Enskilt godkännande

Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande. Transportstyrelsen fattar beslut om enskilt godkännande efter att ett fordon godkänts vid en provning.

Enskilt godkännande ska tillämpas för EU-motorfordon, vilket betyder följande fordonskategorier:

  • personbilar
  • lastbilar
  • bussar samt
  • tillhörande registreringspliktiga släpvagnar. 

Information om enskilt godkännande

Tre sätt att göra anmälan om enskilt godkännande

När en ansökan kommer till oss på Transportstyrelsen, upprättas ett ärende som i sin tur gör det möjligt för besiktningsföretaget att genomföra en provning. Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för ansökan.

Gå in på Swedacs webbplats för information om godkända besiktningsföretag.

Har du frågor?

Frågor om din ansökan besvaras av Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor som du når på . När datorrösten ber dig beskriva ditt ärende säger du "enskilt godkännande" för att bli kopplad till en handläggare med kunskap om frågan.

Det är ett besiktningsföretag som genomför provningen. Provningen ska fastställa fordonets tekniska identitet och samtidigt kontrollera att det uppfyller alla nödvändiga krav.

När en yrkesmässig importör eller yrkesmässig tillverkare med tillstånd ansökt om enskilt godkännande, ska fordonet som ska provas vara registrerat i vägtrafikregistret. (Kravet finns reglerat i fordonsförordningen).

En privatperson kan inte få fordonet registrerat i vägtrafikregistret förrän det finns ett godkännande i någon form. En privatperson behöver alltså inte ha fordonet registrerat före provningen.

I samband med provningen upprättas en bedömningsrapport som sänds till oss på Transportstyrelsen via elektronisk överföring. Transportstyrelsen fattar omedelbart beslut [länk] och besked lämnas omgående till besiktningsförrättaren.

Ursprungkontroll måste göras i vissa fall

Om du inte är registrerad som importör eller yrkesmässig tillverkare måste fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan fordonet inställs för provning.

Frågor om provningen ställs till besiktningsföretagen

Om du undrar vilka underlag du ska ta med dig till provningen, eller har andra frågor, hör du av dig till det besiktningsföretag som du vill anlita.

Gå in på Swedacs webbplats för information om godkända besiktningsföretag.

Transportstyrelsen fattar beslutet om ett fordon ska beviljas enskilt godkännande eller inte. I huvudsak baseras beslutet på den bedömningsrapport som skickas in till oss av besiktningsföretaget efter provningen. Du som ansökt får beslutet vid provningstillfället.

Rapporteringen från besiktningsföretaget till Transportstyrelsen sker elektroniskt. Transportstyrelsen fattar omedelbart beslut och besked lämnas omgående till besiktningsförrättaren.

Du får beslutet vid provningstillfället.

Om du som ansöker inte har tillstånd att betraktas som importör eller yrkesmässig tillverkare, kommer ditt fordon att kunna registreras i vägtrafikregistret först efter att fordonet godkänns.

Du kan begära omprövning

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du begära omprövning. En begäran om omprövning ska ha kommit till oss på Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Omprövningar hanteras av enhet Teknik väg, på Transportstyrelsen i Borlänge. En begäran om omprövning skickas till:

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen, sektion regelinformation
Box 267
781 23 BORLÄNGE

Omprovning – när fel och brister åtgärdats

Du kan åtgärda de fel och brister som påträffats vid provningen och inom två månader låta fordonet provas på nytt. Kontrollen begränsas då till de delar som tidigare underkänts.

Intyg om enskilt godkännande

Ibland kan det finnas anledning att ansöka om enskilt godkännande också för fordon som inte ska registreras i Sverige. Det kan till exempelvis gälla när fordonet säljs till utlandet I sådana fall utfärdar Transportstyrelsen ett intyg om enskilt godkännande.

Formella intyg kan också utfärdas för fordon som registreras i Sverige. Fordonets tekniska uppgifter och att fordonet beviljats ett enskilt godkännande kommer dock också att framgå av fordonets registreringsbevis.

Den nya godkännandeformen bygger på ett ramdirektiv från EU som numera gäller i alla EU och EES-länder. Tanken är att man inom EU ska godkänna nya fordon utifrån så lika förutsättningar som möjligt.

Tidigare har det också gått att få nya EG-motorfordon registrerade i Sverige via en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag. Men från och med 1 mars 2012 ställs det krav på att ett fordon ska omfattas av antingen ett EG-typgodkännande eller ett enskilt godkännande för att få registreras i Sverige. Det innebär att registreringsbesiktningen har upphört att gälla som godkännandeform.

Vid en registreringsbesiktning är det ett besiktningsföretag som tar beslut om huruvida fordonet kan godkännas. När det gäller enskilt godkännande är det Transportstyrelsen som fattar beslut. Beslutet grundar sig på den bedömningsrapport som besiktningsföretaget upprättar i samband med provning.

Observera att kravet på enskilt godkännande endast gäller fabriksnya fordon som importerats till eller tillverkats i Sverige. Med fabriksnya menar vi fordon som inte registrerats eller tagits i bruk tidigare i något land. Vid import av begagnade fordon för registrering i Sverige kan inte enskilt godkännande tillämpas. Då ska fordonet genomgå en ursprungskontroll och därefter en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag.

Om fordonet är nytt och det inte finns en utfärdad registreringshandling, och fordonet har ett enskilt godkännande utfärdat i en annan medlemsstat. Observera att ett sådant här intyg även måste godkännas separat av Transportstyrelsen i Borlänge för att kunna användas som underlag vid en registreringsbesiktning. Ladda ner blanketten för den ansökan nedan. Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande

Swedacs webbplats finns information om godkända besiktningsföretag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!