Tillfällig registrering vid import

Som tillval till din ansökan om ursprungskontroll kan du ansöka om tillfällig registrering. Det gör du för att kunna använda fordonet i Sverige innan det är permanent registrerat.

När du ansöker om tillfällig registrering vid import måste du utöver de dokument som är nödvändiga för ursprungskontrollen även bifoga ett särskilt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering.

Ett fordon med en giltig utländsk registrering och trafikförsäkring

Om du importerar ett fordon för privat bruk till Sverige, får du köra fordonet i högst sju dagar från det datum då fordonet fördes in i landet, om du har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring.

När du kör fordonet ska du ha med dig det utländska registreringsbeviset. Registreringsbeviset ska visa:

 • registreringsnumret
 • datum för den första registreringen eller fordonets tillverkningsår
 • namn och adress till den person som beviset har utfärdats för
 • tillverkarens namn eller varumärke
 • fordonets tillverknings- eller serienummer
 • fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter
 • bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

Dessa handlingar ska på begäran visas upp för bilinspektör, polis eller tulltjänsteman. Uppgifterna ska vara angivna med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil. Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

Tänk på att vissa typer av tillfälliga utländska registreringar inte är giltiga i Sverige. Det gäller också utomnordiska motsvarigheter till Sveriges saluvagnslicens (med grön skylt).

Ta ett oregistrerat fordon till och från registreringsbesiktning

När det importerade fordonet varit i Sverige i sju dagar krävs en tillfällig registrering för att du ska få använda det.

Det enda undantaget för att få köra fordonet efter den sjunde dagen utan tillfällig registrering är om du ska köra till registreringsbesiktning eller provning inför enskilt godkännande. Du får köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsföretaget, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit (bevis om avtalad tid) tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen kan du få från besiktningsföretaget som du har tid hos.

Utan tillfällig registrering eller "Bevis om avtalad tid" får fordonet bara fraktas på släpvagn eller trailer. Du bör ansöka om tillfällig registrering om du behöver använda fordonet en längre tid från det att din ansökan om ursprungskontroll är godkänd tills du ska åka för registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande. Det kan till exempel vara för att köra till och från en verkstad.

Att ansöka om tillfällig registrering

En tillfällig registrering vid import av ett fordon är ett tillval i samband med ansökan om ursprungskontroll.

Först ursprungskontroll

Ansökan om tillfällig registrering behandlas först efter att ansökan om ursprungskontroll är godkänd. Tillfälliga registreringsskyltar och registreringsbevis skickas alltså först då.

Bosatt i Sverige

Om du behöver ansöka om tillfällig registrering, ska du vara permanent bosatt i Sverige.

Ej yrkesmässigt

Tillfällig registrering kan inte beviljas om ägaren yrkesmässigt tillverkar, handlar med eller transporterar fordon.

Särskilt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering

Observera att du måste bifoga ett särskilt trafikförsäkringsbevis som antingen är utfärdat i Sverige eller i ursprungslandet om importen sker från ett annat EU- eller EES-land. 30 dagar efter förvärvsdatumet ska fordonet vara försäkrat i det land som det är registrerat i. Se exempel på försäkringsbevis.

Släpfordon är undantagna denna försäkringsplikt. Om du ansöker om tillfällig registrering för ett släp behöver du ingen försäkring vid färd och därmed inte heller bifoga ett försäkringsbevis till ansökan.

Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett land inom EU/EES-området, kan du tillgodoräkna dig den besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige. Då ska du även bifoga en kopia av protokollet på en tidigare godkänd (och gällande) trafiksäkerhetsprovning.

Fyll i datum för den utländska trafiksäkerhetsprovningen på ansökningsblanketten och ta sedan med originalet till besiktningsföretaget vid registreringsbesiktningen. Det är besiktningsföretaget som fattar beslut om den tidigare trafiksäkerhetsprovningen kan tillgodoräknas i Sverige.

Vad händer när Transportstyrelsen godkänt ansökan?

När vi godkänt ansökan om tillfällig registrering, får du ett beslut om tillfällig registrering, ett registreringsbevis och särskilda registreringsskyltar (röda med vit text). Du ska ha med dig beslutet om tillfällig registrering när du kör fordonet.

Att använda fordonet med stöd av den tillfälliga registreringen

Transportstyrelsen beslutar om ett obegränsat eller ett begränsat användande av fordonet vid ansökan om tillfällig registrering. Om användandet är begränsat, framgår det både av skyltarna och av beslutet om tillfällig registrering.

Obegränsat användande beviljas om fordonet

 • förts in från ett land inom EU/EES-området
 • har en giltig utländsk registrering som innebär att det får brukas obegränsat i det landet.

Med obegränsat användande får fordonet användas i normal trafik under giltighetstiden.

Begränsat användande beviljas om fordonet

 • förts in från ett land utanför EU/EES-området
 • är ett nytt fordon som tidigare inte varit permanent registrerat i något land (oavsett om det kommer från ett EU/EES-land eller inte).

Med begränsat användande får fordonet endast användas för färd kortast lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal där fordonet kan ställas upp i väntan på registreringsbesiktning. Det får också användas för färd kortast lämpliga väg till eller från besiktning.

Ett fordon som registrerats med begränsat användande får efter godkänd registreringsbesiktning eller godkänd provning för enskilt godkännande användas i trafik under resten av giltighetstiden.

Hur länge är den tillfälliga registreringen giltig?

Den tillfälliga registreringen gäller i tre månader och kan inte förlängas. Under giltighetstiden ska fordonet registreringsbesiktas alternativt provas för enskilt godkännande.

Den tillfälliga registreringen upphör två veckor efter godkänd registreringsbesiktning eller godkänd provning för enskilt godkännande. De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när giltighetstiden upphört.

Den tillfälliga registreringen upphör vid ägarbyte. Den kan även avbrytas i förväg, till exempel på grund av krockskada. Ägaren ska då anmäla det skriftligen till Transportstyrelsen, gärna på registreringsbeviset, och lämna tillbaka de särskilda registreringsskyltarna till Transportstyrelsen.

Tillfällig registrering och slutlig registrering

Efter godkänd registreringsbesiktning får du använda fordonet upp till två veckor med stöd av den tillfälliga registreringen. Under tiden anmäler besiktningsföretaget fordonet till slutlig registrering och du får ett nytt registreringsbevis och vita registreringsskyltar. Om du vill fortsätta att använda fordonet, ska du montera de vita skyltarna och anmäla påställning av fordonet.

Vi kommer att avslå ansökan om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att de uppgifter som vi fått in, till exempel om tidigare registrering eller identifieringsnummer (chassinummer), inte har kunnat säkerställas vid kontroll.

Observera att en tillfällig registrering inte automatiskt innebär att fordonet kommer att bli godkänt för permanent bruk i Sverige. Det måste även bli godkänt vid en registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande.