Regler om energieffektiv konstruktion och operation av fartyg

Världens länder, genom FN:s sjöfartsorganisation IMO, har som mål att minska världsflottans koldioxidutsläpp i förhållande till transportarbete med 40 % till år 2030 jämfört med 2008 års nivå. IMO har antagit bindande globala regler som ska leda till att målet nås.

Sedan 2013 finns globala regler som ställer krav på energieffektivitet vid konstruktion av nya fartyg, det så kallade Indexet för energieffektiv design (EEDI). Från och med den 1 januari 2023 utökas kraven så att även äldre fartyg omfattas av tekniska krav genom Indexet för energieffektiv design av befintliga fartyg (EEXI). Från 2023 ställs också krav på uppföljning och klassificering av fartygs operativa utsläpp på årlig basis genom kolintensitetsindikatorn CII. 

Index för energieffektiv design (EEDI och EEXI)

För att öka energieffektiviteten vid nybyggnation av fartyg har IMO infört ett energieffektiviseringsindex. Det ställer bindande krav på alla fartyg byggda år 2013 eller senare som går i internationell trafik och som har en bruttodräktighet över 400. När fartyg konstrueras ska ägaren tillse att det fartygsspecifika EEDI-värdet, som indikerar fartygets energieffektivitet, inte överskrider det tillåtna EEDI-värdet för respektive fartygstyp och –storlek som har bestämts av IMO.

De tillåtna EEDI-värdena skärps över tiden, så att nya generationer av fartyg konstrueras allt effektivare. Reglerna leder på så sätt till successivt lägre utsläpp för ett givet transportarbete, och bidrar till att främja innovation och teknikutveckling. 

Designrelaterade krav kommer snart att införas även för fartyg byggda före 2013. IMO har antagit ett index för befintliga fartyg (EEXI) som börjar gälla den 1 januari 2023. EEXI har liknande utformning som EEDI, och innebär att fartygsägare kan behöva vidta tekniska förbättrings­åtgärder i befintliga fartyg.

Uppföljning av operativa utsläpp

Utöver fartygets konstruktion spelar även operationen av fartyget stor roll för de faktiska utsläppen under fartygets livstid. Den som opererar fartyget kan påverka koldioxidutsläppen genom t.ex. ruttplanering, val av hastighet och underhåll av skrov och propellrar.

Sedan 2013 är det obligatoriskt för alla fartyg som går i internationell trafik och som har en bruttodräktighet över 400 att ha en energieffektiviseringsplan (SEEMP) ombord. SEEMP och det frivilliga övervakningsverktyget EEOI kan användas av fartygsägare och -operatörer för att hantera och följa upp flottans effektivitet över tid.

Från 1 januari 2023 införs det nya regelverket CII som skärper kraven på uppföljning av operativa utsläpp. Det blir obligatoriskt för fartyg med en bruttodräktighet över 5000 som går i internationell trafik att årligen följa upp och rapportera de totala utsläppen i förhållande till transportarbetet.

Fartygen kommer att klassificeras beroende på hur väl de uppfyller reduktionsmålen, från klass A till E där C är godkänd nivå. Fartyg som hamnar i någon av de underkända klasserna D, under tre påföljande år, eller E kommer att behöva ta fram en plan för hur det ska uppfylla kraven kommande rapporteringsperiod.

Reduktionsmålen skärps år för år mot 2030. Därmed blir tröskeln för att nå de olika klasserna högre över tid.

Certifiering

Både EEDI och EEXI certifieras vid ett tillfälle och därefter gäller certifieringen tillsvidare om inga större förändringar av fartyget görs. I tillägg till IAPP-certifikatet ska ett Internationellt Energieffektivitetscertifikat (IEE) upprättas.

Reglerna gällande fartygs energieffektivitet återfinns i bilaga VI till miljöskyddskonventionen MARPOL. Reglerna om EEDI och SEEMP är införlivade i TSFS 2010:96 och trädde i kraft den 1 januari 2013. 

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!