Olyckor och tillbud

Vilka ska rapportera?

  • Befälhavare och redare är skyldiga, enligt sjölagen 6 kap 14 § och 20 § i förordningen om undersökning av olyckor, att rapportera in olyckor och tillbud som inträffat på svenska fartyg eller på utländska fartyg som befinner sig på svenskt territorialvatten.
  • Dessutom uppmuntras övriga ombord, anställda i land eller allmänheten att skicka in tillbud- och olycksrapporter till oss.
  • Rapporteringsskyldigheten gäller för handels-, fiske- och statsfartyg, samt övriga fartyg som bedriver kommersiell verksamhet.

Varför ska man rapportera olyckor och tillbud till Transportstyrelsen?

  • Tack vare de rapporter som skickas in till oss kan vi skapa en medvetenhet om vad som sker ombord på fartyg och arbeta förebyggande mot att olyckor sker.
  • Som myndighet har vi möjlighet att agera för att skapa en säker och väl fungerande sjöfart för de som arbetar till sjöss.
  • Vi har ett tillsynsansvar för arbetsmiljön ombord.
  • En rapporterande kultur, där man lär sig av tidigare incidenter och vågar rapportera, är viktiga aspekter för att uppnå en god säkerhetskultur. 

Sjöförklaring

  • Transportstyrelsen medger regelmässigt att sjöförklaring underlåts om rapport om sjöolycka skickats in. Läs mer under Sjöförklaring.

Rapporteringen sker via e-tjänsten Rapport om sjöolycka

Rapport om sjöolycka

Viktig information

För att din rapport ska komma oss tillhanda, måste du trycka på knappen ”skicka”, efter att du sparat formuläret.

Om rutan med knappen ”skicka” inte kommer upp efter du tryckt på ”spara”, har du inte fyllt i alla obligatoriska fält i formuläret. De fält som inte blivit ifyllda ordentligt rödmarkeras när du trycker på ”spara”. Du vet att din rapport har nått oss, när du tryckt på knappen ”skicka” och en kopia av ditt ifyllda formulär har skickats till din mejl.

Du kan även rapportera genom att fylla i och skicka in blanketten Rapport om sjöolycka till Transportstyrelsen.

Sekretess

Sekretess enligt 29 kap 11 § offentlighets- och sekretesslagen gäller hos Transportstyrelsen till skydd för dig som rapporterar. Det innebär att vi kan hemlighålla det du rapporterat till oss, om du riskerar att utsättas för repressalier eller annan oförmånlig behandling. Här hittar du mer utförlig information kring Transportstyrelsens sekretess.

Statistik

Från och med 2012 redovisas olycksstatistik med tillhörande kommentarer i en sjösäkerhetsöversikt, Transporstyrelsens säkerhetsöversikt sjöfart. I den finns både yrkessjöfart och fritidssjöfart representerade. Rapporterna hittas bland Transportstyrelsens rapporter.

Här hittar du Transportstyrelsens statistik om sjöfart. Det går också bra att kontakta oss för ytterligare statistik.

Kontaktadress:

Transportstyrelsen  
601 73 Norrköping

E-post: sjoutredning@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!