Konventionens fördelar är i korthet:

  • Förenkling av regelverken.
  • En strängare kontroll av efterlevnad, med stöd av ett certifieringssystem.
  • Verifierbar överensstämmelse med grundläggande miniminormer för sysselsättning och sociala krav.
  • Tillämpning på alla fartyg (inklusive de länder som inte har ratificerat konventionen).
  • Förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sjöfolk.
  • Bättre information för sjöfolk om sina rättigheter.
  • Förbättrad tillsyn på alla nivåer; på fartyget, företaget, flaggstaten och hamnstaten.
  • Förbättrad konkurrenssituation för redare eftersom de nya kraven införs internationellt.