Fortsatt luftvärdighet

Här finns information om regler för fortsatt luftvärdighet.

Senaste regeländringarna

Nationella Regler

Regler för luftfart

 • TSFS serie AIR 2020:87 - Konstruktion, typ,mod och rep. godkännande
 • TSFS serie AIR 2020:86 - Upphävande av TSFS 2012:86 om godkännande av tillverkningsorganisationer
 • TSFS serie AIR 2020:85 - Certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions och tillverkningsorganisationer
 • TSFS serie AIR 2020:70 - ändring av TSFS 2014:35 om godkännande av organisation för underhåll
 • Upphävande av LFS 1979:2 (BCL-M 5.3)
 • TSFS serie AIR 2018:37 - Luftvärdighetsorganisationer
 • TSFS Serie AIR 2018:34 - Ändring av TSFS 2016:40
 • TSFS Serie AIR 2018:38 - Allmänna råd för underhållsprogram för luftfartyg
 • TSFS Serie AIR 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS Serie AIR 2016:41 - Massa och balans
 • TSFS Serie AIR 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85

EU / EASA Regler

EU/EASA-regler (EASA's webbplats)

 • Genomförandeförordning (EU) 2022/1360, om ändring av förordning (EU) 1321/2014 när det gäller genomförandet av mer proportionerliga krav för luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg.
 • ED Decision 2022/019/R med ändringar av CS-26 till följd av genomförandeförordning (EU) 2022/1254 (Large aeroplane tyre pressure monitoring).
 • Genomförandeförordning (EU) 2022/1254, om ändring av förordning (EU) 2015/640 när det gäller införandet av nya ytterligare luftvärdighetskrav.
 • ED Decision 2022/017/R med AMC/GM till (EU) 2022/410
 • Genomförandeförordning (EU) 2022/410 om ändringar till (EU) 1321/2014 
  Vad gäller arbetet för fortsatt luftvärdighet i en och samma företagsgrupp av lufttrafikföretag
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/1963 om ändringar till (EU) 1321/2014
  Införande av SMS i underhålls och tillverkningsorganisationer
 • ED decision 2021/009/R, AMC/GM till (EU) 2021/700
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/700 om ändringar till (EU) 1321/2014
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/699 om ändringar till (EU) 748/2012 
 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1159 om ytterligare luftvärdighetskrav
 • AMC och GM (ED) 2020/023/R till (EU) 1321/2014 Del-M
 • AMC och GM (ED) 2020/002/R  till (EU) 1321/2014
 • Ändringsföreskrift (EU) 2020/270 till 1321/2014 om övergångsbestämmelser till nya organisationsformer Del-CAO och Del-CAMO.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1384 om ändring av förordning (EU) 965/2012 och (EU) 1321/2014 gällande användandet av luftfartyg listade i ett AOC för icke kommersiell och specialiserad verksamhet och operationella regler för kontrollflygning efter underhåll och fastställande av regler för icke kommersiella flygningar med minskat antal kabinbesättningsmedlemmar.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1383 om ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.
 • Förordning (EU) 2018/1139, (ny grundförordning, upphäver 216/2008) om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.