Frågor och svar - Trafikmedicin inom järnväg

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om hälsoundersökning och hälsokrav för lokförare och annan personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.       

Enligt gällande föreskrifter uppfyller personer med ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd inte hälsokraven för att arbeta som lokförare.

När du ansökt till en utbildning och blivit godkänd i din yrkespsykologiska undersökning kommer du att genomgå en hälsoundersökning hos en företagsläkare. På grund av din diagnos kommer du behöva ansöka om en särskild bedömning hos oss. Transportstyrelsen gör då en bedömning av om du trots din diagnos ändå kan arbeta som lokförare.

Innan du påbörjar en utbildning eller anställning till tågvärd måste du bland annat genomgå en hälsoundersökning hos läkare. Läkaren ska göra en bedömning om du uppfyller hälsokraven i kommissionens förordning EU 2019/773 (även kallad TSD Drift). Transportstyrelsen kan inte pröva undantag från de kraven.

Om du har diabetes som behandlas med läkemedel uppfyller du inte hälsokraven som ställs på lokförare, du har då möjlighet att ansöka om särskild bedömning hos Transportstyrelsen.

En person med diabetes som behandlas med läkemedel som ger ökad risk för hypoglykemi, till exempel insulin, kan som regel inte godkännas att arbeta som lokförare.

När du ansökt till en utbildning och blivit godkänd i din yrkespsykologiska undersökning kommer du att genomgå en hälsoundersökning hos en företagsläkare. Om du inte uppfyller hälsokraven kommer läkaren att informera dig om möjligheten att ansöka om en särskild bedömning av oss. Transportstyrelsen gör då en bedömning av om du trots din sjukdom/diagnos ändå kan arbeta som lokförare.

Skicka in blankett ansökan om särskild bedömning och bifoga

  • intyg från arbetsgivare,
  • läkarutlåtande och hälsodeklaration från läkare som har särskilt tillstånd beviljat från Transportstyrelsen (företagsläkare)
  • läkarintyg från behandlande läkare.

En mer utförlig beskrivning av ansökningsförfarande och vad som ska bifogas finns på sida tre i ansökningsblanketten Ansökan om särskild bedömning - lokförare.

Den som har läkemedelsbehandlad epilepsi får inte arbeta som lokförare.  I vissa fall har Transportstyrelsen bedömt att personer med epilepsi trots hälsokraven varit lämpliga som lokförare om de varit krampfria i tio år och utan krampförebyggande medicin de senaste fem åren. Den som har epilepsi och vill att Transportstyrelsen prövar medicinsk lämplighet i det enskilda fallet får ansöka om särskild bedömning.

Obehandlat eller inte framgångsrikt behandlat högt blodtryck utgör hinder för att arbeta som lokförare. Om det förhöjda blodtrycket är välbehandlat så innebär det inte hinder mot att arbeta som lokförare. Det är företagsläkaren som bedömer om blodtrycket innebär hinder eller inte i varje enskilt fall. I det fall företagsläkaren bedömer att det förhöjda blodtrycket innebär hinder mot att arbeta som lokförare kan den enskilde ansöka om särskild bedömning hos Transportstyrelsen.

Nej, av läkarintyget ska det bland annat framgå hur din diagnos eller ditt tillstånd påverkar säkerheten i ditt arbete. Mer information om vad läkarintyget ska innehålla står på sida tre i ansökningsblanketten.

En förare får inte använda läkemedel eller andra ämnen som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration. Detsamma gäller läkemedel eller andra ämnen som kan orsaka plötslig arbetsoförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande begränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en risk för trafiksäkerheten.

Nej, lokförare måste ha normalt färgseende.

Rutan fullständig undersökning på Läkarutlåtande – lokförare ska kryssas i när du har gjort en fullständig undersökning. Undersökningen kan anses fullständig när du som läkare har genomfört alla de undersökningar som krävs i det aktuella ärendet.

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, senast ändrade genom TSFS 2013:52) innehåller bl. a. bestämmelser om hälsokrav och vad inledande medicinsk hälsoundersökning respektive regelbundna hälsokontroller ska innehålla.

Läkaren behöver göra en så omfattande undersökning att hen kan avgöra om den enskilde fortsatt uppfyller hälsokraven i gällande föreskrifter eller ej. Vilka undersökningar som blir aktuella i det enskilda fallet beror på personens allmänna hälsotillstånd och ifall hen har en diagnos eller ett tillstånd som kräver vidare undersökningar.

Läkarutlåtandet ska skickas till arbetsgivaren. Transportstyrelsen behöver inte detta läkarutlåtande eftersom företagsläkaren gör bedömningen om personalen uppfyller kraven.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!