Avregistrering och skrotning

Du skrotar din personbil genom att lämna in den på ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet. Tänk på att ta med det senast utfärdade registreringsbeviset del 2.

Att avregistrera ett fordon innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret. Den vanligaste orsaken till en avregistrering är att fordonet skrotas.

Avregistrering ska inte förväxlas med avställning

Tänk på att en avregistrering alltid räknas från den dag då anmälan kom in till oss oavsett orsaken till avregistreringen.

Tjänster

Om du är anmäld mottagare eller auktoriserad skrotare kan du använda våra tjänster för att beställa bevis eller intyg.

Beställ mottagningsbevis

Beställ skrotningsintyg

Information om skrotning och avregistrering

Du avregistrerar fordonet genom att lämna in det på ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet. Information om mottagningsställen finns också via producentorganisationen BIL Swedens webbplats.

Information om auktoriserade bilskrotare finns via branschorganisationen Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds webbplats.

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till oss via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Ha med dig registreringsbeviset

När du lämnar in ditt fordon för skrotning ska du ha med dig Del 2 av registreringsbeviset. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 som är blå och del 2 som är gul. Registreringsbeviset ska mottagaren ta hand om.

Den gamla sortens registreringsbevis är fortfarande giltigt, om du inte har fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.

Observera att du måste ha det senast utfärdade registreringsbeviset.

Har du skrotat ditt fordon i ett annat EES-land än Sverige? Då ska du anmäla detta till oss på ditt registreringsbevis. Till anmälan ska du bifoga ett skrotningsintyg (engelsk benämning Certificate of Destruction) och fordonets registreringsskyltar (om det inte framgår av intyget att de har förstörts).

Skrotningsintyget måste innehålla följande information:

 • Den auktoriserade bilskrotarens namn, adress, underskrift och organisationsnummer eller motsvarande.
 • Namn på och adress till tillståndsmyndigheten som har tilldelat bilskrotaren auktorisationen (motsvarande Sveriges länsstyrelser).
 • Datum då skrotningsintyget utfärdades.
 • Fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och identifieringsnummer.
 • Ditt namn, din adress, nationalitet och underskrift.
 • Uppgift om att fordonets registreringsskyltar har förstörts. Om den uppgiften saknas, ska skyltarna skickas in till oss.

Om fordonet skrotats, förstörts eller om du gjort något som innebär att fordonet inte längre kommer att användas i trafik, så ska det avregistreras. Du anmäler det på registreringsbeviset. Vi bedömer om fordonet ska avregistreras. Följande fordonsslag omfattas av dessa regler:

 • tung lastbil eller tung buss (totalvikt över 3 500 kg)
 • släp
 • motorcykel
 • registrerad moped
 • traktor
 • registrerat motorredskap
 • terrängfordon (tung terrängvagn, terrängskoter, snöskoter, terränghjuling  och terrängsläp).

För att vi ska kunna göra en bedömning ska anmälan innehålla

 • en redogörelse om vilka åtgärder som gjorts
 • ett intyg eller liknande (uppgifterna bör styrkas)
 • fordonets registreringsskylt(ar).

Om du bygger om ett fordon, behöver fordonet i vissa fall inte längre vara registrerat. Det vanligaste är att en bildragen släpvagn byggs om för att användas efter en jordbrukstraktor. Se hur du anmäler avregistrering under rubriken Skrotning av tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 3 500 kg) samt av övriga fordonsslag ovan.

Observera! Du kan inte avregistrera en bildragen släpvagn och använda den, oregistrerad, efter en bil med en så kallad LGF-skylt (LGF = Långsamtgående fordon).

Om du exporterar ett fordon ur Sverige ska det avregistreras. Se mer information om export.

I undantagsfall godkänner vi avregistrering av andra skäl än de som presenteras här. Det gäller främst avregistrering av personbilar som skrotats men där ägaren inte kan styrka detta genom ett skrotningsintyg. Ett exempel är personbilar som används inom folkrace.

Anmälan sker via registreringsbeviset som ska kompletteras med handlingar som styrker att fordonet ska avregistreras samt fordonets registreringsskyltar.

Vid skrotning av personbil, lätt lastbil eller lätt buss
Vi återbetalar eventuell överskjutande (överbliven) fordonsskatt. Beloppet beräknas från månaden efter det att fordonet avregistrerats. Fordon som har mer än 4 800 kronor i årsskatt får tillbaka skatt redan från avregistreringsdagen. Skatten återbetalas till den som var noterad i vägtrafikregistret som ägare när fordonet lämnades in för skrotning, under förutsättning att skrotaren utfärdar ett mottagningsbevis.

Vid skrotning av andra fordon
Här gäller samma som ovan, men pengarna betalas till den som står som ägare till fordonet dagen då vi gör avregistreringen.

Vid avregistrering av annan anledning än skrotning
Här gäller samma som ovan, men pengarna betalas till den som står som ägare till fordonet dagen då vi gör avregistreringen.

Producentansvaret är ett ekonomiskt ansvar för skrotning och återvinning av uttjänta fordon. Det innebär att en producent (yrkesmässig tillverkare och yrkesmässig importör, till exempel en generalagent) ansvarar för att ombesörja att ett fordon skrotas på ett regelmässigt korrekt sätt.

En fordonsägaren ska ha rätt att kostnadsfritt lämna in sitt fordon till skrotning. Producenterna står för kostnaderna att skrota och återvinna fordonet. 

Information från fordonsproducenterna finns på branschorganisationen BIL Swedens webbplats.
 
Information om producentansvaret finns också på Naturvårdsverkets webbplats.

Vilka fordon omfattas av producentansvaret?

Producentansvaret omfattar inte alla fordonskategorier. De fordon som omfattas  är dessa:

 • personbilar (totalvikt högst 3 500 kg)
 • lätta lastbilar (totalvikt högst 3 500 kg)
 • lätta bussar (totalvikt högst 3 500 kg).

Om ditt fordon omfattas av producentansvaret, har du rätt att utan kostnad lämna ett fordon för skrotning till producenten eller dennes representant. Producenten kan dock begära ersättning om fordonet saknar väsentliga och ekonomiskt värdefulla delar, till exempel motor, växellåda eller katalysator.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!