Föreskrifter inom fjärde järnvägspaketet

På den här sidan hittar ni en översiktlig beskrivning av de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med 4:e järnvägspaketet. 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:41) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

TSFS 2022:41

En ny föreskrift har tagits fram som ersätter Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:35) om ansökan om järnvägsverksamhet. Kraven för vad som krävs för att få ett tillstånd finns i de nya lagarna och förordningarna. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur man ansöker om de olika tillståndstyperna, och vad den sökande behöver skicka in vid en ansökan.

Omfattning

Bestämmelserna gäller ansökan om licens, säkerhetstillstånd, nationellt trafiksäkerhetstillstånd och nationellt infrastrukturtillstånd. Bestämmelser om ansökan om gemensamt säkerhetsintyg finns i kommissionens förordning (EU) 2018/763 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/ 763 - av den 9 april 2018 - om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/ 798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653 / 2007

Huvudsakliga ändringar

 • Bestämmelser om ansökan om säkerhetsintyg del A och del B har tagits bort, i och med att denna tillståndstyp har ersatts med gemensamt säkerhetsintyg.
 • Bestämmelser om hur man ansöker om den nya tillståndstypen nationellt infrastrukturtillstånd har tillkommit.
 • Vissa förtydliganden har gjort, exempelvis om vad som ska bifogas ansökan inom följande:
  • Licens, vad gäller gott anseende och yrkeskunnande samt ekonomisk förmåga beroende på om den sökande omfattas av krav på att upprätta en årsredovisning eller ej, om företaget har bedrivit verksamhet kortare tid än tolv månader eller inte har påbörjat sin verksamhet.
  • Säkerhetstillstånd, vad gäller ekonomiska förutsättningar att förvalta infrastruktur om den sökande är enskild firma, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Förtydliganden har även gjorts genom att hänvisa till aktuella krav i järnvägssäkerhetslagen och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762, samt om vad som ska skickas in vid förnyelse eller uppdatering av ett säkerhetstillstånd.

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen

TSFS 2019:112

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hälsoundersökning och hälsotillstånd för att bedöma fysisk och psykisk lämplighet för personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.

Huvudsakliga ändringar

Förslaget innebär inga ändringar i sak. De ändringar som görs syftar till att hänvisningar till andra rättsakter ska vara korrekta.

 • Föreskrifternas tillämpningsområde ska hänvisa till järnvägssäkerhetslagen (2022:367) och lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, istället för järnvägslagen (2004:519).
 • Föreskrifterna innehåller en hänvisning till TSD Drift, i syfte att upplysa om att föreskrifterna inte ska tillämpas för personal som omfattas av den europeiska förordningen. Sedan föreskrifterna (TSFS 2019:112) beslutades första gången har den europeiska förordningen reviderats, och hänvisningen i föreskrifterna behöver därför uppdateras så att hänvisning görs till korrekt version av rättsakten.

Föreskrifter (TSFS 2022:44) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

TSFS 2022:44

Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon gäller idag, med vissa angivna undantag, för alla spårgående fordon på såväl tunnelbana och spårväg som på järnväg. I och med att föreskrifterna riktar sig till flera olika grupper av aktörer så behöver nuvarande föreskrifter anpassas för att stämma överens med förutsättningarna för respektive grupp av aktörer. Ändringen görs i första hans i syfte att undvika dubbelreglering i förhållande till EU-bestämmelser på området.

Huvudsakliga ändringar


Föreskrifternas tillämpningsområde ändras så att det endast omfattar tunnelbana och spårväg. Inga ändringar görs i sak.

