Frågor och svar inom området certifikat och utbildning

Här har vi samlat frågor och svar inom området certifikat och utbildning.

Kontrollanter

Flerpilotsystem kompetenskontroll eller flygprov

Senast vid final approach fix ska autopiloten kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Senast vid final approach fix ska autopilot och flight director kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Nej, det ska genomföras i luftfartyget.

Ja, det förväntas av kontrollanten vid förlängning och förnyelse under förutsättning att behörigheten står i certifikatet (Se EDD).

Instruktörer

Flygutbildning - teoretisk

Om utbildningen har genomförts vid ett EASA ATO (Approved training organisation) kan proven skrivas för Transportstyrelsen i Sverige.

Ansökan: Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO

Kontakta din flygskola där du genomfört din teoretiska utbildning, skolan kan ta ut teoribevis och resultat för din examination. Du kan även vända dig direkt till Transportstyrelsen för att få dessa handlingar men du kommer då bli debiterad en avgift på 500 kronor.

Önskar du att Transportstyrelsen tar ut dessa handlingar skickar du ett mejl till elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Övrigt

På förkommen anledning vill vi reda ut vad som gäller för införande eller bibehållande av PBN i en IR behörighet för en EASA certifikatinnehavare. Vi kommer även att förklara hur en certifikatinnehavare som opererar i tredje land kan införa eller bibehålla sin IR behörighet. Till sist ska vi förklara hur en kompetenskontroll (PC) skall genomföras där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC).

Införande eller bibehållande av PBN skall, utan undantag, göras vid en kompetenskontroll (PC) eller flygprov (skilltest) såsom beskrivet i Del-FCL, se utdrag nedan. För att klargöra så är inte en OPC godkänd för införande eller bibehållande av PBN behörighet för svenska certifikatinnehavare.

Ur Del-FCL; Instrumentbehörighet med PBN befogenheter (prestandabaserad navigering)

 1. Piloter får flyga i enlighet med procedurer för prestandabaserad navigering (PBN) endast efter det att de har beviljats PBN-befogenheter som ett tillägg till sin instrumentbehörighet (IR).
 2. En pilot ska beviljas PBN-befogenheter när han eller hon uppfyller samtliga följande krav:
  a) Piloten har med godkänt resultat genomgått en kurs med teoriutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
  b) Piloten har med godkänt resultat genomgått flygutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
  c) Piloten har med godkänt resultat genomgått antingen ett flygprov i enlighet med tillägg 7 till bilaga I (Del-FCL) eller ett flygprov eller en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till bilaga I (Del-FCL).

Kompetenskontroll där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC) så gäller följande. Allt skall dokumenteras på samma protokoll och skriv i klartext i rutan för övrig upplysningar hur ni gått till väga. Alla delarna av kompetenskontrollen skall vara genomförda inom 3 månader och skall skickas in till Transportstyrelsen som ett dokument.

Svenska certifikatinnehavare som arbetar i tredje land kan tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet, motsvarande punkt 2 a) och b) ovan (erhållen innan 25 augusti 2018), av detta vid en förnyelse av IR och således införande av PBN i IR behörigheten. Detta under förutsättning att certifikatinnehavaren, vid tillfället för sin EASA kompetenskontroll, har typ eller klassen samt IR giltig på sitt tredje landcertifikat.

I enlighet med den revision av Del-FCL som trädde i kraft den 7 november 2019 kan en certifikatinnehavare som har en typ eller klass med IR giltig på ett certifikat från tredje land, enbart genom kompetenskontroll (PC), återta sin behörighet på typen eller klassen och således få PBN infört. Detta oavsett hur lång tid som gått sedan senaste kompetenskontrollen (PC) inom EASA.

På samma sätt kan en EASA certifikatinnehavare som innehar en typ eller klassbehörighet enbart i ett certifikat från tredje land, och önskar få detta infört på sitt EASA certifikat i enlighet med Annex III i Del-FCL, tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet för införande av PBN behörighet i samband med flygprov (skilltest).

Inom giltighetstiden, men efter 25 augusti 2020, ska man genomgå PBN-utbildning och sedan en PC för att få tillbaka IR-befogenheterna. Ingen bedömning av ATO krävs och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

Efter IR har gått ut och efter 25 augusti 2020 måste man göra PBN-utbildning samt att ett ATO skall bedöma eventuell träning för förnyelse. Därefter PC för att få tillbaka IR-befogenheterna och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

Kompetenskontrollen genomförs och piloten i fråga får en förlängd IR på typen eller klassen med begränsningen att ej få genomföra RNP approach. Begränsningen ska avlägsnas när en kompetenskontroll i vilken en RNP ARCH-övning ingår har genomförts.

En Advanced UPRT skall med framgång vara genomförd vid ett ATO innan en första typinflygning påbörjas för

 • befogenheter att framföra ett enpilotsflygplan i flerpilotsverksamhet
 • komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, t.ex. Beech 90/200
 • flerpilotsflygplan.

En kurs i Advanced UPRT krävs inte för de piloter som de senaste tre åren genomgått, och genom dokumentation kan styrka, utbildning och kontroll i enlighet med punkterna ORO. FC.220 och ORO.FC.230 i bilaga III (Del-ORO) till förordning (EU) nr 965/2012 eller genomgått den utbildning till instruktör för Advanced UPRT som anges i punkt FCL.915 e.1 ii i bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011.

