Konventionen är tillämplig på alla fartyg, oavsett storlek, förutom fiskefartyg, traditionellt byggda fartyg och örlogsfartyg.

I konventionen definieras fartyg som fartyg som enbart navigerar i inlandsfarvatten, i vatten inom eller nära skyddade farvatten, eller i områden där hamnregler gäller. Detta innebär att sjöarbetskonventionens bestämmelser inte omfattar fartyg som navigerar i inre fart. Definitionen av inre fart är trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Detta medför att merparten av Skärgårdstrafiken inte kommer att omfattas av konventionens bestämmelser.