×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Yrkesmässig trafik

Yrkesmässig trafik, det vill säga trafik som utförs mot betalning/ersättning, kan bedrivas som gods- eller persontransporter på väg. Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik. Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Godstransporter på väg

Verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon eller fordonskombinationer transporterar gods för annans räkning.

Traktor och traktortåg

Om verksamheten endast bedrivs med en traktor som inte går fortare än 40 km/tim så omfattas verksamheten inte av krav på yrkestrafiktillstånd.
Yrkestrafiktillstånd krävs om verksamheten bedrivs med
  • en traktor med en tillåten hastighet som överstiger 40 km/tim,
  • både lastbil och traktor, i detta fall blir hela verksamheten tillståndspliktig även om traktorn inte går fortare än 40 km/tim, eller 
  • traktortåg.

Om verksamheten bedrivs med traktortåg krävs dessutom att föraren har behörighet C eller CE. För traktortåg finns dock ett undantag från krav på yrkestrafiktrafiktillstånd och krav på C eller CE. Undantaget gäller för företag som uteslutande bedriver transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

Persontransporter på väg

Verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon, byggt för fler än nio personer inklusive föraren, bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda passagerarkategorier mot ersättning.

Persontransporter kan vara linjetrafik eller beställningstrafik 

Linjetrafik  är yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd. 

Beställningstrafik är yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!