En kurs i Advanced UPRT kan genomföras vid samtliga ATO som innehar godkännande enligt EASA-regler.

Som UL-pilot finns det vissa tillgodoräknanden som medges mot certifikat och behörigheter inom Del-FCL.

 • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig befälhavartid på UL-flygplan mot utbildningstiden för LAPL(A). Tillgodoräknandet får inte överstiga din befälhavartid, vara mer än 50 % av utbildningstiden eller tillgodoräknas mot kraven på utbildning i enkelkommando.
 • Krav på aktuell erfarenhet
  • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig flygtid på UL-flygplan för att möta kraven på aktuell erfarenhet för LAPL(A). FCL.140.A
  • Klassbehörighet för SEP och TMG - Du kan tillgodoräkna dig flygtid på UL-flygplan för att möta kraven på aktuell erfarenhet för förlängning av klassbehörigheterna SEP och/eller TMG. FCL.740.A(b)(1)(ii)

I övrigt finns det inga tillgodoräknanden angivna i Del-FCL för flygtid på UL-flygplan mot certifikat eller behörigheter. Det innebär att man inte kan tillgodoräkna sig UL-flygtid mot PPL(A) eller CPL(A).

Du har möjlighet att göra en enklare validering för privatflygning enligt TSFS 2018:13. Det innebär att du endast behöver anmäla din avsikt till Transportstyrelsen och får då möjlighet att flyga VFR på din klass eller typ i 12 månader. Du kan också dela upp dessa 12 månader på högst 12 tillfällen. Dessa 12 månader går inte att förlängas och går bara att få en gång. Därefter måste du konvertera ditt certifikat.

Du anmäler detta via e-post till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se genom att

 • skicka in en egen ansökan där du beskriver att du ansöker om privat validering samt under vilken period du ska flyga
 • bifoga kopior på det utländska certifikatet och det tillhörande medicinska intyget
 • bifoga eventuell passkopia (om svenskt personnummer saknas).

När din anmälan handlagts kommer du att få ett svarsmeddelande tillbaka från Transportstyrelsen.

OBS! Certifikatet och det medicinska intyget ska vara utfärdade av en ICAO-stat enligt kraven i Bilaga 1 (Annex 1) till Chicagokonventionen. Det utländska certifikatet, inklusive det medicinska intyget och klass- och typbehörigheterna, ska vara gällande

En pilot ska logga all flygtid som denne flyger, i enlighet med FCL.050 och de definitioner som finns för respektive flygtid. Befälhavartid (PIC) ska loggas för alla flygningar där piloten formellt är befälhavare. Det kan vara som befälhavare (kapten) i flerpilotsbesättning eller ensam pilot i enpilotsbesättning. Till det kommer den tid som sker i samband med utbildning och denna kan delas upp i två olika, solo (EK) och SPIC.

Solo (Enkelkommandotid, EK): Flygtid som genomförs under utbildning mot ett certifikat där piloten är ensam ombord på luftfartyget. Genomförs vid utbildning till PPL och LAPL.

SPIC (elevbefälhavare): Flygtid som genomförs under utbildning där eleven agerar som befälhavare på en flygning där en flyginstruktör iakttar eleven utan att påverka eller kontrollera flygningen. Genomförs vid integrerad utbildning till CPL. Detta ska inte förväxlas med "supervised solo", som är en beskrivning av EK-tid där övervakningen sker av en instruktör på marken.

All ovanstående flygtid ska loggas som PIC-tid i flygdagboken.

Den som agerar instruktör i pilotsäte (ex. FI) eller kontrollant (ex. FE) får logga PIC tid som tidigare, dvs vid DK och SPIC.

Som pilot finns det vissa tillgodoräknanden samt även möjligheter i flygutbildning som kan medges mot certifikat och behörigheter inom Del-FCL för flygtid som genomförts i ett Annex I luftfartyg som klassas enligt någon av punkterna a-d i bilaga I till grundförordningen (detta inkluderar inte ultralätta luftfartyg). Du kan få tillgodoräknande mot

 • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig befälhavartid mot utbildningstiden för LAPL(A). Tillgodoräknandet får inte överstiga din befälhavartid, vara mer än 50 % av utbildningstiden eller tillgodoräknas mot kraven på utbildning i enkelkommando.
 • Krav på aktuell erfarenhet
  • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig flygtid för att möta kraven på aktuell erfarenhet för LAPL(A). FCL.140.A
  • Klassbehörighet för SEP och TMG - Du kan tillgodoräkna dig flygtid för att möta kraven på aktuell erfarenhet för förlängning av klassbehörigheterna SEP och/eller TMG. FCL.740.A(b)(1)(ii)

För flygutbildning och prov finns det möjligheter att använda Annex I luftfartyg som klassas enligt någon av punkterna a-d i bilaga I till grundförordningen (detta inkluderar inte ultralätta luftfartyg). Det går dock endast att genomföra om luftfartyget har en auktorisation att användas inom ett ATO eller ett DTO.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!