Utländska bolag och privatpersoner

Utöver den dokumentation som krävs vid registrering av båt eller vid ägarbyte måste utländska bolag eller personer som vill registrera en båt i Sverige eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt uppfylla vissa ytterligare villkor och skicka in viss ytterligare dokumentation.

Utländskt bolag som vill registrera en båt i Sverige

Ett bolag som är etablerat i enlighet med reglerna i ett land inom EU eller EES som vill registrera en båt i Sverige, eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt måste förutom det ovanstående visa att båten ingår i en ekonomisk verksamhet som bolaget etablerat i Sverige och att båtens drift leds och kontrolleras från Sverige.

Utländska bolag, oaktat om bolaget är etablerat i enlighet med reglerna i ett land inom EU och EES eller inte, kan ansöka om ett beslut om att en båt ska anses som svensk i enlighet med 1 kap 1 b § Sjölagen för att kunna registrera båten i Sverige eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt. Mer information om sådana beslut finns på sidan Medgivande att föra svensk flagg.

Anmälan om båt för registrering eller ansökan om anteckning av förvärv av båt som ges in av ett utländskt bolag måste vara underskriven av en behörig firmatecknare för bolaget, och det måste visas att den som skrivit under anmälan eller ansökan har rätt att teckna bolagets firma.

Firmateckning kan visas genom ett bolagsbevis. Har det land som båten kommer från inte ett bolagsregister där uppgift om firmateckningsrätt finns, kan ansökningshandlingen förses med intyg av notarius publicus om behörighet att företräda säljarbolaget (s k notarisering). Intygandet ska avse både att personen är behörig att företräda säljarbolaget och att denne personligen har tecknat på handlingen. Därefter ska handlingen förses med apostille som visar notarius publicus behörighet att utfärda ett sådant intyg. Om bolagsbevis ges in ska handlingen företes på engelska eller vara översatt av auktoriserad översättare.

Utländsk privatperson som vill registrera en båt i Sverige

Ett fartyg som är över 15 meter som ägs av en utländsk medborgare är registreringspliktigt i Sverige om båten vanligen finns i Sverige och ägaren är bosatt här.

Utländska medborgare kan också under vissa förutsättningar registrera andra båtar i Sverige. Om ägaren är en privatperson som är medborgare i ett land inom EU eller EES kan ägaren registrera en båt i Sverige under förutsättning att ägaren vistas i Sverige med stöd av reglerna för fri rörlighet för personer inom EU/EES (är bosatt i Sverige) och fartyget vanligen finns i Sverige. I sådana fall måste ägaren ge in bevis om bosättning i Sverige (exempelvis folkbokföringsuppgift) samt intygande om att båten vanligen finns i Sverige.

Utländska medborgare kan också ansöka om ett beslut om att få ha ett fartyg registrerat i Sverige i enlighet med 1 kap. 1 b § Sjölagen (1994:1009), oaktat om personen är medborgare i ett land inom EU/EES eller inte. Ett sådant medgivande kan lämnas om ägaren har fast hemvist i Sverige. Mer information om sådana beslut finns på sidan Medgivande att föra svensk flagg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!