Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar

Har du defekter i det centrala synfältet och blivit av med ditt körkort eller din taxiförarlegitimation på grund av det? Eller fått avslag på en ansökan om körkortstillstånd eller förlängning av högre behörigheter? Om undersökningen av ditt centrala synfält gjordes med en Octopusperimeter kan du ha fått ett felaktigt beslut från Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om vad som gäller och vad du kan göra.

Det har visat sig att resultat från undersökningar med statisk tröskelperimetri av det centrala synfältet i vissa fall behöver räknas om för att bedömas korrekt enligt våra föreskrifter. Det innebär att beslut om återkallelse av körkort och taxiförarlegitimation i några enstaka fall kan ha fattats på fel grunder. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökningar om körkortstillstånd och om förlängning av högre behörigheter.

Vem kan ha fått ett felaktigt beslut?

Du som har fått ett beslut efter en undersökning av det centrala synfältet och bedömning av korresponderande testpunkter kan ha fått ett felaktigt beslut. Det gäller alltså inte dig som har fått ett beslut efter en undersökning av det perifera synfältet och synfältsdefekter som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i ett Estermanprogram.

Om alla följande påståenden stämmer in på dig, kan du ha fått ett felaktigt beslut från oss:

Är du osäker på vilken perimeter som användes? Det står Octopus i resultatet från din synfältsundersökning, om det var en sådan perimeter som användes. Om du inte har tillgång till resultatet kan du kontakta mottagningen där undersökningen gjordes.

Du kan också kontakta oss på Transportstyrelsen med frågan om vilken perimeter som användes eller andra frågor om ditt ärende via avdelningen Körkorts kontaktformulär. Välj ”Övriga frågor” i rullgardinsmenyn och ange personnummer eller ärendenummer. Det räcker sedan med att du skriver din fråga i meddelanderutan eller att du vill att vi tittar på ditt ärende om synfält igen. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information. 

Vad är det som har blivit fel?

Den kravnivå som finns i medicinföreskrifterna bygger på att undersökningen av det centrala synfältet är gjord med så kallad tröskelperimetri i en perimeter av märket Humphrey. Vi accepterar också perimetrar av andra märken så länge som vi kan bedöma att undersökningarna är likvärdiga med de som görs i Humphreyperimetrar.

Fram till hösten 2021 har vi bedömt att resultat från synfältsundersökningar gjorda i Octopusperimetrar oftast är direkt jämförbara med resultat från Humphreyperimetrar. Tyvärr har det visat sig att detta inte alltid stämmer. I vissa fall behöver resultatet från en Octopusperimeter räknas om för att vara jämförbart med resultatet från en Humphreyperimeter. En sådan omräkning kan i enstaka fall leda till att kraven i medicinföreskrifterna uppfylls trots att resultatet från undersökningen i Octopusperimetern inte ser godkänt ut.

För mer information se Transportstyrelsens PM Statisk tröskelperimetri – bedömning av likvärdighet.

Har du frågor om Octopusperimetrar och omräkningen av resultaten?

Om du har frågor om de skillnader som gör att Transportstyrelsen räknar om resultat från Octopusperimetrar kan du kontakta avdelning Väg och Järnväg på adressen vag@transportstyrelsen.se.

Om synfältsundersökningar och perimetrar

En synfältsundersökning kan gå till på flera olika sätt. I vissa fall kräver föreskrifterna att undersökningen ska göras med ett instrument som kallas perimeter. När ditt synfält undersöks med hjälp av en perimeter ska du titta in i instrumentet och fixera blicken rakt fram. En ljuspunkt kommer att lysa på olika förutbestämda ställen i synfältet. Du visar att du har sett ljuspunkten genom att trycka på en knapp. På så sätt kan man upptäcka och mäta synfältsdefekter.

Om det finns misstanke om att du har synfältsdefekter, kan ditt synfält undersökas i ett instrument som kallas perimeter. En perimeter kan visa ljuspunkter på olika ställen i synfältet. När du ser ljuspunkterna ska du trycka på en knapp.

Det finns flera olika perimetrar på marknaden. Inom hälso- och sjukvården används till exempel perimetrar av märkena Humphrey och Octopus. För varje perimetermärke kan det även förekomma olika modeller.

Tröskelperimetri är ett sätt att undersöka det centrala synfältet. Vid tröskelperimetri kan ljusstyrkan på ljuspunkterna varieras för att undersöka vilken ljusstyrka som krävs för att du ska upptäcka ljuspunkten. Resultatet av undersökningen anges i decibel. Enkelt förklarat kan man säga att ju lägre decibelvärdet i ljuspunkten som setts är, desto djupare är defekten. Om decibelvärdet i punkten är noll betyder det att du inte alls sett ljuspunkten. Ju fler defekter i synfältet man har, desto större är synbortfallet.

Mitt på näthinnan sitter gula fläcken där koncentrationen av synceller är som störst. Gula fläcken är det område i ögat där bilden är som skarpast och ger oss vår centrala syn. Med centralt synfält menar vi synfunktionen på näthinnan mellan 0-20° för lägre behörighet och mellan 0-30° för högre behörighet från synfältets centrum. Med perifert synfält menar vi synfunktionen utanför de centrala 20° respektive 30° från synfältets centrum. Om något dyker upp i periferin riktas blicken reflexmässigt dit för att med hjälp av det centrala seendet analysera vad som har hänt.

