Regler om energieffektiv konstruktion och drift av fartyg

FN:s sjöfartsorganisation IMO har antagit regler om ett index för energieffektiv design av fartyg (EEDI), och om att fartyg ska ha en energi­effektiv­iseringsplan (SEEMP) ombord. Detta förväntas på sikt leda till minskad klimatpåverkan från internationell sjöfart.

FN:s sjöfartsorganisation IMO har antagit regler om ett index för energieffektiv design av fartyg (EEDI), och om att fartyg ska ha en energi­effektiv­iseringsplan (SEEMP) ombord. Detta förväntas på sikt leda till minskad klimatpåverkan från internationell sjöfart. 

EEDI syftar till att successivt öka nybyggda fartygs energieffektivitet, medan SEEMP syftar till att förbättra fartygs effektivitet under drift och ge rederier ett verktyg att förbättra effektiviteten i flottan över tid. 

Index för energieffektiv design (EEDI)

EEDI-reglerna är obligatoriska för nybyggda fartyg som går i internationell trafik och som har en bruttodräktighet över 400, med vissa undantag. 

En referenslinje som avser mängden koldioxid som ett fartyg släpper ut i förhållande till transporterad last har beräknats för varje fartygstyp som omfattas av regelverket. Genom att fastställa ett så kallat reduceringsmål för dessa fartygstyper är tanken att IMO över tid ska driva på teknikutvecklingen mot mer energieffektiva lösningar. 

Energi­effektiv­iseringsplan (SEEMP)

Det är obligatoriskt för alla fartyg som går i internationell trafik och som har en bruttodräktighet över 400 att ha en SEEMP ombord. Riktlinjer för hur en SEEMP ska se ut och vad den ska innehålla återfinns i Resolution MEPC.213(63). SEEMP får vara en del av fartygets Safety Management System (SMS) och kan vara upprättad på fartygets arbetsspråk. 

I anslutning till SEEMP finns det frivilliga verktyget EEOI, en indikator som kan användas för att följa upp operationell energieffektivitet. 

Internationellt Energieffektivitetscertifikat (IEE)

Reglerna om EEDI och SEEMP är införlivade i TSFS 2010:96 och trädde i kraft den 1 januari 2013. I tillägg till IAPP-certifikatet ska ett Internationellt Energieffektivitetscertifikat (IEE) upprättas, som redovisar fartygets index för energieffektiv design och att det finns en SEEMP ombord.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!