Kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat information om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Återgång till normala kör- och vilotidsregler

Undantaget från kör- och vilotidsreglerna upphör att gälla klockan 23.59 den 31 maj 2020. Regelverket gäller därmed som vanligt från och med den 1 juni 2020.

Läs mer om återgång till normala kör- och vilotider

Jag börjar arbeta den 31 maj och arbetet fortsätter under den 1 juni. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

Den arbetsdag som påbörjas den 31 maj och avslutas den 1 juni omfattas av undantagsreglerna.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla?

Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila efter dispensperioden, eftersom veckovilor tagna under dispensperioden betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen har gällt under en del av veckan/två veckorsperioden?

  • Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23.
  • Körtiden för vecka 22 ska beaktas. Det kommer inte att vara någon begränsning för en förare som arbetar 5 dagar under vecka 22.
  • Den sammanlagda körtiden för vecka 23 och 24 ska följa ordinarie regelverk.

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och företag i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att den stämmer med reglerna om kör- och vilotider. 

Reglerna har tre huvudsyften:

  • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
  • De ska ge förarna en god social situation.
  • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, om man inte omfattas av något undantag från kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon.

Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas, läs mer om transportföretagets ansvar.

Kontroll av att reglerna följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. Läs mer om företagskontroll av kör- och vilotider.

Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

Länder där intyg om avsaknad av diagramblad eller digital information krävs.

På gång hos oss:

Internationellt:

  • Mobilitetspaketet (Europe on the move). Sedan maj 2017 har det pågått en översyn av de europeiska regelverken om vägtransporter, där bland annat reglerna om kör- och vilotider ingår. Syftet med översynen är att anpassa reglerna för att skapa en mer effektiv, rättvis och hållbar vägtransportsektor. Förhandlingarna har avslutats och nu återstår att Europaparlamentet ska rösta om mobilitetspaketet. Det förväntas ske under våren.

Nationellt:

  • Ny lag om manipulation av färdskrivare. En ny lag med regler om handlingar som rör manipulation av färdskrivare håller på att tas fram. Lagen kommer bland annat att omfatta förare som framför fordon med manipulationsutrustning till färdskrivaren installerad och företag som brukar de fordonen i sin verksamhet. Den som erbjuder eller överlåter produkter som är konstruerade och/eller avsedda för manipulering av färdskrivare kommer också att omfattas. I det ingår tillverkning, distribution och överlåtelse av sådana produkter. Även försök och förberedelse till brotten blir straffbara enligt förslaget. I förslaget på ny lag föreslås att straffet ska vara böter eller fängelse i upp till två år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!