Om granskningen av perimetrar

Transportstyrelsen fick indikationer på att det finns skillnader mellan Octopusperimetrar och Humphreyperimetrar som tidigare inte varit kända för myndigheten. Därför genomfördes en fördjupad granskning av skillnaderna mellan dessa perimetrar.

Granskningen visade att resultat från undersökningar gällande det centrala synfältet utförda i Octopusperimetrar inte är direkt jämförbara med resultat från undersökningar utförda i Humphreyperimetrar. Granskningen visade också att undersökningar gällande det perifera synfältet är jämförbara mellan de olika perimetrarna.

Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en jämförelse av resultat från olika perimetrar. De flesta av dessa faktorer skiljer inte nämnvärt mellan Octopus- och Humphreyperimetrar. Men den skillnad som nu har blivit känd för myndigheten och som påverkar resultatet av undersökningen i det centrala synfältet är skillnaden i hur starkt lampan i perimetern kan lysa som mest i varje testpunkt. Lampan i de flesta Octopusperimetrar har en lägre ljusintensitet när den lyser maximalt än vad lampan i Humphreyperimetrar har, vilket gör att de decibelvärden som visas i resultatet efter en synfältsundersökning inte är direkt jämförbara med varandra.

Transportstyrelsen har tidigare bedömt att undersökningsresultat från Octopusperimetrar är likvärdiga med resultat från Humphreyperimetrar. Denna bedömning har gjorts i samråd med myndighetens expertläkare. Det har nu visat sig att det finns fler skillnader än vad som tidigare har varit känt för myndigheten.

Som Transportstyrelsen har förstått det har dessa skillnader inte varit kända hos varken sjukvård eller optiker. Det kan också vara en förklaring till varför detta inte har upptäckts tidigare.

Om vad skillnaden mellan perimetrar får för betydelse i körkortssammanhang

De decibelvärden som anges på resultatet från synfältsundersökningarna är oftast inte direkt jämförbara med varandra. I de flesta fall ligger resultatet från en Octopusperimeter 4 decibel lägre i varje testpunkt än motsvarande värde i ett resultat från en Humphreyperimeter.

Detta stämmer dock inte alltid vilket innebär att Transportstyrelsen i varje enskilt ärende behöver ta hänsyn till om och i sådant fall hur många decibel som skiljer. Skillnaden beror på vilken maximal ljusintensitet som perimetern har.

Ögonläkare är intresserade av att diagnosticera och behandla ögonsjukdomar. För att göra det är inte decibelvärdena intressanta utan fokus är till exempel hur patientens ögonsjukdom försämras över tid och hur stor synnedsättningen i synfältet är i jämförelse med friska personer i samma ålder.

Att decibelvärdena får så stor betydelse i körkortssammanhang beror på utformningen av reglerna för körkortsinnehav. När reglerna togs fram användes nästan enbart en typ av perimeter (Humphrey) inom ögonsjukvården och de krav som ställdes var relevanta utifrån den perimetern. I takt med att flera olika perimetrar nu används inom ögonsjukvården har problemen med att tolka vilka perimetrar som ger likvärdiga resultat uppstått.

Ja, Transportstyrelsen kommer även fortsättningsvis att godkänna undersökningsresultat från de flesta Octopusperimetrar. Men för att göra bedömningen av det centrala synfältet så likvärdig som möjligt kommer vi att räkna om resultatet så att det motsvarar resultatet av en Humphreyperimeter. I de flesta fall innebär det att 4 decibel plussas på till värdet i varje testpunkt.

Det pågår ett föreskriftsarbete för att revidera synkraven. Mer information om detta finns på vår webbplats:

Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort - Transportstyrelsen

Om vilka som kan ha påverkats

Du som lämnat intyg för din syn och blivit godkänd i en prövning hos oss påverkas inte. Bara de som inte har godkänts kan ha påverkats.

Du som har beviljats undantag för din syn påverkas inte. Bara de som inte har beviljats undantag kan ha påverkats.

Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått avslag på din ansökan om körkortstillstånd kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.

Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått avslag på din ansökan om förlängning av högre behörigheter, kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.

Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.

Du som har gjort en undersökning av det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått avslag på din ansökan om undantag från de medicinska kraven kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.

Det står Octopus på utskriften av resultatet från din synfältsundersökning om det var en sådan perimeter som användes. Om du inte har tillgång till undersökningsresultatet kan du kontakta mottagningen där undersökningen gjordes. Du kan också kontakta oss på Transportstyrelsen via avdelningen Körkorts kontaktformulär.

Du kan kontakta avdelning Körkort via följande länk: https://transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/

Välj ”övriga frågor” och ange personnummer eller ärendenummer så vi kan hitta ditt ärende. Det räcker att du skriver i meddelanderutan att du vill att vi tittar på ditt ärende om synfält igen. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information. Du kommer att få ett skriftligt svar till din folkbokföringsadress.

Transportstyrelsen har inte laglig möjlighet att söka fram vilka personer som kan ha fått ett felaktigt beslut. Detta på grund av begränsningar i hur sökningar får göras i våra system. Du som har gjort en synfältsundersökning gällande det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat eller fått avslag på en ansökan om exempelvis körkortstillstånd eller förlängning av högre behörigheter, kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!