Ansökan om yrkestrafiktillstånd

Här kan du läsa om hur du gör om du vill söka trafiktillstånd för buss- eller godstrafik. Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i prövningen: fast etablering, krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Handläggningen av ärendet startar inom fem till sju veckor från betaldatum. Din ansökan om trafiktillstånd måste styrkas av behörig företrädare (firmatecknare, VD).

Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst.

Ansök om yrkestrafiktillstånd

Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet. Du kan behöva bifoga även andra handlingar beroende på vem eller vilka personer som ska prövas i din ansökan. 

Ansökan om trafiktillstånd

När du söker tillstånd som fysisk person söker du tillståndet i ditt namn och med ditt personnummer. Följande dokument måste bifogas:

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare, dvs. av dig själv). Ange även vem eller vilka som ska vara trafikansvariga och ange vilken anknytning personen/personerna har till den som söker trafiktillståndet. Du kan även välja att själv vara trafikansvarig. Kom ihåg att ange den adress där verksamheten bedrivs (driftställe) när du söker. Ett driftställe är lokalen där sökande bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt alla räkenskaper, personhandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till. För att uppfylla kraven måste den som bedriver yrkesmässig trafik vara faktiskt och fast etablerad i en medlemsstat inom EU.
 • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett. Blanketten måste vara styrkt av en auktoriserad person. Detta gäller även dig som inte har revisorskrav.
 • För dig som inte varit bosatt i Sverige de senaste fem åren ska du även bifoga belastningsutdrag samt skuldfrihetsintyg (intyg ska bifogas från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren).
 • Ett konsultavtal om du inte själv ska vara trafikansvarig.
 • Om du vill kan du bifoga en fordonsanmälan (ej obligatoriskt).

När du söker tillstånd som juridisk person söker du tillståndet i organisationens namn och du anger organisationsnummer för det bolag som söker trafiktillstånd. Följande dokument måste bifogas:

 • Ansökan om trafiktillstånd (styrkt av behörig företrädare). Ange vem eller vilka som ska vara trafikansvariga och ange vilken anknytning personen/personerna har till den som söker trafiktillståndet. Kom ihåg att ange den adress där verksamheten bedrivs (driftställe). Ett driftställe är lokalen där sökande bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt alla räkenskaper, personhandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till. För att uppfylla kraven måste den som bedriver yrkesmässig trafik vara faktiskt och fast etablerad i en medlemsstat inom EU.
 • För aktiebolag: en aktieägarförteckning, till exempel en bestyrkt kopia av aktieboken. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
 • Senast upprättad årsredovisning eller bokslut eller redovisning enligt särskild blankett. Blanketten (alternativt årsredovisning eller bokslut) måste vara styrkt av auktoriserad person.
 • För ekonomisk förening: aktuellt stämmoprotokoll med uppgift om insats och firmateckning.
 • För de personer som ska prövas på trafiktillståndet och som inte varit bosatta i Sverige de senaste fem åren ska även belastningsutdrag samt skuldfrihetsintyg bifogas (intyg ska bifogas från det eller de länder personerna har vistats i under de senaste fem åren).
 • Ett konsultavtal (om anmäld trafikansvarig inte är ledamot, suppleant, VD, ägare, anställd)
 • Om du vill kan du bifoga en fordonsanmälan (ej obligatoriskt).

Vilka krav finns på dokument som bifogas?

För såväl fysiska som juridiska personer gäller att ekonomi måste vara styrkt av auktoriserad person. Uppgifterna i den ekonomiska ställningen kan styrkas av godkänd eller auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Transportstyrelsen godtar i dagsläget revisorer godkända eller auktoriserade av Revisorsinspektionen samt redovisningskonsulter auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna. Granskningsuppdraget gjort i enlighet med ISRS 4400 kan inte ligga till grund för att styrka ekonomiska resurser. 

I den ekonomiska redovisningen ska du även ange hur många fordon du vill ha i verksamheten. Transportstyrelsen kontrollerar om kapital och reserver räcker till önskat antal fordon. För ett fordon krävs kapital och reserver om 9 000 euro och för varje ytterligare fordon krävs kapital och reserver om 5 000 euro. Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

Då Transportstyrelsen har infört nya regler vid ansökan av yrkestrafiktillstånd måste du skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för registerutdrag. Du som söker yrkestrafiktillstånd måste också visa ett utdrag (skuldfrihetsintyg) från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Reglerna gäller till exempel dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de senaste fem åren.

Syftet med belastningsutdraget är att du ska visa att kravet på laglydnad är uppfyllt. Syftet med skuldfrihetsintyget är att du ska visa att du inte har några skulder gentemot det allmänna (staten) i det land du vistats i. Observera att kravet på behörig myndighet kräver att landet har en fungerande statsapparat

Utdragen ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Rikspolisstyrelsen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen. Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Om en juridisk eller enskild person söker trafiktillstånd och anmäld trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. Uppdraget som konsult är personligt.

