Sjötid på utländska fartyg är inte mönstringspliktiga, och det är rederiet som ansvarar för rapporteringen. Vissa utländska fartyg med svenska intressen rapporterar mönstringarna till sjömansregistret.

Det vanligaste är att sjötid på utländska fartyg dokumenteras med intyg. Vid avmönstring ska sjömannen begära ett sådant intyg.

Vilka uppgifter som ska vara med på intyget framgår av sjötjänstgöringsintyget. Intyget ska vara undertecknat av bemanningsansvarig på rederiet eller av befälhavaren.

Sjömannen ska själv bevara intyget i original och vid behov (t.ex. ansökan om behörighet) bifoga en kopia av intyget.

Sjötid som rapporteras med intyg visas inte som mönstring på sjötjänstutdraget, men sparas i sjömannens akt.

Sjöfartsbok kan inte åberopas som sjötidsdokumentation.