Arbetsmiljön är reglerad i lag. Ansvaret för en god arbetsmiljö ligger hos de ombordanställda och rederiet. Att arbetsmiljöarbetet fungerar ombord kontrolleras av Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet på svenskflaggade fartyg. Läs mer om Arbetsmiljö.