Internationellt arbete

Arbetet med sjöfartens miljöfrågor bedrivs inom ramen för flera internationella organisationer.

Främst sker arbetet inom International Maritime Organization (IMO). Miljöfrågor behandlas huvudsakligen i den kommitté som kallas MEPC, Marine Environment Protection Committee, och det är Transportstyrelsen som samordnar Sveriges deltagande där. Internationella regler för miljöskydd finns huvudsakligen i MARPOL, en konvention om förhindrande av förorening från fartyg.

Transportstyrelsen arbetar även aktivt inom HELCOM, Helsingforskommissionen. HELCOM arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla typer av föroreningar. I HELCOM sluts regionala överenskommelser mellan Danmark, Estland, EU, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.

Transportstyrelsen är också engagerad i OSPAR, för att skydda den marina miljön i Nordsjön.

EU reglerar än så länge inte så mycket när det gäller miljöskydd till sjöss. Orsaken är att IMO:s regler ska gälla även i Europa. Det finns dock några områden där EU infört strängare regler eller gått före IMO för att sätta press på länderna att ratificera en viss konvention som IMO gett ut.