Båtbottenfärg

Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Så här får båtbottenfärg användas - allmänna regler

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som ska tillämpas

  • i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller
  • av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin båtbotten.

Hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§).

Godkända båtbottenfärger

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin webbplats.

Skippa bottenfärg i Bottenviken

Bottenvikens vatten har lägre salthalt än övriga Östersjön. Därför finns få organismer i vattnet som vill fästa sig på hårt underlag. Exempelvis kan inte havstulpaner leva här. Och de alger och små fastssittande djur som lever i vattnet är väldigt små och mjuka. När du tar upp båten går det fortare att tvätta bort dem än att måla båtskrovet.

Filmen Skippa bottenfärg i Bottenviken på Youtube (Länsstyrelsen i Norrbotten)

Förbud mot TBT

Tributyltenn (TBT) har använts i äldre båtbottenfärger och har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön. Det är svårnedbrytbart, hormonstörande och ger skadliga effekter på organismers immunförsvar och reproduktionssystem vid mycket låga halter.

TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar, men trots förbudet visar undersökningar att TBT fortfarande tillförs miljön från bland annat gamla färglager av båtbottenfärg. Detta medför att båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare måste vidta åtgärder för att hindra fortsatt tillförsel av TBT till miljön.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!