Tillsyn av taxitrafiktillstånd

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de som har taxitrafiktillstånd. Vi får kontinuerligt in uppgifter från Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogden som vi använder i vår tillsynsverksamhet.

För att konkurrensen inom taxitrafiken ska ske på lika villkor är det viktigt att de som bedriver taxiverksamhet följer de lagar och bestämmelser som finns. Transportstyrelsens tillsynsarbete har som mål att det ska råda sund konkurrens på taximarknaden, att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt och att passagerarna kan känna sig trygga. 

Här finns information om de områden du som bedriver taxiverksamhet behöver ha god kunskap om:

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

Ett taxitrafiktillstånd kan återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i taxitrafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i andra företag som du har vid sidan om.

I följande situationer ska tillståndet återkallas:

  • Tillståndshavaren, den trafikansvarige eller prövad person döms för ett allvarligt brott.
  • Tillståndshavaren, den trafikansvarige eller prövad person döms för ett allvarligt eller upprepade brott mot lagar som handlar om taxitrafik, vägtrafik, trafiksäkerhet, fordon, förarnas vilotider, löne- och anställningsförhållanden och andra områden som rör taxitrafik.
  • Det finns obetalda skatter och avgifter till staten.
  • Det har upprepade gånger inte överförts uppgifter från taxameter till en redovisningscentral.
  • Villkor för tillståndet har inte följts.

I samband med en återkallelse på grund av dessa skäl beslutar Transportstyrelsen om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år. Om du har enskild firma så är det du själv som bedöms vara olämplig att bedriva taxitrafik. Bedrivs verksamheten i ett aktiebolag eller annan bolagsform så är det den trafikansvarige och andra personer som prövats på tillståndet som bedöms vara olämpliga.

Ett taxitrafiktillstånd ska också återkallas om det inte används. Om du inte har ett fordon anmält i taxitrafik ses det som att du inte använder tillståndet.

Du måste kunna visa löpande att taxiverksamheten uppfyller kravet på ekonomiska resurser för tillståndet.

Varning

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet ska återkallas kan tillståndshavaren i stället få en varning. En varning registreras i vägtrafikregistret och beaktas vid framtida tillsyn. Om beteendet som tillståndshavaren har varnats för fortsätter eller annan misskötsamhet tillkommer kan tillståndet återkallas. 

Sanktionsavgift

Om du bedriver taxitrafik i bolagsform, t.ex. aktiebolag, ska du anmäla till Transportstyrelsen om det sker ändringar gällande vem som ingår i styrelsen eller vem som äger aktier. Om ändringen inte anmäls riskerar företaget att få en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Om Transportstyrelsen överväger att ge ett företag en sanktionsavgift kommer företaget att få ett brev med information om detta.

Trafikansvarig, styrelsemedlemmar och aktieägare ingår i kretsen som kallas prövade personer. I handelsbolag och kommanditbolag är bolagsmännen, komplementär och kommanditdelägare prövade personer. Dessa personer registreras i vägtrafikregistret och står under Transportstyrelsens tillsyn. Vilka som är prövade personer i företaget kan du kontrollera i e-tjänsten "Mina yrkestrafikuppgifter".

Du anmäler ändring av trafikansvarig eller kretsen av prövade personer genom att använda e-tjänsten "Utbyte av trafikansvarig eller annan personal".

Tillsynsavgift

Transportstyrelsen tar ut en avgift för den tillsyn av taxiföretag som vi utför. Det är en årlig avgift som skickas ut till alla tillståndshavare i början av året. Om avgiften inte betalas så tillkommer en påminnelseavgift. Om avgiften inte betalas trots påminnelse kan avgiften lämnas över till Kronofogden. 

Läs mer om tillsynsavgiften "Tillsynsavgift yrkestrafik".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!