Alla fartyg som kölsträckts eller befinner sig på ett motsvarande byggnadsstadium den 20 augusti 2013 eller senare förutom

  • fiskefartyg,
  • fartyg som inte normalt används i kommersiell verksamhet, eller
  • fartyg som enbart trafikerar fartområde E eller D.

Även fartyg som repareras, förändras eller modifieras, så att fartygets dimensioner eller bostadsutrymmen väsentligen förändras eller så att fartygets livslängd förlängs avsevärt, ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter i den utsträckning det enligt Transportstyrelsens bedömning är rimligt och praktiskt möjligt.