Säkerhetsprövning

Innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska en säkerhetsprövning genomföras. Säkerhetsprövningen innebär att en grundutredning görs av personens personliga förhållanden.

Utredningen ska innefatta en säkerhetsprövningsintervju där lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos den prövade bedöms. Vidare ska grundutredningen omfatta betyg, intyg, referenser och uppgifter som den som prövningen gäller har lämnat samt andra uppgifter, i den utsträckning det är relevant för prövningen. Vid behov ska även en identitetskontroll göras.

Är anställningen/befattningen/funktionen placerad i säkerhetsklass 3 ska även en registerkontroll göras. Om det handlar om en placering i säkerhetsklass 2 ska utöver en registerkontroll även en särskild personutredning göras.

Du kan läsa mer om placering i säkerhetsklassregisterkontroll och särskild personutredning på respektive sida.

Vad är syftet med säkerhetsprövningen?

Syftet med säkerhetsprövningen är att bedöma om personen som ska delta i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal utifrån säkerhetsskyddslagens intressen. Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Säkerhetsprövningen ska vara klar innan den anställda kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Vem ansvarar för säkerhetsprövningen?

Det är ni som verksamhetsutövare som ansvarar för att genomföra säkerhetsprövningen av er personal och besluta om en person ska anställas eller inte. Beslutet tas alltså inte av Transportstyrelsen eller Säkerhetspolisen. Detsamma gäller för personal hos leverantörer som ni som verksamhetsutövare anlitar inom ramen för er säkerhetskänsliga verksamhet.

Observera att det inom luftfartsskyddet finns särskilda undantag från regeln om vem som ansvarar för vissa delar av säkerhetsprövningen. När det gäller personer som ska genomgå säkerhetsprövning till följd av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande på området luftfartsskydd, ansvarar Transportstyrelsen för den slutliga bedömningen av säkerhetsprövningen.

Registerkontroll inom luftfartsskyddet 

Säkerhetsprövningar ska följas upp

Det är viktigt att säkerhetsprövningen följs upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Det innebär att det kontinuerligt ska göras bedömningar avseende personens pålitlighet, lojalitet och sårbarheter. Detta innefattar också att hålla sig uppdaterad avseende förändrade förhållanden hos den anställde, till exempel om äktenskap eller samboskap inletts/upplösts . Sådana ändrade förhållanden ska Säkerhetspolisen få underrättelse om när det gäller befattningar i säkerhetsklass 2, eftersom det kan påverka genomförd registerkontroll. I sådana fall ska en ny ansökan om registerkontroll och särskild personutredning skickas in till Transportstyrelsen. 

Det ska finnas en förteckning med information om befattningarna

Som verksamhetsutövare ska ni, med utgångspunkt i er säkerhetsskyddsanalys, föra förteckning över vilka anställningar eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten (befattningar) som har placerats i säkerhetsklass eller som ska föregås av registerkontroll samt vilka befattningar som ska genomgå säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass (dvs. säkerhetsprövning utan registerkontroll).

Dokumentation i samband med säkerhetsprövning

Uppgifter som framkommit vid säkerhetsprövningen och som behövs för att ni som verksamhetsutövare ska kunna följa upp säkerhetsprövningen under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår ska dokumenteras.

Avslutande säkerhetssamtal

Som verksamhetsutövare ska ni också genomföra avslutande säkerhetssamtal när personens deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten upphör, om det inte är uppenbart obehövligt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!