Bedriva utbildning för vägtransportledare

På den här sidan har vi samlat det du behöver veta om du vill ansöka om att få bedriva utbildning för vägtransportledare.

Former för utbildning

Utbildningen för vägtransportledare sker genom grundutbildning och fortbildning.

 • Grundutbildningen ska omfatta minst 30 timmar och ska utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen samt ska innehålla praktiska tillämpningsövningar i att ge anvisningar för trafik.
 • Fortbildningen skall omfatta minst 16 timmar och ska utformas så att vägtransportledarna upprätthåller de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen samt så att erfarenheter av eskort av långa, breda och tunga vägtransporter tas till vara.

Fullständiga krav för utbildningen framgår av 

Krav för att få bedriva utbildning

Utbildning för vägtransportledare får endast bedrivas av den som har fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva sådan utbildning. Sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Lärare vid utbildningen ska

 • ha grundläggande pedagogiska kunskaper erhållna genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet.
 • ha goda kunskaper för utbildningen särskilt i fråga om trafikregler och om svårigheter med att föra fordon som på grund av sin längd, bredd eller vikt inte får föras på väg som inte är enskild.

Lärare som utbildar i att ge anvisningar för trafiken ha kunskaper om förutsättningar för att låta enskild utöva myndighet och erfarenhet av att ge anvisningar för trafiken.

Den som anordnar utbildning ha en organisationsplan och en plan (utbildningsplan) med uppgift om

 1. ämnen, plan för genomförande av grundutbildning eller fortbildning som ska bedrivas och undervisningsmetoder,
 2. krav på lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
 3. undervisningsmaterial och krav på undervisningslokaler,
 4. hur praktiska moment ska genomföras.

Vad ansökan om tillstånd ska innehålla

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

 • utbildningsanordnarens namn
 • om ansökan avser tillstånd att bedriva grundutbildning, fortbildning eller både grundutbildning och fortbildning
 • organisationsplan
 • en utbildningsplan (se ovan)
 • ett registreringsbevis, som inte är äldre än tre månader, från Bolagsverket, om sökanden är en juridisk person
 • namn på kontaktperson med behörighet att företräda utbildningsanordnaren.

Vad utbildningen ska innehålla och vilka mål som ska uppnås

Nedan finner du bestämmelser om vilka ämnen som ska tas upp under utbildningarna och vilka mål som ska uppnås.

1. Roller och ansvarsfördelning

1.1 Mål

Deltagarna ska efter utbildningen förstå och kunna redogöra för de olika aktörernas roller, ansvar och skyldigheter samt under eskortuppdrag kunna tillämpa dessa kunskaper.

1.2 Innehåll

 1. Dispensmyndigheternas uppgifter och befogenheter.
 2. Vägtransportledarens uppgifter och befogenheter.
 3. Polisens uppgifter och befogenheter.
 4. Fordonsförarens och fordonsägarens uppgifter och skyldigheter.

2. Lagar, förordningar och andra föreskrifter

2.1 Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha sådana kunskaper om lagar, förordningar och föreskrifter att de kan förstå, redogöra för och tillämpa de bestämmelser som styr en vägtransportledares arbete.

De ska även känna till, ha förståelse för och kunna tillämpa bestämmelserna om fordons längd, bredd och vikt vid färd på vägar som inte är enskilda samt bestämmelserna om undantag från sådana bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i föreskrifter med stöd av trafikförordningen.

2.2 Innehåll

 1. Trafikförordningen (1998:1276).
 2. Lagen (2004:1167) om vägtransportledare.
 3. Förordningen (2004:1169) om vägtransportledare.
 4. Vägmärkesförordningen (2007:90).
 5. Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 2009:64) om undantag för färdmed breda fordon.
 6. Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 2009:62) om undantag för färdmed långa fordon.
 7. Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 2009:63) om undantag för färd med tunga fordon.
 8. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare.

3. Myndighetsutövning och yrkesetik

3.1 Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en god yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt arbete. Deltagarna ska även kunna förutse och identifiera de moraliska dilemman som en vägtransportledare kan ställas inför vid tjänsteutövning.

3.2 Innehåll

 1. Värderingar, människosyn och bemötande.
 2. Yrkes- och allmänetik.
 3. Myndighetsutövning.
 4. Övriga trafikanters framkomlighet och trafiksäkerhet.
 5. Jävs- och konflikthantering.

4. Anvisningar för trafiken

4.1 Mål

Deltagaren ska efter utbildningen ha mycket goda kunskaper och färdigheter
i att ge anvisningar för trafiken enligt bestämmelserna i 4 § förordningen (2004:1169) om vägtransportledare för att eskorter av långa, breda och tunga vägtransporter ska kunna ske utan fara för trafiksäkerheten.

4.2 Innehåll

 1. Anvisningar för trafiken (polismans tecken).
 2. Personligt uppträdande.
 3. Risker vid arbete på väg och hur dessa kan förebyggas.

5. Planering och genomförande av eskort

5.1 Mål

Deltagaren ska efter utbildningen kunna förstå, kunna redogöra för och
kunna genomföra planering av eskorter, kunna kontrollera färdvägarna mot
beslutet, kunna använda kartmaterial och länsstyrelsernas sammanställningar över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länen, kunna tillämpa radiosignalering och radioetik, kunna gå igenom ett eskortuppdrag med övriga deltagare i en transport och kunna genomföra eskortuppdrag.

5.2 Innehåll

 1. Planering av eskortuppdrag.
 2. Kontroll av att en transport får ske med stöd av ett beslut om undantag.
 3. Genomförande av eskort.
 4. Användande av kommunikationsradio.

6. Fordons- och materialkunskap

6.1 Mål

Deltagaren ska efter utbildningen ha goda kunskaper om kraven på vägtransportledares klädsel och utrustning samt vägtransportledares fordon och
fordonets utrustning.

6.2 Innehåll
Dessa föreskrifter.

Mål

Fortbildningen ska i huvudsak innehålla de delar som ingår i grundutbildningen. Avsnittet myndighetsutövning och yrkesetik kan nu vidareutvecklas utifrån gjorda erfarenheter för att uppnå ett enhetligt agerande i yrkesutövningen.

Innehåll

 1. Repetition av grundkursens teoretiska innehåll.
 2. Vid behov en genomgång av praktiska övningar.

Vid fortbildningen ska erfarenheter av eskort av långa, breda och
tunga vägtransporter tas till vara.

Kunskapsprov vid grundutbildning

Den som bedriver grundutbildning ska anordna prov i

 1. roller och ansvarsfördelning
 2. lagar, förordningar och föreskrifter
 3. myndighetsutövning och yrkesetik
 4. anvisningar för trafiken under medverkan av person som genomgått polisutbildning i trafikregler
 5. planering och genomförande av eskort.

Provet ska innehålla en teoretisk och en praktisk del. Provet enligt punkt 4 och 5 ska genomföras inom inhägnat område. Provet enligt punkt 5 ska innehålla en teoretisk och en praktisk del.

Prov i att ge anvisningar för trafiken på väg ska innehålla såväl redovisning av kunskaper som utövande av färdighet i att ge anvisningarna.

Intyg om genomgången utbildning

När en elev genomgått en grundutbildning eller en fortbildning ska utbildaren utfärda ett intyg  genomgången utbildning för vägtransportledare.

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggningstid

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom sex månader.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande vägtransportledare:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!