Olyckor och tillbud

Vilka ska rapportera?

  • Befälhavare och redare är skyldiga, enligt sjölagen 6 kap 14 § och 20 § i förordningen om undersökning av olyckor, att rapportera in olyckor och tillbud som inträffat på svenska fartyg eller på utländska fartyg som befinner sig på svenskt territorialvatten.
  • Dessutom uppmuntras övriga ombord eller anställda i land att skicka in tillbud- och olycksrapporter till oss.
  • Rapporteringsskyldigheten gäller för handels-, fiske- och statsfartyg, samt övriga fartyg som bedrivs i kommersiell trafik.

Varför ska man rapportera olyckor och tillbud till Transportstyrelsen?

  • Tack vare de rapporter som skickas in till oss kan vi skapa en medvetenhet om vad som sker ombord på fartyg och arbeta förebyggande mot att olyckor sker.
  • Som myndighet har vi möjlighet att agera för att skapa en säker och väl fungerande sjöfart för de som arbetar till sjöss.
  • Vi har ett tillsynsanvar för arbetsmiljön ombord och har man blivit utsatt för trakasserier eller utfört arbete med säkerhetsbrister, är det viktigt att man skickar in en olycks- eller tillbudsrapport till oss.
  • En rapporterande kultur, där man lär sig av tidigare incidenter och vågar rapportera, är viktiga aspekter för att uppnå en god säkerhetskultur.

Rapporteringen sker via e-tjänsten Rapport om Sjöolycka

Rapport om sjöolycka

Du kan även rapportera genom att fylla i och skicka in blanketten Rapport om sjöolycka till Transportstyrelsen.

Sekretess

Sekretess enligt 29 kap 11 § offentlighets- och sekretesslagen gäller hos Transportstyrelsen till skydd för dig som rapporterar. Det innebär att vi kan hemlighålla det du rapporterat till oss, om du riskerar att utsättas för repressalier eller annan oförmånlig behandling. Här hittar du mer utförlig information kring Transportstyrelsens sekretess.

Statistik

Från och med 2012 redovisas olycksstatistik med tillhörande kommentarer i en sjösäkerhetsöversikt, "Transporstyrelsens säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart". I den finns både yrkessjöfart och fritidssjöfart representerade.

Här hittar du Transportstyrelsens statistik om sjöfart.

Kontaktadress:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

E-post: sjoutredning@transportstyrelsen.se