Hänsynsreglerna

Hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2-4§§).

Kunskapskravet innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Vem är då verksamhetsutövare? Det kan den enskilda båtägaren, båtklubben, organisationen eller hamnen vara. När det gäller att använda båtbottenfärger krävs det alltså att alla verksamhetsutövare har tillräcklig kunskap om vad som faktiskt gäller – för att skydda miljön, sig själv, andra människor samt alla land- och vattenlevande organismer.

Enligt försiktighetsprincipen ska du som är verksamhetsutövare iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. I försiktighetsprincipen ingår principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle), som innebär att det är verksamhetsutövaren själv som ska bekosta nödvändiga åtgärder.

Du måste uppmärksamma försiktighetsprincipen om du ska hantera bekämpningsmedel, både när du målar och rengör båten och om du tar bort färg, för att förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut och skada människors hälsa eller miljön.

Produktvalsprincipen innebär att man ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter eller organismer som är mindre farliga. Denna princip bör du som är båtägare tänka på när du väljer bottenfärg. Fundera på om alternativa metoder kan användas i stället för färg.

De allmänna hänsynskraven som nämnts här gäller i den utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Vid en bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.