Ändring av totalvikt på husvagn

Beteckning: TSV 2014-492

Beslutsdatum: 2014-02-20

Beslut

Transportstyrelsen återförvisar överklagandet till den del som avser 4 kap. 39 § barlastflak otillräcklig storlek.(medgivande)

Redogörelse för ärendet

XXXXX har överklagat Bilprovningens beslut (diarienummer XXXXXXXXXX) i samband med registreringsbesiktning av husvagnen av fabrikat LMC med identifieringsmärkning XXXXXXXXXXXXX och yrkat att fordonet ska godkännas med en högre totalvikt än den som Bilprovningen fastställde vid registreringsbesiktningen.

Enligt fordonslagen (2002:574) görs en registreringsbesiktning för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Ett beslut av besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 Kap. 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. Bilprovningens beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning.

Enligt 2 kap. 1§ TSFS 2010:87 ska den som inställer ett fordon till registreringsbesiktning lämna de uppgifter som styrker att krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för fordonet är uppfyllda och övriga tekniska uppgifter om fordonet som behövs för genomförande av besiktningen och rapportering till vägtrafikregistret. Underlag för att styrka att kraven är uppfyllda kan någon av de underlag som anges i 2 kap. 13-21 §§ användas.

Vid första registreringsbesiktningen ska följande fordonsuppgifter lämnas och på anfordran styrkas av fordonstillverkaren garanterad totalvikt och garanterade axelbelastningar, med totalvikt avser summan av fordonets tjänstevikt och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

För att en ny totalvikt ska kunna fastställas på ett fordon måste en teknisk förändring vara utförd. Ändring av totalvikt kan ske uppåt eller nedåt beroende på vad som förändrats. Med en teknisk förändring avses en ändring i den tekniska konfigurationen. Det ska vara riktiga ändringar som har utförts vilket försvagar eller förstärker den tekniska konfigurationen. Med en teknisk konfiguration menas fordonets tekniska uppbyggnad. D.v.s. att axlar, bromsar, chassi, hjulupphängning o.s.v. är av tillverkaren angiven typ. Om någon av dessa detaljer byts ut förändras den tekniska konfigurationen. Det är tillverkaren som specificerar den tekniska konfigurationen för ett enskilt fordon.

Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som utfört förändringen. Tillverkaren/generalagenten intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat. Efter förändringen ska tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten.

Mot bakgrund här av finner Transportstyrelsen att Bilprovningen har fattat rätt beslut vid registreringsbesiktningen ute ifrån de uppgifter som lämnades vid besiktning att fordonet ska registreras med en högsta tillåten totalvikt av 1500 kg.

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av tf sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit sektionschef Lena Eklund, Kjell Bäckman och Lars-Åke Gustafsson samt Dick Thörn föredragande.

Pasi Paavola