Tjänstgöring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av sjömän till Transportstyrelsen angående tjänstgöring.

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Beroende på befattning behöver sjömannen vissa behörighetsbevis och certifikat för att få tjänstgöra. Efter 31 december 2016 ska dessa vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. "Utbytesfasen" har pågått sedan den 1 januari 2012 och kommer att avslutas den 31 december 2016.

Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt STCW Manila innan 1 januari 2017.

I och med STCW Manila har det dessutom skapats en del nya certifikat.

Läs mer om hur STCW Manila påverkar dig.

Från och med 1 januari 2012 tillämpar Transportstyrelsen den reviderade STCW-konventionen genom Manilaändringarna.

Om dina behörigheter är utfärdade enligt STCW 95 och du tänker fortsätta att tjänstgöra efter 31 december 2016, behöver du behörigheter som är utfärdade enligt STCW Manila.

Läs mer om vad STCW Manila betyder för dig och din tjänstgöring.

Något av fartområdena:

Inre fart: Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Närfart: Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen

Europafart: Fart från en punkt N 68 O 14 - Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud

Oceanfart: All annan fart än ovan angivna.

Nej. Inre fart och närfart i Sverige är inte i samma geografiska områden som inre fart och närfart i andra länder.

En sjödag är en dag när sjömannen är i tjänst och fartyget är i drift, inklusive normala hamnuppehåll, om sjömannen befinner sig ombord.

En sjöman som tjänstgör på fler än ett fartyg under en dag får aldrig räkna en kalenderdag som mer än en sjödag.

Både på- och avmönstringsdagen får räknas, men inte ledighet eller restid.

Den tid då fartyget tagits ur drift för t.ex. varvsbesök eller uppläggning får inte heller räknas in i sjötiden.

För att få fram sjömånader delas antal dagar med 30

Handelsfartyg med motsvarande bruttodräktighet. Till handelsfartyg räknas också fiskefartyg, kustbevakningens oljebekämpningsfartyg, försvarsmaktens lag-, skol- och långresefartyg, sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg.

Tjänstgöring på kustbevakningens och försvarsmaktens fartyg i övrigt får tillgodoräknas endast om dessa uppfyller kraven på bruttodräktighet, maskinstyrka och fartområde i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal. Däckstjänstgöring på ubåt får tillgodoräknas med hälften av den verkliga tjänstgöringstiden. Se behörighetsguiden för information om sjötidskrav till behörigheter, specialbehörigheter och certifikat.

Däckstjänstgöring: innefattar de vanligaste tjänsterna vars huvudområde är på däck, t.ex. jungman, däcksman, lättmatros, matros, däckmanskapspraktik, fartygsbefälspraktik, fartygsbefäl.

Maskintjänstgöring: innefattar de vanligaste tjänsterna vars huvudområde är i ett maskinrum, t.ex. maskinelev, vaktgående maskinpersonal, befaren maskinpersonal, maskinmanskapspraktik, maskinbefälspraktik eller maskinbefäl.

Sjötid på utländska fartyg är inte mönstringspliktiga, och det är rederiet som ansvarar för rapporteringen. Vissa utländska fartyg med svenska intressen rapporterar mönstringarna till sjömansregistret.

Det vanligaste är att sjötid på utländska fartyg dokumenteras med intyg. Vid avmönstring ska sjömannen begära ett sådant intyg.

Vilka uppgifter som ska vara med på intyget framgår av sjötjänstgöringsintyget. Intyget ska vara undertecknat av bemanningsansvarig på rederiet eller av befälhavaren.

Sjömannen ska själv bevara intyget i original och vid behov (t.ex. ansökan om behörighet) bifoga en kopia av intyget.

Sjötid som rapporteras med intyg visas inte som mönstring på sjötjänstutdraget, men sparas i sjömannens akt.

Sjöfartsbok kan inte åberopas som sjötidsdokumentation.