Föreskrifterna ska inte längre gälla för spårgående fordon som används på järnvägsnät som omfattas av järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller som enbart används på järnvägsnät som omfattas av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Fordon järnväg

För fordon som omfattas av järnvägssäkerhetslagen finns EU-reglering med bestämmelser om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon. Bestämmelser om krav på certifiering av underhållsansvarig enhet finns i kommissionens förordning (EU) nr 2019/779, och innebär att det ska finnas ett utpekat ansvar för den tekniska och administrativa kompetens som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 innehåller krav på järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares säkerhetsstyrningssystem. Bland annat ställs krav på förfaranden rörande underhåll av fordon som ska omhändertas i järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas säkerhetsstyrningssystem. Krav på funktionskontroll finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2019/773 (TSD Drift). Krav på utförande av funktionskontroll för verksamheter som endast utför växling finns i kommissionens delegerade förordning 2018/762 och i kommissionens förordning 1158/2010

Bestämmelser om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon som enbart används på järnvägsnät som omfattas av lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem kommer att finnas i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:39) om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:39) om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd

TSFS 2022:39

Föreskrifterna reglerar säkerhetsstyrningssystem för aktörer med tillståndsformerna Nationellt trafiksäkerhetstillstånd (NTT) och Nationellt infrastrukturtillstånd (NIT). NIT är en ny tillståndsform som införs 1 juni 2022 i Lag (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Huvudsakliga ändringar

 • Föreskrifterna är en sammanslagning av flera av de föreskrifter som reglerat säkerhetsstyrning för NTT och industrispår. De föreskrifter som upphävs och slagits samman är:
  • TSFS 2015:33 Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd
  • TSFS 2016:29 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår
  • TSFS 2017:63 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd
  • TSFS 2019:51 Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen
  • Delar av  TSFS 2012:33 Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Ett syfte med arbetet har varit att underlätta för tillståndshavarna att ta till sig vilka krav som gäller. Detta har gjorts både genom sammanslagningen av kraven och genom att arbeta med språket. Några krav har även lagts till Krav som lagts till är i de nya föreskrifterna är

 • Krav gällande underhåll av järnvägsinfrasturkur. 
 • Krav på at främja en god säkerhetskultur. Vi specificerar inte hur detta ska göras i föreskrifterna. Det finns flera modeller att använda sig av. Bland annat har Transportstyrelsen tagit fram en modell för säkerhetskultur.
 • Förfarande för fastställande av krav för sina anlitade entreprenörer och uppföljande av dessa. Grundkrav kring detta finns i nya lagen.
 • riskkontroll

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:45) ändring av (TSFS 2016:97) om redovisning av järnvägsverksamhet

TSFS 2022:45

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om särredovisning av verksamheter, om offentliggörande av redovisning samt om separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande. Ändring gäller bestämmelser om särredovisning av verksamheter enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365), om offentliggörande av redovisning enligt 3 kap. 4 § samma lag samt om separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande enligt 9 kap. 7 § samma lag.

Huvudsakliga ändringar

Ändringen av föreskrifterna innebär inga ändringar i sak, utan endast att hänvisningar till andra rättsakter ska vara korrekta. Vissa språkliga justeringar har gjorts i syfte att förtydliga och förenkla.

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:97 innehåller hänvisningar till järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526). Föreskriften TSFS 2016:97 har därför uppdaterats med hänvisningar till järnvägsmarknadslagen (2022:365) och järnvägsmarknadsförordningen (2022:416). Dessutom finns en hänvisning till Bokföringsnämndens allmänna råd som har uppdaterats till aktuell version.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:32) om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster

TSFS 2022:32

En ny föreskrift har tagits fram som ersätter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster. Föreskrifterna reglerar i första hand innehållet i järnvägsnätsbeskrivningen och tågplaneprocessen. Föreskriften riktar sig mot infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer, vars kravbild påverkas av ändringarna. Även andra parter på järnvägsmarknaden påverkas indirekt då föreskrifterna syftar till att järnvägsföretag och andra sökande ska få icke-diskriminerande och konkurrensneutralt tillträde till järnvägsinfrastruktur och järnvägsrelaterade tjänster.

