Ansökan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av sjömän till Transportstyrelsen angående ansökningar.

Frågor och svar

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Logga in på Mina sidor för sjömän. Klicka på "Rapporter", välj "Sjötjänstutdrag" i listan och klicka sen på "Skapa".

På sjötjänstutdraget finns information om genomförda utbildningar, mönstringar, behörigheter, specialbehörigheter, certifikat och datum för senaste genomförda läkarintyg för sjöfolk.

Har du genomfört en utbildning som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du utbildningsanordnaren. Endast utbildningsanordnarens e-tjänst utbildarwebben kan föra in utbildningar på sjötjänstutdraget.

Har du fått ett läkarintyg som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du läkaren. Endast läkarnas e-tjänst sjöläkarwebben kan föra in läkarintygen på sjötjänstutdraget.

Har du tjänstgjort på fartyg över 20 brutto som inte syns på sjötjänstutdraget kontaktar du rederiet. Endast redarnas e-tjänst redarwebben kan föra in mönstringar på sjötjänstutdraget.

Behörighetsguiden hittar du information om de krav som gäller för att erhålla eller förnya behörigheter, specialbehörigheter och certifikat. Ansökan gör du sen på Mina sidor för sjömän.

Ansökan sker via e-tjänsten Mina sidor för sjömän.

Logga in på Mina sidor  

Handläggning av din behörighet påbörjas när ansökningsavgiften inkommit till Transportstyrelsen.

Avgift

Ansökningsavgiften betalas i samband med ansökan på Mina sidor genom direktbetalning via bank- eller kreditkort, alternativt via bankgiro med OCR-nummer för aktuellt ärende.

Läs här om aktuella avgifter för behörigheter och certifikat.

Eftersom avgiften inte betalas tillbaka om du får avslag på din ansökan är det viktigt att du själv gör en bedömning av om du tror att du uppfyller kraven innan du ansöker.

Ja, på Mina sidor för sjömän kan du göra ansökan om behörigheter, certifikat, sjöfartsbok, plastkort samt preliminära bedömningar och se uppdateringar i ansökningsprocessen. Du kan också få en överblick över dina nuvarande ansökningar. Där går också att hämta sjötjänstutdrag.

Du kan där ange din e-postadress och får då meddelande om mönstringar, behörighetskompletteringar m.m.

Logga in på Mina sidor  

Olika typer av ärenden har olika lång handläggningstid. Detta beror delvis på att vissa ärenden behöver handläggas manuellt, andra kan hanteras automatiskt via ett datasystem.

Du bifogar (laddar upp) dina kompletterande handlingar direkt i ärendet i samband med ansökan på Mina sidor för sjömän.

För aktuell handläggningsavgift se våra avgifter för behörigheter och certifikat.

Där framgår även det betalningssystem som gäller för Transportstyrelsen som i princip innebär förskottsbetalning utan återbetalning vid eventuellt avslag.

Betalningen sker i samband med ansökan av behörighet, specialbehörighet eller certifikat via Mina sidor för sjömän.

Vid betalning via utländsk bank läs här om IBAN-nummer

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig så måste du ansöka inom 5 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis om du gått en grundutbildning. För fortbildningskurser måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.

Det beror på att handlingen du ansöker om är en "Förstagångs"-ansökan enligt STCW-Manila. Välj "Förstagångs" så kommer du finna handlingen.

Ja, du kan förnya din behörighet mot bakgrund av minst 180 dagars tjänstgöring i inre fart under de senaste fem åren på fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 och för begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart gäller fartyg från en längd om minst 6 meter. Det behövs också ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än två år.

Tjänstgöringen ska ha fullgjorts som fartygsbefäl respektive maskinbefäl eller i befattning som inneburit att biträda med maskinens skötsel och handhavande på fartyg om minst 75 kW. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten.

Har du en högre behörighet från början så kan den omvandlas till en behörighet för inre fart, dock högst fartygsbefäl klass VI inre fart.

Exempelvis kan en behörighet som sjökapten omvandlas till en fartygsbefäl klass VI inre fart.

De behörigheter som finns för inre fart är följande:

 • Fartygsbefäl klass VI inre fart
 • Fartygsbefäl klass VII inre fart
 • Fartygsbefäl klass VIII inre fart
 • Begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart
 • Maskinbefäl klass VIII inre fart


I behörighetsguiden kan du se vilka rättigheter de olika behörigheterna ger.

