Fortbildning

Förare som har fått ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

En fortbildning omfattar 35 timmar och ges av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Fortbildningen får delas upp i delkurser som ska vara minst 7 timmar vardera.

Förnya beviset

För att förnya yrkeskompetensbeviset ska du genomgå en hel fortbildning i det transportslag du har yrkeskompetens i. Om du väljer att dela upp fortbildningen i delkurser, ska du genomgå alla delkurser i samma transportslag.

Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis inom både gods- och persontransporter, räcker det att genomgå en fortbildning. Du som förare får välja om du genomgår en fortbildning för gods- eller persontransport. När du har genomfört en fortbildning så förlängs yrkeskompetensen för både gods- och persontransporter i fem år.

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

I Sverige ska förare med "hävdvunnen rätt" genomgå den första fortbildningen inom sju år från det att lagen började tillämpas, det vill säga senast den 10 september 2015 för persontransporter med buss (behörighet D1, D1E, D och DE) och senast den 10 september 2016 för godstransporter med tung lastbil(behörighet C1 C1E, C och CE). Därefter ska föraren gå en fortbildning vart femte år.

Prata med din arbetsgivare eller kontakta ett utbildningsföretag som har tillstånd av Transportstyrelsen.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Innan du påbörjar din utbildning

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar din fortbildning.  Läs mer om vad du kan förvänta dig av din utbildare.

Trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!