Huvudsakliga ändringar

De ändringar som gjorts handlar till stor del om att anpassa föreskrifterna till järnvägsmarknadslagen (2022:365), samt att ta bort dubbelreglering som uppstått då tidigare föreskrifter innehållit bestämmelser som även finns i direkt gällande EU-rättsakter. Tidigare särkrav, som gått utöver syftet med den europeiska lagstiftningen, har tagits bort. Vissa bestämmelser har förtydligats, för att det klarare ska framgå vad som krävs av aktörerna för att regler som finns i lag och förordning ska följas.

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon och fasta installationer för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem samt för nationella järnvägssystemet

TSFS 2022:34, TSFS 2022:35, TSFS 2022:47, TSFS 2022:48

De ändringar som sker i fjärde järnvägspaketet påverkar den nuvarande godkännandeföreskriften (TSFS 2010:116) som därför har upphävts. Vi har arbetat fram fyra nya godkännandeföreskrifter för att stämma överens med det nya regelverket, benämningar och krav.

Nya föreskrifter

 • (TSFS 2022:34) om godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem
 • (TSFS 2022:35) om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem
 • (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem (Upphävs TSFS 2010:116)
 • (TSFS 2022:48) om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Huvudsakliga ändringar

En gemensam anledning till att ta fram nya föreskrifter är att föreskrifterna ska harmonisera med de nya lagarna i samband med införandet av det fjärde järnvägspaketet.

Fordon

Föreskrifterna om fordon vänder sig till tillverkare och andra företag/organisationer som ansöker om godkännande av fordon.

Förutom den gemensamma anledningen att ta fram nya föreskrifter görs även följande ändringar:

 • Förtydligar vilken information den sökande behöver visa för att få fordonet godkänt
 • Anpassat godkännandeprocessen för såväl tillfälliga godkännanden under direktivet som godkännanden för nationella järnvägssystem att efterlikna den godkännandeprocess som gäller för fordon i fjärde järnvägspaketet.
Fasta installationer

Förutom den gemensamma anledningen att ta fram nya föreskrifter görs även följande ändringar:

 • Minska osäkerheten kring kraven på den fasta installationen och vilken information den sökande behöver visa för att få den godkänd
 • En viktig fråga som har varit föremål för en del arbete och tänkande är hanteringen av undantag från tillämpningen av föreskrifterna. Det vore ohållbart, både för infrastrukturförvaltare och för Transportstyrelsen, om alla åtgärder i järnvägssystemet skulle behöva prövas och godkännas då de flesta av dem är små och ej säkerhetspåverkande. Vi har idag fungerande rutiner för sådana situationer där vi kräver godkännande, där vi behöver pröva om godkännande behövs och för fall där vi inte ens behöver pröva om godkännande behövs. Så vill vi även ha det i framtiden; både sökande och vi som jobbar med godkännanden av fasta installationer på sektion teknik spårtrafik på Transportstyrelsen, är angelägna om att föreskrifterna beskriver detta.
Övergångsregler

Observera att finns övergångsregler för myndighetens föreskrifter. TSFS 2010:116 ska fortsätta att gälla för de ärenden som har påbörjats före den 1 juni 2022.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:38) om namn på trafikplats för järnväg (upphäver TSFS 2018:26)

TSFS 2022:38

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om fastställande och änd­ring av namn på trafikplats för järnväg enligt 5 kap. 2 § järnvägssäkerhets­förordningen (2022:418) och 5 kap. 2 § ­förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem.

Huvudsakliga ändringar

Ändringen av föreskrifterna innebär inga ändringar i sak, utan endast att hänvisningar till andra rättsakter ska vara korrekta.

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:26 innehåller hänvisningar till järnvägsförordningen (2004:526) som kommer att upphävas. En ny likalydande föreskrift har tagits fram med hänvisning till kommande bemyndigande i järnvägssäkerhetsförordningen (2022:418) respektive förordning om nationella järnvägssystem (2022:419).

