Kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat information om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och företag i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att den stämmer med kör- och vilotidsreglerna. 

Reglerna har tre huvudsyften:

 • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
 • De ska ge förarna en god social situation.
 • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon.

Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas.

Kontroll av att reglerna följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. Läs mer om företagskontroll av kör- och vilotider.

Kortfattad information om regelverket finns också att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vid internationella transporter där föraren saknar redovisning av aktiviteter kräver vissa medlemsstater att ett intyg om detta medförs. Detta gäller då föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 

Länder där intyg om avsaknad av diagramblad eller digital information krävs.

På gång hos oss:

Internationellt:

 • Ny färdskrivarförordning. Förordning (EU) nr 165/2014 har trätt ikraft. Just nu pågår utveckling av en andra generationens digitala färdskrivare (smart färdskrivare). Den nya färdskrivaren ska installeras i alla nyregistrerade fordon från juni 2019. Förordningen innehåller bland annat följande förändringar:
  • automatisk positionering med GPS
  • möjlighet att läsa av vissa uppgifter på distans av kontrolltjänstemän
  • gemensamma krav på verkstäder inom EU
  • högre säkerhet i systemet
  • ITS/Interface (ett mer användarvänligt gränssnitt)
  • utbildning av kontrolltjänstemän
  • färdskrivarforum för diskussion om tekniska frågor om färdskrivare.
 • Mobilitetspaketet (Europe on the move). Sedan maj 2017 har det pågått en översyn av de europeiska regelverken om vägtransporter, där bland annat kör- och vilotidsreglerna ingår. Syftet med översynen är att anpassa reglerna för att skapa en mer effektiv, rättvis och hållbar vägtransportsektor.

Nationellt:

 • Nytt sanktionssystem. Den 1 mars 2018 började ett nytt sanktionssystem gälla i Sverige. Transportstyrelsen har under 2015-2017 sett över möjligheterna att skapa ett mer proportionerligt system av sanktionsavgifter vid kontroll av kör- och vilotider.
 • Ny lag om manipulation av färdskrivare. En ny lag med regler om handlingar som rör manipulation av färdskrivare håller på att tas fram. Lagen kommer bland annat att omfatta förare som framför fordon med manipulationsutrustning till färdskrivaren installerad och företag som brukar de fordonen i sin verksamhet. Den som erbjuder eller överlåter produkter som är konstruerade och/eller avsedda för manipulering av färdskrivare kommer också att omfattas. I det ingår tillverkning, distribution och överlåtelse av sådana produkter. Även försök och förberedelse till brotten blir straffbara enligt förslaget. I förslaget på ny lag föreslås att straffet ska vara böter eller fängelse i upp till två år.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!