Vad gör Transportstyrelsen?

Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av AFS-förordningen.

Ansvaret för tillsynen anges i 6 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF).

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg på Riksdagens webbplats

Som tillsynsmyndighet ska vi vidta åtgärder om förbudet mot TBT på båtskrov överträds.

Hur går tillsynen till?

Fritidsbåtar omfattas inte av någon skyldighet att ha certifikat eller försäkran som visar att man uppfyller AFS-förordningens krav. Därför kan tillsynen över fritidsbåtarna i stället inbegripa fysisk inspektion av båten, då vi testar om TBT förekommer på skrovet.

Vad blir påföljderna vid överträdelse?

Ett fartyg får inte användas i strid med AFS-förordningen och en överträdelse av förbudet mot TBT på båtskrov kan leda till såväl tillsynsåtgärder som straffrättsliga åtgärder. Vi kan besluta om nyttjandeförbud i ett enskilt fall, när fartyg används i strid mot förbudet mot förekomst av TBT på båtskrov, eller förelägga att bristen ska avhjälpas. Vi har även en skyldighet att skyndsamt anmäla till polis eller åklagare om vi kan misstänka att det är fråga om en brottslig överträdelse, enligt 6 kap. 11 § LÅFF.

Straffet för befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid mot förbudet, eller för redare eller ägare som inte gjort vad som skäligen kunnat fordras för att undvika att förbudet överträds, är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 10 kap. 4 § 2 och 6 § 2 LÅFF.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!