Tillsyn säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. 

Syftet med tillsyn av säkerhetskultur

Tematillsynen Säkerhetskultur är tänkt att vara en mätare på organisationens säkerhetskultur, genom att granska ett antal delområden enligt ovan. Till skillnad från traditionella tillsyner som bygger på granskning och kravställande, är denna tematillsyn är först och främst tänkt att vara ett stöd för organisationen i sitt arbete med den egna säkerhetskulturen.Målet med tematillsynen är således att revisorerna efter avslutad tillsyn ska kunna ge en bild av hur säkerhetskulturen fungerar hos den tillsynade organisationen

Hur genomförs tillsynen?

Tillsynen utgår från en samlad bedömning av samtliga sju säkerhetskulturområden med avseende på trafiksäkerheten och eventuella övriga brister. Revisorernas bedömning baseras på en värdering av den information som samlats in under tillsynen genom inskickat/begärt material, enkäter och intervjuer med ledning och personal, samt eventuell erfarenhet från tidigare tillsyner mot organisationen (figur 4). Revisorerna återkopplar sin bedömning, inklusive motivering, till organisationens ledning genom att ange vilka säkerhetskulturområden som bedöms fungera bra och vilka som bedöms ha svagheter. Om möjligt preciseras även vad inom respektive område som uppfattas vara bra eller som behöver utvecklas. Samtidigt är det viktigt för revisorerna att reagera på allvarliga brister om dessa upptäcks vid revisionstillfället, och som kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten. Om revisorerna anser att underlaget för att göra en bedömning av något säkerhetskulturområde ej är tillräckligt, så görs givetvis ingen bedömning.

Återkoppling

Återkopplingen sker till organisationens ledning vid ett slutmöte som äger rum en eller två veckor senare, efter att revisorerna har gjort sin samlade analys baserad på all insamlad data (dokument, enkäter, intervjuer m.m.) och fått fram en uppfattning om hur säkerhetskulturen ser ut hos den berörda organisationen.
Revisorernas samlade bedömning återkopplas till organisationens ledning vid slutmötet genom att redovisa utfallet för de olika säkerhetskulturområdena och givetvis motivera bedömningen, t.ex. genom att ge exempel på svagheter och styrkor. Om revisorerna upptäcker särskilt allvarliga brister bör det påtalas vid ett kort möte som äger rum i anslutning till genomförandet av tillsynen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!