 • Konsultavtalet måste innehålla namn och personnummer på trafikansvarig konsult och vara undertecknat av konsulten. Konsultavtalet måste även vara undertecknat av behörig företrädare för sökande bolag.
 • Det måste framgå i avtalet att du som trafikansvarig personligen har åtagit dig uppdraget att vara trafikansvarig för den fysiska eller juridiska person som söker yrkestrafiktillstånd. Därför måste det även stå i konsultavtalet att trafikansvarig konsult åtar sig uppdraget enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 artikel 4.

Om namn och personnummer på trafikansvarig konsult saknas i avtalet så kan Transportstyrelsen inte kontrollera personens yrkeskunnande och goda anseende. Observera att detta enbart gäller dig som söker tillstånd att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg eller persontransporter på väg med buss.

Du kan inte göra en fordonsanmälan innan din ansökan om tillstånd har godkänts av Transportstyrelsen. Om du får ett tillstånd använder du vår e-tjänst ”Fordon i yrkestrafik” för att anmäla fordon i yrkestrafik.

Vad händer när ansökan skickats in?

Om Transportstyrelsen informerar dig att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare dokument kan du göra detta genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Komplettera ärende med dokument. Du kan även komplettera ditt ärende genom att skicka dokumenten till Transportstyrelsen.

 • För dig som söker yrkestrafiktillstånd för aktiebolag är det viktigt att ange vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna. Transportstyrelsen påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan först efter att uppgifter om aktieägare kommit in. Du kan ange aktieägare på ansökningsblanketten (sida två).
 • Om Transportstyrelsen skickar en komplettering på den ekonomiska ställningen kan du använda e-tjänsten för att skicka in denna. Tänk på att det är ekonomin som styr hur många fordon du kan använda i verksamheten. Kontrollera att du uppfyller kraven för det antal fordon du önskar.
 •  Tänk på att belastningsutdrag och skuldfrihetsintyg från andra länder måste skickas i original.

Om Transportstyrelsen i sin prövning finner att en person som ingår i prövningskretsen (gäller även det bolag som sökt trafiktillstånd) inte uppfyller det goda anseendet så underrättas bolaget/personen som sökt trafiktillståndet samt även den aktuella personen (per post) och båda får tillfälle att yttra sig i ärendet. 

 • En underrättelse kan till exempel grunda sig på en eller flera förekomster i Polisens belastningsregister. I vissa fall kan även förekomst i Polisens misstankeregister utgöra hinder för en person.
 • En underrättelse kan också skickas ut om en person har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller om en person har ett större underskott på sitt skattekonto. Om en person som prövas av Transportstyrelsen är företrädare för ett annat bolag som har skulder eller som har gått i konkurs kan detta också vara ett hinder för det bolag som nu söker trafiktillstånd.
 • Tänk på att inte bara ledamot eller VD som företräder ett annat bolag som har skulder eller gått i konkurs anses som ansvariga. Även trafikansvarig i ett bolag som har skulder eller som har gått i konkurs kan anses vara ansvarig för verksamheten. 
 • Tänk på att om det bolag som söker trafiktillståndet har ett större underskott på sitt skattekonto eller om bolaget har skulder hos Kronofogdemyndigheten är detta också hinder.

Den som får en sådan underrättelse från Transportstyrelsen kan nu välja att antingen gå vidare med ansökan med den person som underrättelsen gäller eller byta ut personen ifråga mot en annan person. I samtliga fall gäller att den person (eller själva bolaget) som underrättelsen gäller riskerar att få en olämplighetstid. Att få en olämplighetstid betyder att personen eller bolaget inte tillåts bedriva yrkesmässig trafik under den tid som olämplighetstiden gäller.

Du kan välja att skicka in ditt yttrande eller den ändring du vill ha gjord med post eller så kan du komplettera ditt ärende med ett dokument via Transportstyrelsens e-tjänst Komplettera ärende med dokument.

När alla dokument kommit in till myndigheten kan ditt ärende prövas. Observera att Transportstyrelsen samarbetar med flera andra myndigheter för att göra den prövning som krävs för att bedöma om du som sökande uppfyller kraven för yrkestrafiktillstånd. När prövningen är klar fattar Transportstyrelsen beslut i ärendet.

Om du som söker har kompletterat ditt ärende och inte underrättats under ärendets gång om att det kan finnas hinder för person (eller bolag) väntar du in Transportstyrelsens beslut. För dig som underrättats under ärendets gång finns en risk att din ansökan får ett negativt beslut från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kan besluta om att person (eller bolag) får en olämplighetstid. Den tid en person (eller bolag) anses olämplig är från sex månader och upp till fem år.

Beslut skickas ut till tillståndshavaren med post. Om en person olämpligförklaras skickas beslut även till den personen. Observera att för dig som sökt trafiktillstånd och får ett positivt beslut (du får ditt trafiktillstånd) så gäller beslutet från den dag då beslutet registrerats hos Transportstyrelsen.

Det går att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen. Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Överklagandet måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men du skickar ditt överklagande till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!