Frågor och svar om enklare registrering

Här finner du svar på vanliga frågor som ställs om enklare registrering. Klicka på frågan för att se svaret.

Frågor och svar om enklare registrering

De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2018. Fram till dess gäller nuvarande lagstiftning.

Fartyg vars största längd överstiger 24 meter kommer att benämnas som skepp från och med den 1 februari 2018.

Fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre kommer att benämnas som båtar från och med den 1 februari 2018.

Fritidsbåtar som anses som svenska och vars största längd är mellan 15 och 24 meter kommer att vara registreringspliktiga. Men om din fritidsbåt har en största längd av 14,99 meter eller mindre, så kommer det att vara frivilligt att registrera den.

Det är registreringsplikt för båtar som anses som svenska och har en största längd av fem meter eller längre och som används yrkesmässigt inom vissa områden. Vilka områden det rör sig om framgår av lag (1979:377) om registrering av båtar. Om båten används till yrkesmässigt fiske i havet, är den dock registreringspliktig oavsett längd. Om din båt inte faller inom något av de områden som framgår av lagen ovan är den registreringspliktig från 15 meter.

För information om de handlingar som krävs vid registrering av båt se vår hemsida . Fram till dess att ny lagstiftning träder i kraft den 1 februari 2018 är det nuvarande lagstiftning som gäller. Vilket innebär att alla fartyg som är minst 12 meter långa och 4 meter breda anses vara skepp och därmed registreringspliktiga.

Ja, från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre vara möjligt att ha ett inskrivet förbehåll om skeppsnamn.

De namnförbehåll som finns registrerade i fartygsregistret kommer automatiskt att tas bort den 1 februari 2018 utan att du behöver göra någonting. Vi kommer att skicka ut information till dig så snart detta har skett.

Nej, kravet på att ha ett särskiljande skeppsnamn tas bort den 1 februari 2018, och det innebär att flera skepp därefter kommer att kunna ha samma namn.

Skeppsnamn som är ägnade att väcka anstöt kommer inte att få godkännas. Det gäller exempelvis namn som kan uppfattas som diskriminerande, kränkande eller på annat sätt nedsättande.

Lagen kommer endast att ge utrymme till att inte godkänna namn som är ägnade att väcka anstöt. Lagstiftaren har ansett att i den mån särpräglade skeppsnamn kan anses vara firmor eller varumärken så bedöms de ha ett tillräckligt skydd genom firma- och varumärkesrätten. Det är dock inte Transportstyrelsen som gör den prövningen.

Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas som båt, så kommer den att överföras till båtdelen. Det görs dock vissa undantag för de som har sökt eller beviljats inteckningar före den 1 februari 2018. Se frågorna nedan.

Ditt skepp, med en största längd överstigande 24 meter, kommer fortsatt att vara registrerat i skeppsdelen. Det gäller även de intecknade båtar som den 1 februari 2018 är registrerade i skeppsdelen. Så länge de är intecknade kommer dessa båtar att vara kvar i skeppsdelen.

Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas som båt, och om du har sökt inteckningen innan den 1 februari 2018, så kommer båten fortsatt vara registrerad i skeppsdelen. Men om din ansökan får avslag och det inte finns andra inteckningar i båten, så kommer båten, om den är registrerad, omedelbart föras över till båtdelen.

Överföringen kommer att påbörjas den 1 februari 2018 och båtarna kommer successivt föras över under två års tid.

När fartyget överförts från fartygsregistrets skeppsdel till dess båtdel kommer Transportstyrelsen att skicka ett beslut till dig gällande överföringen.

När fartyget överförs från fartygsregistrets skeppsdel till dess båtdel kommer Transportstyrelsen att utfärda en ny nationalitetshandling för ditt fartyg och fartyget kommer att tilldelas en ny signal. Vid överlåtelse eller avregistrering av fartyget, när det blivit registrerat som en båt, kommer lagen (1979:377) om registrering av båtar att gälla för åtgärden.

Om ditt fartyg ska överföras från fartygsregistrets skeppsdel till dess båtdel, så kommer ditt fartyg att tilldelas en ny signal (en båtsignal) i samband med att Transportstyrelsen beslutar att överföra och registrera just ditt fartyg i båtdelen. Överföringen kommer att ske någon gång under perioden 1 februari 2018–31 januari 2020. Det finns inte någon fastställd ordning för när ett visst fartyg ska föras över till båtdelen. När överföringen har genomförts kommer du att få ett beslut gällande överföringen, där bland annat den nya signalen framgår.

Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas som båt, så kommer du inte att kunna ta ut nya inteckningar i båten från den 1 februari 2018.

Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas som båt, så händer följande: Om din inteckningsansökan inte beviljas eller om det inte längre finns någon inteckning i båten, så kommer båten, om den är registrerad, att omedelbart föras över till båt­delen.

Registrerade skeppsbyggen (oavsett blivande längd) kommer fortsatt att vara registrerade i skeppsbyggnadsdelen.

Ja, det kommer att vara möjligt att ta ut nya inteckningar i registrerade skeppsbyggen (oavsett blivande längd) även efter den 1 februari 2018.

Det kommer att vara möjligt att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt under högst en månad, under förutsättning att det är nödvändigt för att skeppet eller skepps­bygget ska kunna avregistreras slutgiltigt i det utländska registret. Avsikten ska hela tiden vara att skeppet eller skeppsbygget slutligt ska registreras i det svenska fartygsregistret.

En villkorad registrering kommer att gälla högst en månad, räknat från beslutsdatumet.

Nej, det kommer inte vara möjligt att ta ut inteckningar innan skeppet eller skeppsbygget slutligt registrerats i fartygsregistret.

Ja, det kommer att vara möjligt att på nytt ansöka om en villkorad registrering för aktuellt skepp eller skeppsbygge. De krav som ställs för villkorad registrering måste dock fortsatt vara uppfyllda.

Kostnaden för att ta ut en inteckning i ett skepp är 6 000 kronor plus stämpelskatt. Stämpelskatt utgår med 0,4 % av inteckningssumman. Ska någon antecknas som innehavare av pantbrevet tillkommer en kostnad på 6 000 kronor.

Nej, från och med den 1 februari 2018 kommer det endast vara möjligt att ta ut inteckningar i fartyg som är registrerade i fartygsregistrets skeppsdel och som har en största längd överstigande 24 meter.

Som bevis för en inteckning i ett skepp eller i ett skeppsbygge utfärdas ett fysiskt pantbrev som är en pappershandling. Pantbrevet kan överlämnas som säkerhet vid kreditgivning och innebär att långivaren får panträtt i fartyget. Pantbrevet är en värdehandling och det är viktigt att förvara pantbrevet på att sådant sätt att det inte kommer bort eller förstörs.

För att ett registrerat skepp ska kunna avregistreras får det inte belastas av inteckningar. Därför måste de utfärdade pantbreven skickas in till Transportstyrelsen som bevis för att den som innehar dessa godkänner att avregistreringen får ske.

Om pantbrevet kommit bort måste ett särskilt formellt förfarande ske med kungörelse i Post- och inrikes tidningar. Det tar då mer än 6 månader och upp till över två år innan skeppet får avregistreras. I normalfallet tar det drygt ett år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!