Besiktning, certifiering och försäkran

När det gäller besiktning, certifiering och försäkran om antifoulingsystem så görs det ingen skillnad i regelverken på fartyg som används yrkesmässigt och fritidsbåtar. Bestämmelserna är koppl­ade antingen till fartygets längd eller till dess bruttodräktighet och längd. 

Sedan 1 juli 2003 är det förbjudet att applicera anti­fouling (påväxt­hindrande) system som innehåller tennorganiska föreningar som fungerar som biocider på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik.

Från den 1 januari 2008 råder totalförbud mot förekomst av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider på fartyg. Detta regleras av Förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg som har sin grund i den Internationella Antifouling (AFS)-konventionen om kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships).

IMO har tagit fram en vägledning för besiktning och certifiering, Resolution MEPC.195(61).

Fartyg med en bruttodräktighet på 400 eller mer

Svenska fartyg med en bruttodräktighet på 400 ton eller däröver oavsett trafik ska sedan den 1 juli 2003 besiktigas och certifieras med ett antifoulingcertifikat (International Anti-fouling System Certificate).

Besikt­ningen och certifieringen görs av Transportstyrelsen och av erkända organisationer som Transport­styrelsen har slutit avtal med (delegerad tillsyn).

IMO har tagit fram en vägledning för besiktning och certifiering av antifouling system, Resolution MEPC. 195(61) "2010 Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships".

Besiktning ska genomföras enligt nedan.

  1. En första besiktning innan fartyget tas i drift (nybyggen) eller innan ett AFS-certifikat utfärdas för första gången (existerande fartyg).
  2. En besiktning när systemet ändras eller ersätts. Dessa besiktningar ska bestyrkas (endorsement) i AFS-certifikatet.

Ett AFS-certifikat upphör att gälla i följande fall:

  1. När antifoulingsystemet ändras eller ersätts av ett annat system (OBS att certifikatet upphör att gälla även om det är samma färg eller system som tidigare använts) och certifikatet inte bestyrkts i enlighet med AFS-konventionen.
  2. När fartyget byter flagg.

Fartyg med en längd på 24 meter eller mer och en bruttodräktighet under 400

Fartyg med en längd på 24 meter och däröver och en bruttodräktighet under 400 ska sedan den 1 juli 2003 medföra en försäkran om antifoulingsystem för fartyg med en längd på 24 m eller däröver och en bruttodräktighet under 400, som bevis på att fartyget uppfyller krav mot förbud mot applicering av och förbud mot förekomst av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider.

Försäkran ska fyllas i av fartygsägaren och ska åtföljas av lämplig dokumentation t.ex. kvitto på färg eller entreprenörs faktura alternativt förses med lämplig påskrift.

Dessa fartyg behöver inte besiktigas med avseende på antifouling.

Fartyg under 24 meter

Fartyg som är kortare än 24 meter (huvudsakligen fritidsbåtar och fiskebåtar) behöver inte besiktigas eller certifieras gällande antifoulingsystem. Men sådana fartyg ska använda båtbottenfärger och anti­fouling­system, som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Undantag

Örlogsfartyg, militära hjälpfartyg och andra fartyg, som ägs eller drivs av staten, och som för närvarande endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst, är undan­tagna från det gällande regelverket om påväxthindrande system.

Undantagna är också

  • fasta eller flytande plattformar
  • FSU-fartyg (flytande lagringsenheter)
  • FPSO-fartyg (flytande enheter för produktion, lagring och avlastning).

För att undantas från reglerna ska plattformarna, FSU-fartygen och FPSO-fartygen vara byggda före den 1 juli 2003 och inte ha legat i torrdocka sedan det datumet. 

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!