Krisberedskap

Transportstyrelsens roll i krisberedskapssystemet

Transporstyrelsen ska planera för myndighetens egen krisberedskap och samverka med övriga myndigheter, organisationer och näringslivet.

För att arbeta förebyggande med krisberedskapen krävs det att vi gör risk – och sårbarhetsanalyser på våra verksamheter. Detta för att så långt det är möjligt förebygga de problem som kan uppstå vid en inträffad händelse eller kris.

Krishantering inom Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har en krisorganisation som är gemensam för alla sina verksamhetsområden. Normalt hanteras händelser i den ordinarie linjeorganisationen. När de resurserna inte räcker kan en krisorganisation aktiveras, antingen via interna kanaler eller via TiB.

Tjänsteman i beredskap

TiB är en beredskapsfunktion inom Transportstyrelsen. TiB är också en larm- och kommunikationsväg för SOS Alarm samt andra myndigheter vid händelser som får stor påverkan på samhället och dess funktionalitet.

TiB har dygnet runt jour och kan vid behov, efter samråd med kontaktperson, initiera det inledande krishanteringsarbetet.

Samverkansområden

För att främja samverkan och samordning av krisberedskapsplaneringen, finns det idag sex stycken samverkansområden.

Transportstyrelsen representerar i två av sex samverkansområden, Samverkansområdet Transporter (SOTP) samt Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV).

När det gäller samverkansområdena har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett samordningsansvar och finansierar delvis samverkansområdenas verksamhet med krisberedskapsmedel s.k. 2:4 anslag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!