Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. De fordon som berörs är nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret någon gång från och med den 1 juli 2018.

Klimatbonusen upphörde den 8 november 2022

Tiden för att ansöka om bonus har gått ut.

Regeringen beslutade att klimatbonusen upphörde den 8 november 2022. Den som har köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den dagen, men blivit registrerad som ägare (leasinggivaren i det fall det finns en sådan) och ställt på bilen senare, kan dock fortfarande få bonus genom att

  • göra en ansökan per post till Transportstyrelsen på den blankett som Transportstyrelsen skickar ut efter påställningen
  • visa dokumentation på att bilen köptes eller beställdes senast den 8 november 2022
  • på heder och samvete intyga att uppgifterna är korrekta.

Transportstyrelsen skickar ut information och ansökningsblankett till alla som har ställt på en klimatbonusbil mellan den 9 november 2022 och den 31 mars 2024. Observera att det bara är den som har köpt eller beställt sin bil senast den 8 november 2022 som ska lämna in en ansökan, övriga ska bortse från utskicket.

Förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024. En ansökan om klimatbonus ska ha lämnats in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024 för att den ska prövas.

Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan

Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med låg klimatpåverkan.

Läs mer och beräkna din bonus

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer och beräkna din fordonsskatt

 

Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus gäller också att bilen har fordonsår 2018 eller senare.

  • Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar har tagits bort. De fordon som är berättigade till en femårig skattebefrielse påverkas inte.
  • Supermiljöbilspremien har ersatts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.
  • För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
  • För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare, har bränslefaktorn ersatts med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!