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:37) om registrering och märkning av järnvägsfordon

TSFS 2022:37

En ny föreskrift har tagits fram som ersätter Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:47) om registrering och märkning av järnvägsfordon. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om registrering och märkning av järnvägsfordon.

Översikt

Med anledning av det så kallade fjärde järnvägspaketet har vi gjort en översyn av föreskrifterna. I och med fjärde järnvägspaketet har EU tagit fram bl.a. ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv och säkerhetsdirektiv. Den tidigare järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) ersätts av fyra nya lagar och fyra nya förordningar. Den tekniska regleringen, där bl.a. bestämmelserna om registrering och märkning av järnvägsfordon ingår, har delats upp i en del för det järnvägsnät som omfattas av implementeringen av driftskompatibilitetsdirektivet, järnvägstekniklagen (2022:366) och järnvägsteknikförordningen (2022:417) och en del för det som inte omfattas eller är undantaget driftskompatibilitetsdirektivet, lagen om nationella järnvägssystem (2022:368) och förordningen om nationella järnvägssystem (2022:419). Vi har anpassat våra föreskrifter om registrering och märkning till dessa förändringar i den bakomliggande regleringen.

Huvudsakliga ändringar

Vi har valt att ta bort 10 § (Förbud att bruka fordonet) eftersom Transportstyrelsen inte utan bemyndigande (det vill säga endast baserat på verkställighetsbemyndigande) kan föreskriva om förbud mot brukande och/eller utsläppande på marknaden. TS bedömer att det inte har någon praktisk betydelse att vi tar bort 10 § eftersom det ändå finns en skyldighet enligt lag att registrera och märka fordonet innan det tas i bruk.

Även 7 § tredje stycket och 8 § har tagits bort eftersom dessa paragrafer hanterar tidsfrister som återfinns i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1614 om specifikationer för EVR. Transportstyrelsen kan därför inte av formella skäl föreskriva i samma sak, varför vi valt att ta bort dessa delar.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2022:36) om järnvägsfordon (nationella regler)

TSFS 2022:36

Nya föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon, för de fordon som ska godkännas för den svenska delen av EU:s järnvägssystem med undantag för fordon för lokala, historiska och turiständamål.

Föreskrifterna kompletterar de förordningar om Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet rullande materiel (TSD:er) som ska tillämpas för fordonsgodkännande. De omfattar tekniska regler för teknisk kompatibilitet hos delsystemen rullande materiel, trafikstyrning och signalering, integrationen av dessa delsystem i fordonet samt fordonets tekniska kompatibilitet med järnvägsnätet. Tillika omfattar föreskrifterna tekniska regler för fordon som inte ingår i förordningarnas tillämpningsområde och för fordon där förordningarna ger frivillighet för tillämpning av nämnda förordningar.

Föreskrifterna omfattar även krav på att fordon ska genomgå ett kontrollförfarande.

Huvudsakliga ändringar

Tillverkare av fordon får i föreskriftsformat ta del av de förslag på sätt att uppfylla krav som tidigare varit nedtecknade i vägledningar samt av den information och praxis som gällt. Tydliga tekniska krav som i möjligaste mån är funktionella är alltså tänkta att underlätta för tillverkare, att dels analysera kraven inför fordonsgodkännandet och samtidigt möjliggöra teknisk innovation.

Föreskrifterna utgör ett led i att tillgodose de väsentliga kraven.

En viktig princip i driftskompatibilitetsdirektivet är att både fasta installationer och järnvägsfordon ska godkännas innan de tas i bruk eller släpps ut på marknaden. För godkännande krävs bland annat en EG-kontrollförklaring vilket bygger på att bedömning av överensstämmelse av specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD) och, i förekommande fall, nationella regler.

