Kör- och vilotider

Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat de regler som finns om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och arbetsgivare i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att det stämmer med kör- och vilotidsreglerna. 

Reglerna har tre huvudsyften:

 • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
 • De ska ge förarna en god social situation.
 • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Företagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas.
För lätta fordon gäller nationella regler om vilotid. För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För svenska och utländska förare i Sverige gäller också vägarbetstidslagen från den 1 juli 2005.

Kontroll av att regelverket följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll.

Kortfattad information om regelverket finns också att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vid internationella transporter där föraren saknar redovisning av aktiviteter kräver vissa medlemsstater att ett intyg om detta medförs. Detta gäller då föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av förordningen. Intyget ska vara maskinellt utskriven och undertecknad före resan. Intyget ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Osant intygande utgör ett brott. Intyget finner du nedan:

Intyg som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 

Länder där intyg om avsaknad av diagramblad eller digital information krävs.

På gång hos oss:

Internationellt:

 • Ny färdskrivarförordning. Sommaren 2011 lämnade Kommissionen ett förslag på en ny färdskrivarförordning. Delar av förordningen (EU) nr 165/2014 har redan trätt ikraft och återstående delar förväntas träda ikraft 2 mars 2016 och ska tillämpas från och med 2 mars 2019. Förordningen innehåller bland annat följande förändringar:
  • Automatisk positionering (GPS)
  • Kommunikation på distans (Remote enforcement)
  • Gemensamma krav på verkstäder inom EU
  • Högre säkerhet i systemet (kryptering)
  • ITS/Interface (mer användarvänligt gränssnitt)
  • Utbildning av kontrolltjänstemän
  • Färdskrivarforum (för diskussion om tekniska frågor om färdskrivare)
 • Kommissionens Förordning (EU) 2016/403 av den 18 mars 2016. Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificering av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG. Förordningen reglerar allvarlighetsgrader av överträdelser inom yrkestrafik. Berörda områden är:
  • Kör- och vilotider samt färdskrivare
  • Vägarbetstidsdirektivet (Vägarbetstidslagen)
  • Mått och vikt
  • Fordonsbrister
  • Hastighetsregulator
  • YKB
  • Körkort
  • Farligt gods
  • Tillträde till yrket
  • Transport av djur