Samarbetsavtal mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag

Samarbetsavtal är ett avtal mellan en infrastrukturförvaltare och ett eller flera järnvägsföretag om infrastrukturförvaltarens järnvägsnät eller del av nät och avtalet ska skapa fördelar för transportkunderna. Samarbetsavtal anmäls av infrastrukturförvaltaren till Transportstyrelsen på en särskild blankett innan det ingås.

Vilka kan ingå ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal kan upprättas mellan en infrastrukturförvaltare och ett eller flera järnvägsföretag. Vem som är infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag framgår i järnvägsmarknadslagens första kapitel.

Järnvägsmarknadslagen

Vad är samarbetsavtalets syfte?

Samarbetsavtalet ska syfta till att skapa fördelar för transportkunderna (passagerare eller godstransportköpare). Exempel på fördelar kan vara sänkta kostnader eller förbättrad prestanda på det nät eller den del av nätet som avtalet gäller.

Vad avgör om det är ett samarbetsavtal?

För att avtalet mellan infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget ska ses som ett samarbetsavtal behöver följande kriterier uppfyllas:

  • avtalet är mellan en infrastrukturförvaltare och ett eller flera järnvägsföretag och
  • avtalet omfattar infrastrukturförvaltarens nät  eller del av nät samt att
  • avtalet syftar till att skapa fördelar för transportkunderna.

Infrastrukturförvaltare får ingå samarbetsavtal om det görs på ett icke-diskriminerande sätt. Det betyder till exempel att samtliga järnvägsföretag på den del av nätet som är föremål för samarbetsavtal ska behandlas lika.

Anmälan av samarbetsavtal

De som tänker ingå ett samarbetsavtal (infrastrukturförvaltare och  järnvägsföretag) ska anmäla det till Transportstyrelsen (4 kap. 7 § järnvägsmarknadslagen). Vår bedömning är att det är tillräckligt att anmälan görs av infrastrukturförvaltaren och att detta ska göras innan avtalet ingås. Vi kan behöva begära kompletterande uppgifter från berörda järnvägsföretag.

Blankett för anmälan av samarbetsavtal

Vad gör Transportstyrelsen?

Transportstyrelsen granskar och övervakar tillämpningen av samarbetsavtalen. I tillämpliga fall ska vi lämna rekommendationer om att avtalet ska ändras eller upphävas (10 kap. 9 § järnvägsmarknadslagen). Vi ska inte ingripa i och påverka avtalstecknandet, det är upp till parterna att komma överens om. Vår befogenhet för övervakning av samarbetsavtal är därmed begränsad till att lämna rekommendationer om att avtalet bör ändras eller upphävas. Om avtalet emellertid får konsekvenser som innebär att infrastrukturförvaltarens agerande står i strid med andra krav på icke-diskriminering i järnvägsmarknadslagen, så kan vi använda lagens allmänna tillsynsverktyg så som till exempel förelägganden och förelägganden med vite.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!