Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Sedan den 1 januari 2021 gäller särskilda bestämmelser i samband med överlåtelser kopplade till säkerhetskänslig verksamhet. Med överlåtelse avses i juridisk mening köp, byte och gåva. Som verksamhetsutövare har ni skyldighet att upplysa förvärvaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten.

Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

Ni ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning om ni avser att överlåta:

  • hela eller en del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen ska göras innan förfarandet för överlåtelse inleds.

I den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska ni identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som den andra aktören/motparten kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd.

Ni ska i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen beskriva:

  • vilka skyddsvärden som kan komma att påverkas av förfarandet och på vilket sätt,
  • vilka säkerhetshot som föreligger mot de påverkade skyddsvärdena och den säkerhetskänsliga verksamheten i stort,
  • vilka sårbarheter som föreligger för de påverkade skyddsvärdena och den säkerhetskänsliga verksamheten i stort samt hur sårbarheterna påverkas av förfarandet, och
  • vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga som en följd av förfarandet.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska ni därefter göra en prövning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt (lämplighetsprövning).

Ni ska dokumentera den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen.

Om ni i lämplighetsprövningen kommer fram till att överlåtelsen är olämplig, får ni inte genomföra den.

Samråd

Om ni istället kommer fram till att överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt, ska ni ansöka om samråd med Transportstyrelsen.

Kravet på samråd gäller både för verksamhetsutövaren och för den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet. Det gäller dock inte om det rör sig om aktier i publika aktiebolag.

Om ni inte har inlett ett samråd trots att det finns en skyldighet att göra det, kan Transportstyrelsen starta ett samrådsärende på eget initiativ.

Hur ni inleder samråd

För att inleda samråd inför en överlåtelse ska ni skicka in Transportstyrelsens blanketten "Anmälan om samråd inför överlåtelse" av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom och det obligatoriska underlag som efterfrågas i blanketten. Notera att det obligatoriska underlaget skiljer sig åt beroende på om det är ni som verksamhetsutövare som anmäler samrådet eller om det är en aktie- eller andelsägare som anmäler samrådet. Följ därför instruktionerna i blanketten noga.

Blankett - Anmälan om samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Åtgärder vid samråd

I ett ärende om samråd kan Transportstyrelsen meddela beslut om föreläggande mot er verksamhet. Ett föreläggande kan gälla till exempel att ni måste vidta ytterligare åtgärder eller förbättra vissa säkerhetsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet eller personalsäkerhet, för att överlåtelsen därefter ska vara godtagbar ur säkerhetsskyddssynpunkt. Inom ramen för samrådet kan Transportstyrelsen också följa upp att tidigare påpekade åtgärder har vidtagits.

Transportstyrelsen kan också besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud). Om ni inte inlett samråd och förutsättningarna för förbud i övrigt är uppfyllda, kan Transportstyrelsen besluta om förbud i efterhand. Det gäller även om ni inte följt ett tidigare föreläggande. Effekten av ett förbud är att överlåtelsen är ogiltig. Transportstyrelsen får då besluta om de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som behövs för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Förbud är en mycket långtgående åtgärd och används endast i särskilda fall när det är särskilt motiverat och tillsynsmyndigheten inte ser någon annan utväg.

Om Transportstyrelsen bedömer att ni kan gå vidare med det planerade förfarandet för överlåtelsen, får ni ett beslut om att samrådet avslutas utan vidare åtgärd. Observera att samrådsärendet ska ha avslutats innan det planerade förfarandet för överlåtelse får slutföras.

Transportstyrelsen ger som utgångspunkt Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig i alla ärenden om samråd.

Undantag från skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning

Skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning gäller inte för överlåtelser av fast egendom.

I 6 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen finns ytterligare särskilda undantag från skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning, en lämplighetsprövning och ansöka om samråd med tillsynsmyndigheten.

Anvisningar vid insändande av blanketter och underlag

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar ni för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd. För kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!