Kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat information om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Ordinarie regler för besiktning av färdskrivare och utfärdande av förarkort gäller

EU-förordningen med anledning av covid-19 ger en möjlighet att förlänga tidsfristen för transportföretag att besiktiga färdskrivare och tidsfristen för Transportstyrelsen att förnya och ersätta förarkort.

För att värna säkerhet och ordning och reda på vägarna har regeringen beslutat att dessa tidsfrister inte ska tillämpas.

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och företag i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att den stämmer med reglerna om kör- och vilotider. 

Reglerna har tre huvudsyften:

  • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
  • De ska ge förarna en god social situation.
  • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, om man inte omfattas av något undantag från kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon.

Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas, läs mer om transportföretagets ansvar.

Kontroll av att reglerna följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. Läs mer om företagskontroll av kör- och vilotider.

Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

Länder där intyg om avsaknad av diagramblad eller digital information krävs.

På gång hos oss

Internationellt

Det pågår arbeten på internationell nivå med att ta fram förordningar som en följd av mobilitetspaketet som beslutades sommaren 2020. Bland annat görs en översyn av kategoriseringen av överträdelser, en gemensam riskvärderingsberäkning ska tas fram och en förordning om hur arbetstid ska registreras när föraren inte har haft tillgång till en färdskrivare.

Nationellt

På vår regelsektion pågår implementering av de ändringar som beslutats i Mobilitetspaketet.

På vår Sektion tillsyn kör- och vilotider utreder vi hur vi kan förändra vår tillsyn. Vi utvecklar vår kontrollmetod för att bli ännu bättre på att hitta de som fuskar medvetet. Vi arbetar även med tydligare information till företagen om hur de kan arbeta med kör- och vilotider för att göra rätt och när kan vi säga att ett företag vidtagit tillräckliga åtgärder för att inte anses ansvariga för överträdelser.

Den 24 maj 2021 började en uppdaterad svensk förordning att gälla som innebär att förare och företag som bryter mot de nya bestämmelserna i mobilitetspaketet kan påföras sanktionsavgift. Det blir också möjligt av Polisen att vid en vägkontroll kräva förskott på sanktionsavgift av utländska företag som har brutit mot bestämmelserna. En konsoliderad version av den svenska förordningen finns på regler om kör- och vilotider.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!