Följande föreskrifter reglerar hur kontroll av bedömning av överrensstämmelsen av nationella regler ska genomföras och av vem:

 • TSFS 2022:33 om ansökan om att bli utsett organ och
 • TSFS 2022:40 om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer

 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:33) om ansökan om att bli utsett organ

TSFS 2022:33

Nya föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ (DeBo) för bedömning av överensstämmelse av nationella regler för fasta installationer och fordon. Ett utsett organ är ett kontrollorgan som ska vara utsett i förväg för sin roll av Transportstyrelsen.

Huvudsakliga ändringar

En viktig princip i driftskompatibilitetsdirektivet är att både fasta installationer och järnvägsfordon ska godkännas innan de tas i bruk eller släpps ut på marknaden. För godkännande krävs bland annat en EG-kontrollförklaring vilket bygger på att en bedömning av överensstämmelse av specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD) och, i förekommande fall, nationella regler.  

Bedömning av överensstämmelse ska utföras av ett eller flera kontrollorgan. Kontrollorganet som ska kontrollera nationella regler är utsett organ (DeBo). Utsett organ har funnits sedan tidigare men driftkompatibilitetsdirektivet förtydligar krav på och skyldigheter för dessa organ. Kraven på utsett organ framgår av den nya järnvägsteknikförordningen och är, på en övergripande nivå, detsamma som för anmält organ. Transportstyrelsen utser utsett organ och föreskriften TSFS 2022:33 om ansökan om att bli utsett organ, beskriver det underlag som skall skickas in till Transportstyrelsen vid ansökan om att bli ett utsett organ.

För dagens regelverk på nationell nivå kontrolleras delsystem på fordon och fasta installationer för järnväg av oberoende granskare med stöd av Transportstyrelsens vägledning (Godkännandevägledning för Järnväg). Dock finns inget etablerat, strukturerat kontrollförfarande.

De nya föreskrifterna medför tydligare regler gällande hur kontroller skall genomföras, se

 • TFSF och allmänna råd 2022:36 om järnvägsfordon (nationella regler)
 • TSFS 2022:40 om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer.

 

Det bör påpekas att det är en skillnad mellan dagens oberoende granskare och det som i kommande lagstiftning kommer att kallas för utsedda organ (DeBo). Dagens oberoende granskare är fysiska personer som accepteras för sin roll av Transportstyrelsen, men bara för ett specifikt ärende i taget. Utsett organ utses i förväg och medges en generell accept att verka som utsett organ, eventuellt med vissa restriktioner.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:40) om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer

TSFS 2022:40

Nya föreskrifter som tillämpas som en del i processen vid godkännande av fordon och fasta installationer i de fall utsett organ ska kontrollera uppfyllandet av nationella regler. Utsedda organ (kontrollorgan) ska vid EG-kontroll bedöma uppfyllande av Transportstyrelsens nationella regler.

Föreskrifterna innehåller olika kontrollmoduler. En kontrollmodul kan förenklat sägas beskriva upplägget av och närmare specificera kontrollen. Vilken modul som utsett organ kan använda i de olika fallen framgår av Transportstyrelsens nationella regler. Kontrollmodulerna baserar sig på de kontrollmoduler som finns beskrivna i kommissionsbeslutet (EU) 2010/713, som används vid kontroll av TSD-krav av anmälda organ. Därmed upprätthålls en enhetlighet med etablerade förfaranden och aktörerna kan känna igen förfarandet, oavsett om de görs av anmält organ eller av de utsedda organ som dessa föreskrifter gäller. Se även föreskrifterna

·         TFSF och allmänna råd 2022:36 om järnvägsfordon (nationella regler)

·         TSFS 2022:33 om ansökan om att bli utsett organ

Föreskrifter (TSFS 2022:26) om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran

TSFS 2022:26

Kvarvarande 1-18 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran upphävs då innehållet ersatts med hänvisningar i Svensk författningssamling (SFS 2022:417) Järnvägsteknikförordningen respektive Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/250.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:31) om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:77) om bedrivande av tågtrafik

TSFS 2022:31

Föreskrifterna upphävs då all reglering kring området numer tas omhand av förordningen TSD Drift och trafikledning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!