Tillstånd infrastrukturförvaltare

För att få driva och förvalta järnvägsinfrastruktur behöver du ett tillstånd från Transportstyrelsen. Du behöver även ha en godkänd anläggning innan trafik får börja bedrivas. Här nedanför kan ni läsa om vad ni behöver tänka på när ni startar er verksamhet.

Ansök om nationellt infrastrukturtillstånd och säkerhetstillstånd

Från länken nedan kan du läsa om hur det går till att söka nationellt infrastrukturtillstånd och säkerhetstillstånd.

Ansökan och omprövning av tillstånd

Om du funderar på att ansöka

Om du funderar på att ansöka om tillstånd är det önskvärt att du kontaktar oss tidigt i processen. Det kommer att underlätta arbetet med din ansökan!

Kontaktformulär

Industrispår upphör

Sedan 4:e järnvägspaketet trädde i kraft 1:a juni 2022 upphörde industrispår som tillståndstyp. Ni som idag har industrispår ska istället söka ett nationellt infrastrukturtillstånd. De industrispårstillstånd som redan är utfärdade är giltiga fram tills dess att de ska förnyas. Transportstyrelsen kommer att skicka ut brev när det är dags att förnya ert tillstånd.

Vilka tillståndstyper finns?

Följande tillståndstyper finns att söka:

 • Säkerhetstillstånd
 • Nationellt infrastrukturtillstånd

Säkerhetstillstånd

Ni ska söka ett säkerhetstillstånd om ni omfattas av järnvägssäkerhetslagen. Ni omfattas av järnvägssäkerhetslagen som infrastrukturförvaltare om ni inte går under följande undantag. ni förvaltar och driver endast:

 • järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem.
 • privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren använder för godstrafik eller icke kommersiell persontrafik.
 • järnvägsnät som är avsedda att uteslutande användas för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Hur går ansökan till?

Ansökan om säkerhetstillstånd görs i Transportstyrelsens system för ansökningar.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om säkerhetstillstånd kontrolleras:

 • ditt säkerhetsstyrningssystem
 • att du uppfyller de TSD:er som gäller för dig
 • att du uppfyller kraven i säkerhetsmetoder, gemensamma säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter.
 • att du uppfyller kraven i de nationella regler som är relevanta för dig.
 • har ekonomiska förutsättningar att förvalta infrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen.
 • att ni besiktat er infrastruktur och kan styrka det med ett besiktningsprotokoll.

När ska jag uppdatera och förnya mitt tillstånd?

Giltighetstiden på ett säkerhetstillstånd är 5 år. Tillståndet måste förnyas innan giltighetstiden gått ut för att järnvägsverksamheten ska få fortsätta.
Om du gör väsentliga förändringar i verksamheten ska detta anmälas till Transportstyrelsen. Även detta kan leda till att tillståndet uppdateras.

Nationellt infrastrukturtillstånd 

Ni ska söka ett Nationellt infrastrukturtillstånd om ni endast driver och förvaltar:

 • järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem.
 • privatägda järnvägsnät som ägaren eller infrastrukturförvaltaren använder för godstrafik eller icke kommersiell persontrafik.
 • järnvägsnät som är avsedda att uteslutande användas för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Ni måste ha ert säte inom EES eller i Schweiz.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om nationellt trafiksäkerhetstillstånd kontrolleras:

 • ditt säkerhetsstyrningssystem
 • dina riskkontrollåtgärder
 • att du uppfyller krav på material och personal.
 • att ni har ekonomiska förutsättningar att förvalta infrastruktur och driva anläggningar som hör till infrastrukturen.
 • att ni besiktat er infrastruktur och kan styrka det med ett besiktningsprotokoll.

När ska jag uppdatera mitt tillstånd?

Om du gör väsentliga förändringar i verksamheten ska detta anmälas till Transportstyrelsen. Detta kan leda till att tillståndet uppdateras.

Några periodiska uppdatering av tillståndet görs inte.

Varför gör vi tillståndsprövningar?

 • För att öka harmoniseringen!
 • För att få en likvärdighet mellan de olika aktörerna
 • För att främja ert eget säkerhetsarbete.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!