Tillsyn

För att konkurrensen inom den yrkesmässiga trafiken ska ske på lika villkor är det viktigt att tillståndshavarna följer de lagar och bestämmelser som finns. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för den yrkesmässiga trafiken. I tillsynsverksamheten samverkar Transportstyrelsen med bland andra Skatteverket, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

Transportstyrelsen kontrollerar kontinuerligt om tillståndshavarna har obetalda skatter och avgifter. Transportstyrelsen underrättas om missförhållanden som kan leda till att tillståndet tillfälligt dras in eller återkallas, till exempel brott mot regler om kör- och vilotider.

Återkallat yrkestrafiktillstånd

Ett yrkestrafiktillstånd ska återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i den yrkesmässiga trafiken, i driften av trafikrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver. I samband med en sådan återkallelse beslutar Transportstyrelsen om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år.

Ett yrkestrafiktillstånd kan återkallas om en tillståndshavare, trafikansvarig eller annan person som prövats vid tillståndsgivningen har låtit bli att betala skatter och avgifter eller gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott. Yrkestrafiktillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för det har ändrats.

Ett yrkestrafiktillstånd ska återkallas på tillståndshavarens begäran om transportverksamheten inte har bedrivits eller upphört.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!