Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har tagit fram en vägledning som beskriver roller, ansvar och moment som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter.

Vägledning - Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf, 676 kB)

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden ombord: sociala, organisatoriska och fysiska; vilket gör att det mesta som görs på och kring fartyget kan påverka arbetsmiljön.

Även om arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, är det viktigt att alla ombord medverkar i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Vägledningen beskriver hur arbetsmiljöarbetet bör bedrivas ombord för att:

  • skapa ordning och reda
  • förebygga ohälsa och olycksfall genom att risker upptäcks och kan förebyggas
  • öka trivseln och minska sjukskrivningar.

Vår förhoppning är att vägledningen ska vara ett stöd för både arbetsgivare och ombordanställda i det gemensamma arbetet med att skapa ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete som ger goda arbets­förhållanden ombord. Vägledningen ska även utgöra ett stöd för personal på Transportstyrelsen och på erkända organisationer (RO) vid tillsyn av arbetsmiljön ombord.

Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöfartens Arbetsgivareförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i dokumentet. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!