Kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat information om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Beslut om undantag i reglerna om kör- och vilotider (pdf, 675 kb)

Med anledning av den extraordinära situation som har uppstått i samband med Covid-19-viruset kommer Transportstyrelsen att ta hänsyn till detta vid den tillsyn som bedrivs när det gäller reglerna i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Detta gäller då sådana överträdelser som avser reglerna om nattarbete, maximal arbetstid per vecka samt genomsnittlig sammanlagd arbetstid och som konstateras under de 30 dagar som det beslutade undantaget från kör- och vilotid omfattar. När det gäller kravet på att ta rast kvarstår emellertid det krav som framgår av vägarbetstidslagen.

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503. Öppettider vardagar 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Notification of temporary derogation from driving and rest times 

Information in English about temporary derogation from driving and rest times.

Informationen på de här sidorna riktar sig främst till förare och företag i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att den stämmer med reglerna om kör- och vilotider. 

Reglerna har tre huvudsyften:

  • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
  • De ska ge förarna en god social situation.
  • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, om man inte omfattas av något undantag från kör- och vilotider. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför EU. För lätta fordon gäller vilotidsregler för lätta fordon.

Transportföretagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas, läs mer om transportföretagets ansvar.

Kontroll av att reglerna följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. Läs mer om företagskontroll av kör- och vilotider.

Kortfattad information om reglerna finns att läsa i Transportstyrelsens publikation Kör- och vilotider – regler och vägledning.

Intyg om uppgifter saknas

Vissa medlemsstater kräver att föraren ska kunna redovisa saknade aktiviteter med ett intyg. Det gäller om föraren varit ledig, tillgänglig, arbetat med andra arbetsuppgifter, sjukskriven, haft semester eller kört ett fordon som inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före resan. Det ska förvaras i original tillsammans med färdskrivaruppgifterna. Intyget finner du nedan:

Intyg om aktiviteter (som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller AETR) 

Länder där intyg om avsaknad av diagramblad eller digital information krävs.

På gång hos oss:

Internationellt:

  • Mobilitetspaketet (Europe on the move). Sedan maj 2017 har det pågått en översyn av de europeiska regelverken om vägtransporter, där bland annat reglerna om kör- och vilotider ingår. Syftet med översynen är att anpassa reglerna för att skapa en mer effektiv, rättvis och hållbar vägtransportsektor. Förhandlingarna har avslutats och nu återstår att Europaparlamentet ska rösta om mobilitetspaketet. Det förväntas ske under våren.

Nationellt:

  • Ny lag om manipulation av färdskrivare. En ny lag med regler om handlingar som rör manipulation av färdskrivare håller på att tas fram. Lagen kommer bland annat att omfatta förare som framför fordon med manipulationsutrustning till färdskrivaren installerad och företag som brukar de fordonen i sin verksamhet. Den som erbjuder eller överlåter produkter som är konstruerade och/eller avsedda för manipulering av färdskrivare kommer också att omfattas. I det ingår tillverkning, distribution och överlåtelse av sådana produkter. Även försök och förberedelse till brotten blir straffbara enligt förslaget. I förslaget på ny lag föreslås att straffet ska vara böter eller fängelse i upp till två år.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!