Behörigheter = Certificate of Competency

Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar = Certificate of Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats

Certifikat för snabbgående beredskapsbåtar = Certificate of Proficiency in Fast Rescue Boats

Certifikat för avancerad brandbekämpning = Certificate of Proficiency in Advanced Fire Fighting

Certifikat för grundläggande sjukvårdvårdsutbildning = Certificate of Proficiency in Medical First Aid

Certifikat för sjukvårdare = Certificate of Proficiency in Medical Care

Certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning = Certificate of Proficiency in Basic Training

Certifikat för skyddsansvarig = Certificate of Proficiency as Ship Security Officer

Certifikat för särskilda sjöfartsskyddsuppgifter = Certificate of Proficiency in Designated Security Duties

Certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning = Certificate of Proficiency in Security Awareness

Certifikat för tjänstgöring på gastankfartyg = Certificate of Proficiency in Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations

Certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg = Certificate of Proficiency in Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations

Certifikat för grundläggande polartjänstgöring = Certificate of Proficiency in Basic Training for Ships Operating in Polar Waters

Certifikat för avancerad polartjänstgöring = Certificate of Proficiency in Advanced Training for Ships Operating in Polar Waters

Certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden = Certificate of Proficiency in Basic Training on Ships Subject to the IGF Code

Certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden = Certificate of Proficiency in Advanced Training on Ships Subject to the IGF Code

Specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS = Certificate of Proficiency as General Radio Operator in GMDSS

Specialbehörighet som begränsad behörig radiooperatör i GMDSS = Certificate of Proficiency as Restricted Radio Operator in GMDSS

Specialbehörighet för gaslasthantering = Certificate of Proficiency in Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations

Specialbehörighet för oljelasthantering = Certificate of Proficiency in Advanced Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations

Specialbehörighet för kemikalielasthantering = Certificate of Proficiency in Crisis Management and Human Behaviour for Service on Passenger and Ro-Ro Passenger Ships

Specialbehörighet för hantering av farligt gods = Certificate of Proficiency in Handling of Cargo on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk or in Packaged Form

Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg = Certificate of Proficiency as Master on Fishing Vessels

Ett certifikat för Master of Yachts/Yachtmaster är inte giltigt för tjänstgöring på svenska handelsfartyg eller i svensk inre fart och svensk närfart.

Certifikatet kan användas för att erhålla en behörighet för traditionsfartyg:

Styrman TF 70 segel

Se behörighetsguiden för mer information.

Från och med 1 januari 2012 undantas maskinbefäl som tjänstgör på ångpassagerarfartyg som uteslutande trafikerar inre fart ifrån kravet om att ha en specialbehörighet för krishantering.

Om du vill förnya en specialbehörighet för GOC, men endast har sjötid på ett fartyg med GMDSS-utrustning för radioområde A1 kan du istället erhålla en specialbehörighet för ROC.

Befälhavarens ansvar för sjukvården ombord har förtydligats. Befälhavaren ska, beroende på skeppsapotekets omfattning, ha certifikat eller intyg som sjukvårdare. Läs en sammanfattande information om hur reglerna ändrats.

Se Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och Transportsstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

De behörigheter och certifikat som inte har någon tidsbegränsning kommer att vara fortsatt giltiga för tjänstgöring i inre fart även efter den 1 januari 2017. Den som däremot tjänstgör utanför inre fart måste ha alla sina behörigheter och certifikat anpassade till STCW-Manila, det vill säga de måste vara utfärdade på blått papper.

Svenska rederier hade rätt att via Transportstyrelsen utfärda certifikat för grundläggande sjöfartsskydd eller särskilda skyddsuppgifter enligt en övergångsregel som upphörde 2014-01-01, dessa certifikat är fortsatt giltiga för tjänstgöring även efter 2016-12-31.

  1. Du kan fortsätta att tjänstgöra med ditt nuvarande certifikat utan att söka om ett nytt certifikat eller
  2. mot avgift ansöka om ett nytt certifikat via mina sidor för sjöman. Certifikatet utfärdas då på blått papper med en högre inbyggd säkerhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!