Anmälan av säkerhetshotande händelser och verksamhet samt signalskyddsincidenter

Om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts, om det inträffat en IT-incident i ett informationssystem av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet eller om det finns misstanke om en annan säkerhetshotande verksamhet ska en anmälan göras skyndsamt till Säkerhetspolisen.

Anmälan om säkerhetshotande händelser och verksamhet

Oavsett vilken tillsynsmyndighet ni har, ska ni alltid skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen om:

  • det finns skäl att anta att en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift otillåtet kan ha röjts
  • det inträffat en it-incident i ett informationssystem som ni är ansvariga för, där systemet har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet
  • ni får kännedom eller misstanke om någon annan för er allvarlig säkerhetshotande verksamhet. 

Obs! Ni behöver inte anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet till Transportstyrelsen. Säkerhetspolisen kommer att underrätta oss om anmälan.

Anmälan om signalskyddsincident

Om Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över signalskyddstjänsten i er verksamhet, ska ni skyndsamt anmäla till oss om det inträffat en signalskyddsincident.

Med signalskyddsincident avses:

  • att en signalskyddsnyckel saknas eller har, eller kan antas ha, kommit till obehörigs kännedom (nyckelincident)
  • att signalskyddsmateriel saknas eller kan antas ha manipulerats eller utsatts för annan åverkan (materielincident)
  • att ett aktivt kort eller lagringsmedium för mjukt certifikat saknas, kan antas ha manipulerats eller att obehörig kan antas ha haft tillgång till kortet eller det mjuka certifikatet (incident med aktivt kort eller certifikat).

För anmälan använd Säkerhetspolisens blankett för anmälan om säkerhetshotande händelse och verksamhet och skicka till Transportstyrelsen.

Anvisningar vid insändande av blanketter och underlag

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar ni för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd. För kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!