Dubbelskrov

Oljetankfartyg, med en dödvikt på minst 600 ton, som transporterar tunga oljor måste ha dubbelskrov för att få föra svensk flagg, anlöpa eller lämna svensk hamn eller ankringsplats.

I ett så kallat enkelskrovsfartyg är det bara en enkel plåt i fartygets botten och sida som skiljer oljan från havsvattnet. Om skrovet skadas av en kollision eller grundstötning är risken alltså stor att olja läcker ut i havet och skadar den marina miljön.

För att minska risken för utsläpp vid skrovskada beslutades att alla oljetankfartyg om 600 dödviktston eller mer som transporterar tunga oljor ska ha dubbelskrov. Genom att ställa krav på ett visst avstånd mellan fartygets skrov och dess lasttankar minskas effektivt risken för ett oljeutsläpp vid en skrovskada.

Bestämmelser om dubbelskrov regleras i MARPOL regel I/19-21 men då EU, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 530/2012, beslutade om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion är det dessa bestämmelser som gäller i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!