Om ett fartygsbefäl eller maskinbefäl som inte är aktivt har en behörighet som är äldre än 5 men högst 10 år gammal räknat från den dag behörighetens giltighetsdatum gick ut, ska behörigheten för att kunna förnyas kompletteras med en behörighetsförlängande kurs. Om behörigheten vid tidpunkten för ansökan är äldre än 10 år, ska den kompletteras på det sätt Transportstyrelsen beslutar för att vara behörighetsgrundande.

 Förstagångsansökan

 1. Information som anger vilken behörighet som avses. Ansökan görs enklast via e-tjänsten Mina sidor.

  Logga in på Mina sidor  

 2. Ett examensbevis. Elever som genomgått det 4-åriga Sjökaptens- eller Sjöingenjörsprogrammet ska även bifoga ett intyg över den fartygsförlagda utbildningen. Intyget ska vara utfärdad av aktuell skola.
 3. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du bifoga kopia av giltigt pass.
 4. Fotografi*)
 5. Tjänstgöringsintyg **) för styrkande av eventuell sjöpraktik som inte framgår av sjötjänstutdraget. Utdrag kan du själv hämta på Mina sidor under fliken Utskrifter.
 6. Ett läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än 2 år, som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk, är uppfyllda. I vissa fall kan ett utländskt läkarintyg för sjöfolk godtas***) Om du enligt sjötjänstutdraget  har ett giltigt, digitalt läkarintyg registrerat behöver du inte bifoga intyget. Sjötjänstutdraget finns på Mina sidor under fliken Utskrifter

Förnyelseansökan

 1. Information som anger vilken behörighet som avses. Ansökan görs enklast via e-tjänsten Mina sidor.

  Logga in på Mina sidor  

 2. Fotografi*)
 3. Tjänstgöringsintyg **) för styrkande av eventuell sjöpraktik som inte framgår av sjötjänstutdraget. Utdrag kan du själv hämta på Mina sidor under fliken Utskrifter. Alternativt bifogas ett intyg över genomgången fortbildningskurs, inte äldre än 1 år. Notera att om du tidigare genomgått en fortbildningskurs så måste du ansöka om beslut gällande kompletterande utbildning.
 4. Ett läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än 2 år, som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk, är uppfyllda. I vissa fall kan ett utländskt läkarintyg för sjöfolk godtas***) Om du enligt sjötjänstutdraget  har ett giltigt, digitalt läkarintyg registrerat behöver du inte bifoga intyget. Sjötjänstutdraget finns på Mina sidor under fliken Utskrifter.  

* Fotografi laddas upp digitalt på Mina sidor för sjömän.

** Intyg och andra handlingar ska aldrig sändas in i original utan som vidimerad kopia (intygad av annan person med namn och kontaktuppgifter). Intygen bifogas i ärendet i samband med ansökan på Mina sidor.

*** Om det bifogas ett utländskt läkarintyg för sjöfolk ska det tydligt framgå att alla nödvändiga tester har gjorts för att kunna jämföras med ett läkarintyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk. Testvärdena ska framgå i siffror.

Om du vill förnya en specialbehörighet för GOC, men endast har sjötid på ett fartyg med GMDSS-utrustning för radioområde A1 kan du istället erhålla en specialbehörighet för ROC.

Logga in på Mina sidor. Klicka på fliken Mina ansökningar och klicka på symbolen till vänster om din ansökan. Där finns din ansökningsblankett som pdf samt betalningsinformation.

Logga in på Mina sidor  

Har du gjort en ansökan men fått ett meddelande med komplettering som du inte kan uppfylla?

Du har alltid möjlighet att återta din ansökan och har därefter upp till 12 månader på dig att göra en ny ansökan kostnadsfritt. Detta förutsätter att du gör en ny ansökan högst 12 månader efter det datum du återtog din ansökan. Din nya ansökan måste också avse samma behörighet, specialbehörighet eller certifikat som vid din första ansökan. Gör den nya ansökan genom att kontakta Transportstyrelsen via e-posten sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se eller telefon vardagar kl 09:00-11:00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!