstaten är nödvändig

När du ska jobba i ett annat lands fartyg måste du ha giltiga behörigheter från den aktuella flaggstaten. Utöver detta kommer det förmodligen att ställas krav på att du måste ha det landets sjöfartsbok och läkarintyg.

Ska du jobba i en seniorbefälbefattning, det vill säga som befälhavare, överstyrman, teknisk chef eller 1:e fartygsingenjör kommer det förmodligen också ställas krav på dig att du tenterar i författningskunskap.

Att ansöka om behörighet i annan flaggstat

Om du vill arbeta i en annan flaggstat än Sverige ska du skicka följande handlingar till sjöfartsmyndigheten i det land där du tänker arbeta:

  • en kort ansökan
  • en kopia på dina behörigheter
  • en kopia av första sidan i passet
  • en kopia av läkarintyg
  • fyra passfotografier.

Vissa stater kan begära ytterligare handlingar.

En behörighet som erkänts av en annan flaggstat är ditt bevis

När det aktuella landets myndighet har kontrollerat att dina behörigheter är äkta och att de är utfärdade enligt gällande internationella regler kommer ett erkännande att utfärdas. Detta gäller samtliga EU-länder och länder anslutna till EES samt de länder som tecknat ett avtal med Sverige rörande erkännande av svenska behörigheter.

Ditt erkännande är ett bevis på att din svenska behörighet gäller i det aktuella landet. Det ser ut som ett behörighetsbevis, men gäller enbart tillsammans med din svenska behörighet. Detta innebär att man alltid måste ha både sin svenska behörighet och det utländska erkännandet med sig när man tjänstgör.

Av den aktuella flaggstatens erkännande av behörigheten framgår vilka befattningar du har rätt att tjänstgöra i. Rättigheterna brukar överensstämma med de rättigheter du har på svenska fartyg, med undantag för rättigheter som befälhavare. De flesta länder kräver nämligen att befälhavaren ska vara medborgare i deras land. Detta gäller inte inom EU där man i stället säger att befälhavaren ska vara Europeisk medborgare.

Sjötidstillgodoräknande

Sjötid på icke svenska fartyg tillgodoräknas på samma sätt som svenska fartyg. Transportstyrelsen skiljer inte på om fartyget är svensk eller inte vid utfärdande av behörighet. Läs mer om sjötid på utländska fartyg.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöring på utländska fartyg registreras normalt inte i sjömansregistret som man gör på svenska fartyg. Därför ar det viktigt att se till att du alltid får ett tjänstgöringsintyg (certificate of service) vid avmönstring.

Vid en ansökan måste du bifoga tjänstgöringsintyget för att styrka tjänstgöring på utländska fartyg. Observera att sjöfartsbok inte godtas för styrkande av sjötid.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!