Tillsyn tunnelbana/ spårväg

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

Planerade tillsyner 2024

Planerade tillsyner 2024

Hur går en tillsyn till?

En tillsyn initieras i de flesta fall genom att Transportstyrelsen skickar ett brev till dig som ska tillsynas. Hur tillsynen sen går till beror på vilken typ av tillsyn som kommer att genomföras. De olika former som finns är:

Tillsynstyper

När Transportstyrelsen genomför sina tillsyner finns det krav på dig som tillståndshavare att:

  • lämna de upplysningar och handlingar som behövs
  • ge tillträde till anläggningar, fordon och annat material, lokaler och områden som krävs, och
  • tillhandahålla den personal, materiel och liknande som behövs vid tillsynen.

Vilka ska vara med vid en tillsyn?

Det är viktigt att den personal och de anställda som efterfrågas kan närvara vid tillsynen. Alla tillsyner på plats innebär möten med berörda chefer.

Säkerhetskultur

Vi arbetar aktivt med att stödja branschen i att utveckla sin säkerhetskultur.

Tillsyn säkerhetskultur

Erfarenheter från säkerhetstillsyn

Vill du ha information om specifika tillsyner kan du kontakta Transporstyrelsen.

mejl: jarnvag@transportstyrelsen.se

Hur väljer vi ut vilka som tillsynas?

Vilka tillståndshavare som tillsynas grundar sig på riskbedömningar. Fokus i tillsynens riskbedömningar är:

  • verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens och sannolikheten för att den inträffar inte är försumbar
  • verksamheter där det är hög sannolikhet för att en olycka kan inträffa och där konsekvenserna inte är acceptabla.

Tillsynen fokuserar på att kontrollera att verksamhetsutövarna har en fungerande säkerhetsstyrning, det vill säga att företagen själva upptäcker och korrigerar sina egna fel och brister. kontroll om organisation utövar verksamhet enligt kraven i tillståndet som organisationen har fått genom TS tillståndsprövning

Transportstyrelsens säkerhetstillsyn planeras i en årlig verksamhetsplan. Vi reviderar planen varje kvartal. I revideringen vägs den planerade tillsynen mot de förslag som löpande samlas i en tillsynsbank. Det kan vara till exempel förslag som kommit till med anledning av de olyckor och tillbud som inkommit från telefonberedskapen.

Det finns väl definierade krav för den personal på Transportstyrelsen som får utföra säkerhetstillsyn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!